Handledning i klinisk verksamhet, grund

En kvinnlig och en manlig student läser tillsammans i varsin rosa fåtölj.

Handledning i klinisk verksamhet, grund är en tvärprofessionell utbildning för högskoleutbildade kliniska yrkesgrupper inom medicin och hälsa. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kompetens för handledning inom det egna yrket respektive tvärprofessionellt. Utbildningen är en av flera moduler där du kan utveckla din pedagogiska kompetens inom handledning.

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom Region Örebro län och Örebro läns kommuner men även till medarbetare inom andra verksamheter som Örebro universitet samverkar med angående verksamhetsförlagd utbildning.  Målgruppen är kliniska handledare inom såväl läkarutbildning som inom medellånga akademiska vårdutbildningar (t ex arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, hälso- och sjukvårdskurator, röntgensjuksköterska, sjuksköterska samt vissa specialistutbildningar för sjuksköterskor). 

Utbildningen motsvarar även kurskrav inom ramen för läkares ST samt grundkrav för att vara handledare till läkare under AT, BT och ST. 

Omfattning och utbildningsdatum

Utbildningen Handledning i klinisk verksamhet, grund omfattar två träffar (2 heldagar), tillsammans med webbaserad introduktionsföreläsning och självrättande test (totalt 2 timmar).

Det kommer att finnas möjlighet att därutöver genomföra en kompletterande hemuppgift. Den som gör hemuppgiften med godkänt resultat får ett intyg på genomgången behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs omfattande 40 timmar (motsvarande 1 veckas heltidsstudier). 

Den som söker utbildningen till höstterminen 2023 kan välja mellan tre olika utbildningstillfällen. 

Utbildningsdatum höstterminen 2023

Utbildningstillfälle 1:

Torsdag 5 oktober kl 8:30-16:30 (campusundervisning)

Fredag 6 oktober kl 8:30-16:30 (campusundervisning)

Utbildningstillfälle 2:

Torsdag 26 oktober kl 8:30-16:30 (campusundervisning)

Fredag 27 oktober kl 8:30-16:30 (campusundervisning)

Utbildningstillfälle 3:

14 december kl 8:30-16:30 (campusundervisning)

Fredag 15 december kl 8:30-16:30 (campusundervisning)

Behörighet och urval 

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom Region Örebro län och Örebro läns kommuner men även till medarbetare inom andra verksamheter som Örebro universitet samverkar med angående verksamhetsförlagd utbildning.  Målgruppen är kliniska handledare inom såväl läkarutbildning som inom medellånga akademiska vårdutbildningar (t ex arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, kurator, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistutbildningar samt barnmorskeprogram). 

Utbildningen motsvarar även kurskrav inom ramen för läkares ST samt grundkrav för att vara handledare till läkare under AT, BT och ST. 

Yrkesexamen/generell examen med inriktning mot medicin- eller omvårdnadsvetenskap krävs för behörighet.

Urval till utbildningsplatser sker proportionellt utifrån yrkestillhörighet med målsättning att skapa en tvärprofessionell sammansättning bland kursdeltagare.

Vid behov prioriteras utbildningsplats för sökande med påbörjat eller planerat specifikt pedagogiskt uppdrag inom Region Örebro län samt ST-läkare med mindre än 1 år kvar till specialistansökan.

Kostnad

Ingen utbildningsavgift debiteras deltagare med anställning inom RÖL, Örebro universitet eller kommunal hälso- och sjukvård.

Externa deltagare:
2 000 kr/vecka exklusive moms 
Totalt: 2 000 kr exklusive moms

Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till utbildningen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från utbildningen sker ingen återbetalning. 

Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före utbildningen startar, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 500 kr. 

Anmälan

Anmälan stänger den 1 augusti 2023.

Handledning i klinisk verksamhet, grund

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik,1vecka
(Engelsk titel: Supervision and mentoring in clinical practice, foundation)

1 ALLMÄN INFORMATION

ALLMÄN information
Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som kompetensutveckling/personalutbildning.

 

I kursen Handledning i klinisk verksamhet, grund, arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

 

Deltagaren ska

 • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,

 • självständigt och tillsammans med andra, kunna planera och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,

 • kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,

 • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet,

 • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

 

2 OM KURSEN

Handledning i klinisk verksamhet, grund, motsvarar 40 arbetstimmar, det vill säga en veckas heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2022-08-31..

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 

 • genomföra samtal med fokus på att bedöma, återkoppla och stödja individers utveckling,
 • tillämpa och diskutera metoder för bedömning av individers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i klinisk kontext,
 • genomföra systematisk reflektion,
 • identifiera pedagogiska processer som kan stödja lärande och utveckling,
 • beskriva sin pedagogiska och formella roll som handledare samt
 • diskutera och analysera sin egen och andras erfarenheter som handledare utifrån sin profession.

2.2 Kursens innehåll

Syftet med Handledning i klinisk verksamhet, grund, är att ge kunskap och färdigheter gällande handledaruppdraget. Under kursen behandlas pedagogiska och teoretiska grundprinciper för lärande med speciellt fokus på handledning. Kursen bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet om handledarens pedagogiska och formella roll gällande bedömning och återkoppling.

2.3 Studieformer

Som studieformer används eget arbete, gruppdiskussion med presentationer och praktiska övningar. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform. Läraktiviteterna genomförs enskilt, i helgrupp och i mindre diskussions- eller arbetsgrupper.

2.4 Obligatorisk närvaro

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Vid en närvarograd lägre än 100 % måste deltagaren ta igen missat moment i samband med nästa kursomgång.

2.5 Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid gruppdiskussioner, praktiska övningar, självrättande test och kompletterande hemuppgift.

Handledning i klinisk verksamhet, grund examineras med betygsskala U
(Underkänd) eller G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt
till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Referenslitteratur

Silén, C. & Bolander Laksov, K. (red.) Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård. (Senaste uppl.) Lund: Studentlitteratur.

 

Cajvert, L. Studenthandledning: under verksamhetsförlagd utbildning. (Senaste uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Tveiten, S. Yrkesmässig handledning: mer än ord. (Senaste uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Bjørndal, C.R.P. Konstruktiva stödsamtal: perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coachning. (Senaste uppl.). Stockholm: Liber.

Guerrasio, J. Remediation of the struggling medical learner. Irwin, Pa.: Association for Hospital Medical Education.

Benjamin, B.E., Yeager, A. & Simon, A. Klar kommunikation - SAVI®. (Senaste uppl.) Lund: Studentlitteratur.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Genomförd grundläggande webbaserade introduktionsföreläsningar och självrättande test på lärplattformen.

 

Läs kursplanen som pdf.

Kursansvarig

Desiree Wiegleb Edström

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Desiree Wiegleb Edström

E-post:

Telefon: 019 302437

Rum: X4311

Desiree Wiegleb Edström

Kursadministratör Jennie Jensen svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera.

E-post: This is an email address