This page in English

Call for papers — Forskning om högre utbildning

Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning bjuder in till en multidisciplinär forskningskonferens om högre utbildning den 19–20 maj 2021. Konferensen kommer att vara helt digital.

Högre utbildning är ett etablerat forskningsfält internationellt och ett växande forskningsfält i Sverige. För att adressera dess relativt marginaliserade position hölls en första konferens på temat vid Lunds universitet i maj 2018. Fokus var att skapa ett större nätverk av forskare inom området i Sverige. Konferensen kommer att bygga vidare på insatser och teman som togs upp vid den tidigare konferensen och fortsätter uppdraget att skapa utrymme för forskning som handlar specifikt om högre utbildning.

Vi välkomnar förslag på presentationer och ämnen för tematiska diskussioner i särskilda intressegrupper (SIGs) eller seminarier om specifika ämnen. Bidragen skickas in via formuläret nedan senast den 15 januari 2021.

Exempel på forskningsområden

  • Undervisning och lärande i högre utbildning: exempelvis undervisnings- och kursdesign, pedagogiska utmaningar, bedömning, examination, e-lärande, progression, läroplan
  • Forskarutbildning: exempelvis handledarskap, lärande, organisation och ledning, internationalisering, intersektionalitet
  • Studenters upplevelser, erfarenheter och medverkan: exempelvis mångfald, intersektionalitet, delaktighet, aktörskap, särskilda behov
  • Lärar- och handledarskap: exempelvis rollkonflikter, kompetens, karriär
  • Utbildningskvalitet: exempelvis synsätt, system, spänningar, utveckling, stöd, processer och granskning
  • Relationen mellan forskning och undervisning: exempelvis forskningsbaserad undervisning, ideal, institutionella villkor
  • System, policy och politik: exempelvis förutsättningar, styrningsmodeller, spänningar, finansiering, implementering, utvärdering, meriteringsmodeller
  • Ledning och organisation: exempelvis akademiska kulturer, kollegialitet, ledningsmodeller
  • Högskolelandskapets struktur och utveckling: exempelvis relationen mellan högskolor och universitet, utbildning och social status
  • Den högre utbildningens samhällsroll: exempelvis medborgerlig bildning, marknadifiering, hållbarhet, relationen till vår tids utmaningar, kunskapssyner, internationalisering, historisk utveckling, relation till andra aktörer  

Bidrag kan vara empiriska, teoretiska och/eller kritiskt problematiserande.

Format och språk

Vi hoppas kunna utnyttja möjligheterna som erbjuds av det digitala formatet och har därför anpassat formaten för att ge så mycket tillfälle till diskussion och utbyte som möjligt.

Bidrag kan skrivas och ges på svenska, norska, danska eller engelska.

Paperpresentation

30 minuter, varav minst 15 minuter till frågor och diskussion. Abstract om högst 400 ord plus referenser.

Seminarium

60 minuter, varav 20 minuter presentation/inledning följt av 40 minuters diskussion. Ett seminarium definieras här som en diskussion med en liten grupp särskilt inbjudna. Det kan komma frågor från auditoriet, men den lilla gruppen förbereder sig på förhand och är drivande. Ett seminarium kan handla om en ny bok, ett stort pågående forskningsprojekt, om högskolepedagogikens historia eller liknande. Abstract om högst 800 ord plus referenser vilket ska innehålla både en sammanfattning samt förslag på hur den efterföljande diskussionen ska läggas upp och vilka personer som ska delta i inledningen. De som får förslag antagna ombeds att efter konferensen lämna in en kort summering av seminariediskussionen att läggas ut på konferensens hemsida.

SIG-förslag

60 minuter för diskussion. Förslag på tema för särskild intressegrupp (SIG) kring ett forskningsområde skickas in i form av förklarande titel och abstract som både förtydligar och motiverar SIG-förslaget. I texten bör framgå bakgrund till förslaget, eventuell tidigare forskning, avgränsning, frågeställningar samt någon form av framåtblickande syfte för gruppen. Högst 800 ord plus referenser. Om två förslag är snarlika kommer programgruppen att kontakta författarna för att om möjligt slå ihop förslagen till ett, eller tydliggöra skillnaderna ytterligare. De som får förslag antagna ombeds att efter konferensen lämna in en kort reflektion utifrån diskussionerna. Reflektionerna från SIG-grupperna kommer därefter att läggas ut på konferensens hemsida.

Granskning

Alla bidrag granskas kollegialt (peer review) och vid bedömning tas hänsyn till bidragens vetenskapliga kvalitet och relevans. Bidrag i form av seminarier och SIG-förslag bedöms även utifrån deras potential att skapa diskussion.

Alla bidrag skickas in via formuläret nedan senast den 15 januari 2021.

Besked efter granskningen ges senast den 1 mars 2021.

Publikation i tidskriften Högre utbildning

Som en möjlighet att utveckla konferensbidragen och sprida dem till en bredare publik, uppmuntras konferensdeltagarna att efter konferensen skicka in bidrag till tidskriften Högre utbildning. Högre utbildning är en kollegialt granskad vetenskaplig e-tidskrift med syfte att stödja framväxten av kunskap som är av relevans för undervisning och utbildning vid universitet och högskolor. Bidrag kan skrivas på svenska, danska, norska eller engelska. Information om olika bidragsformer och riktlinjer för författare finns på tidskriftens webbplats.