This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

GDPR - Information till studenterna vid digital undervisning och examination

Då Örebro universitet värnar om din integritet behandlar vi dina personuppgifter med stor försiktighet och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Det betyder i praktiken att vi i möjligaste mån undviker att spara inspelat material där du som student medverkar. Här kan du läsa om hur vi arbetar med utbildning i digitala verktyg vid Örebro universitet och hur dina personuppgifter hanteras.

Digital undervisning

Förutom att undervisningen nu sker digitalt på distans med anledning av coronaviruset så ska den inte behandlas på annat sätt än om den genomförts på plats.

Digital undervisning (föreläsningar, seminarier, workshoppar, handledning) som genomförs i realtid i ett verktyg för digitala möten ska inte spelas in.

Anledningen till att vi inte spelar in digital undervisning som genomförs i realtid är att du som student ska ha möjlighet att ställa frågor skriftligen via chatt eller muntligen med ljud och bildupptagning utan att bli inspelad. Skulle tekniska problem i t ex programvaran bidra till att undervisningen inte kan genomföras eller slutföras som planerat agerar läraren på samma sätt som vid t ex en brandutrymning av lektionssal. Läraren kan antingen boka in ett nytt undervisningstillfälle eller ställa in undervisningen och delge er studenter innehållet på annat sätt.

Enda undantaget från ovanstående är om det i kursplanen står angivet att en läraktivitet under kursen kommer att spelas in. De här, i kursplanen, redan fastställda läraktiviteterna som spelas in sparas, lagras och gallras vid Örebro universitetet enligt Dataskyddsförordningen, universitetets informationshanteringsplan och Arkivlagen. 

Digital examination

Vid digital examination (muntliga examinationer, ventilering av självständiga arbeten, examinerande seminarier etc) som genomförs i realtid i ett verktyg för digitala möten behöver läraren skapa ett bedömningsunderlag. Det betyder att läraren kan välja mellan att föra anteckningar under examinationen eller spela in examinationen med ljud och rörlig bild.

I de fall läraren väljer att spela in examinationen blir inspelningen allmän handling och läraren ansvarar för att hantera inspelningen i enlighet med informationshanteringsplanen.


Mer information

Mer information om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan besvaras av föreläsare, seminarieledare, lärare eller This is an email address