This page in English

Anna-Lena Andersson

Tjänstetitel: - Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Anna-Lena Andersson

Anna-Lena Andersson är filosofie doktor i didaktik och ingår i kollegiet vid Institutionen för Humaniora Utbildning och Samhällsvetenskap (HuMUS) vid Örebro Universitet. Anna-Lena disputerade 2020 i didaktik och arbetar därefter som universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola, och ingår sedan 2021 i forskningskollegiet vid Örebro universitet. Anna-Lena har en bakgrund som grundskollärare i Ma/NO/Idrott och hälsa, specialpedagog och speciallärare i matematik. Anna-Lena har även arbetat som ämnesutvecklare och berört frågor om praktiknära verksamhetsutveckling och frågor som rört kvalitet och likvärdighet för alla elever. 

Andersson forskar om specialpedagogiska frågor rörande elever i behov av mer och särskilt stöd. Mer specifik om inkluderande lärmiljöer och elever med intellektuell funktionsnedsättning som möter hinder i läs-, skriv-, språk och matematikutveckling.  Ytterligare forskningsintresse är pedagogiska övergångar, olika dokumentationspraktiker, systematiskt kvalitetsarbete och hur detta kan beforskas genom praktiknära forskning.

Forskning

Sin forskning bedriver Andersson i forskarmiljön Specialpedagogik, Utveckling och Lärande (SpecUL). Andersson ingår även i forskningsprojektet Inkluderingsbegreppets makt och mening. Effekter av medialisering, medikalisering och marknadisering.