This page in English

Agneta Blom

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303563

Rum: F2201

Agneta Blom

Om Agneta Blom

Agneta Blom är docent i statskunskap. Hon disputerade vid Lunds universitet 1994 på avhandlingen Kommunalt chefskap – en studie om ansvar ledarskap och demokrati. Analysen byggde på fallstudier av två kommuner, varav den ena var Örebro. På den vägen kom hon i kontakt med Högskolan i Örebro och anställdes vid lärosätet våren 1995.

Forskningsmässigt har Blom sedan bland annat ägnat sig åt chef- och ledarskap ur ett könsperspektiv. Hon håller förnärvarande på att förbereder en uppföljning av tidigare forskning om chefer på regional nivå där frågor om skillnader mellan könen står i fokus.

Ett annat aktuellt forskningsområde handlar om granskning genom tillsyn inom offentlig förvaltning. Detta som sker i samverkan med Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Från 2020 kommer Blom även att medverka i forskning om offentliga tjänstemäns attityder gentemot och förtroende för medborgare.

Utöver forskningen, har Blom även omfattande erfarenhet från utredningsarbete som berört frågor om förebyggande av hot och våld. Hon var sekreterare i Utredningen om hot mot förtroendevalda 2004-2006 (SOU 2006:46) och i Utredningen om förebyggande av våldsbejakande extremism 2012-2013 (SOU 2013:81). Åren 2014-15 arbetade hon på regeringens uppdrag med nationell samordning mot idrottsrelaterad brottslighet.

Blom arbetade en period på Sveriges kommuner och regionen (SKR) där hon medverkade i att utforma ett interaktivt utbildningsmaterial om Samtalstonen i Politiken. Hon är flitigt anlitad som föreläsare om förebyggande av hot mot förtroendevalda och om samtalstonen i politiken.

Blom har ett stort hjärta för studenter och undervisning. Hon ansvarar för flera profilkurser på utbildningsprogrammet Offentlig förvaltning och ledning. Hennes signum är att förena teoretisk utbildning med utblickar i den omvärld där kunskapen omsätts i praktisk handling. Hon strävar efter att på kurserna alltid ha med gästföreläsare med praktisk erfarenhet från de områden kursen behandlar.

Överhuvudtaget brinner Blom för samverkan mellan akademin och omvärlden. Hon använder gärna det omfattande kontaktnät hennes medverkan i offentliga utredningar och utbildningar i kommuner och regioner givit henne, för att skapa möten mellan människor i och utanför akademin.

Utöver forskning, utbildning och utredningsarbete, har Blom även mångårig erfarenhet från akademiskt ledningsarbete. Vid Örebro universitet har hon varit prefekt för Institutionen för samhällsvetenskap/Samhällsvetenskapliga institutionen 1999-2003, akademichef för Handelshögskolan vid Örebro universitet 2008-2011 och vicerektor med ansvar för internationalisering och strategisk kompetensförsörjning 2011-2012.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Blom, A. (1998). Kvinnligt, manligt, cheflikt. Kommunal ekonomi och politik, 2 (3), 7-25.

Böcker

Blom, A. (1998). Chefsliv: landstingschefer ur ett genusperspektiv (1ed.). Stockholm: Landstingsförbundet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Blom, A. (2019). Ledarskap i mötet mellan politik och förvaltning. I: Tomas Bergström & Niklas Eklund, Ett annorlunda ledarskap: Chef i politiskt styrd verksamhet (ss. 31-54). Lund, Sweden: Studentlitteratur AB.
Andersson, E. , Blom, A. & Karlsson, M. (2019). Man är chef: ledning ur ett könsperspektiv. I: Tomas Bergström och Niklas Eklund, Ett annorlunda ledarskap: Chef i politiskt styrd verksamhet (ss. 105-128). Lund: Studentlitteratur AB.
Blom, A. (2011). Att hålla högerextremismen i schack: lärdomar från Sverige och Nederländerna. I: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg och Monika Persson, Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (ss. 101-110). Örebro: Örebro universitet.
Blom, A. (2010). IDAS: a program to increase the number of women leaders in Swedish higher education. I: Liisa Husu, Jeff Hearn, Anna-Maija Lämsä, Sinikka Vanhala, Leadership through the gender lens: women and men in organisations (ss. 305-312). Helsinki: Hanken School of Economics.
Blom, A. (2008). Att vara demokrat i praktiken. I: Ylva Stubbergaard, Patrik Hall, Demokrati och makt: vänbok till Lennart Lundquist (ss. 145-162). Lund: Statsvetenskaplig tidskrift.
Blom, A. & Olsson, J. (1997). Demokrati i förändring: en introduktion. I: Blom, Agneta P. och Olsson, Jan, Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (ss. 7-14). Stockholm: Fritzes.

Konferensbidrag

Samlingsverk (redaktör)

Blom, A. (ed.) & Olsson, J. (ed.) (1997). Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (1ed.). Stockholm: Fritzes (Ds : departementsserien 1997:35).