Universell design för lärande (UDL)

I kursen Universell design för lärande, UDL, vidareutvecklar vi arbetet med kursutveckling som påbörjades på UP1 och HPG. Kursen UDL är en av tre kurser som bildar bas i din högskolepedagogiska kompetens tillsammans med kurserna Högskolepedagogiska grunder (HPG) och Lagar, policys och regler (LPR) Dessa tre kurser måste ingå bland de minst 10 veckors behörighetsgivande utbildning som krävs för lektorat. De övriga tre veckorna kan du välja bland våra temakurser.

Innehåll

Universell design för lärande sätter studentcentrerat och aktivt lärande, tillgänglig undervisning samt brett deltagande i centrum genom ökad flexibilitet i undervisningen. Universell design för lärande motiveras av de krav som ställs på vår undervisning via Diskrimineringslag, Högskolelag, de Globala målen (Agenda 2030) och universitetets vision samt pedagogiska grundsyn. Med hjälp av universell design för lärande integreras hållbar utveckling i utformandet av vår undervisning, (t.ex. god undervisning för alla, främjande av hälsa och välbefinnande, jämställdhet samt jämlikhet). Kursen förutsätter aktivt deltagande med eget arbete inför och mellan kurstillfällena. 

Omfattning

80 h eller motsvarande 2 veckors heltidsstudier. 4 fysiska träffar.

Behörighet och urval

Behörig är den som har avslutat HPG eller UP1. Inget urval görs. Behöriga sökande bereds plats allt eftersom en komplett ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

Kursplan

Läs hela kursplanen som pdf.

Kursdatum HT2019

vecka 40-47. Obs! Inleder med eget arbete inför kursen under v 40)
8 oktober - heldag
9 oktober - halvdag 
24 oktober - workshop
21 november - workshop

Kostnad

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden täcks av fakultetsmedel.
Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr.

Kontakt

Kursansvarig Viveca Olofsson svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon 019-30 38 07, e-post: This is an email address

Kursadministratör Erika Qvist svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 37, e-post: This is an email address

Anmälan Universell design för lärande -UDL

Anställd vid Örebro universitet?*

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Örebro universitet att samla in uppgifter om namn, personnummer, e-postadress, fakturaadress, födoämnespreferenser, användar-id och arbetsgivare för att kunna behandla din ansökan. Behandlingen görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att behandla din ansökan, kontrollera behörighet, grund för urvalsgrupp i förekommande fall, utfärda eventuellt intyg och fakturera rätt belopp om avgift ska erläggas.

Samtliga uppgifter kommer att sparas under minst två år eller tills dess kursen är avslutad. Namn, personnummer och resultat av kursen sparas i universitetets diarium. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta administratören på PIL-enheten via funktionsadress This is an email address På följande länk hittar du universitetets information om hur vi behandlar personuppgifter. https://www.oru.se/om-universitetet/behandling-av-personuppgifter-vid-orebro-universitet/
Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Datainspektionen.