This page in English

Anna Öhman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Anna Öhman

Om Anna Öhman


Anna Öhman är anställd som lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Örebro Universitet.Hon är gymnasielärare i franska och filosofi med erfarenheter från en rad olika skolformer och undervisningspraktiker. Anna har vidareutbildat sig inom specialpedagogik och arbetade tidigare som specialpedagog inom gymnasieskolan. Hennes forskningsintressen riktar sig mot bedömningsfältet och då främst klassrumsbaserad bedömning och återkopplingspraktiker i multimodal interaktion. I pågående forskning är Anna intresserad av specialpedagogiska frågor som rör elever i behov av särskilt stöd och olika personalgruppers förståelse av inkludering. En intervjustudie med gymnasieelever från yrkesgymnasiet och högskoleförberedande program publiceras snart. Vid Örebros universitet är hon verksam inom specialpedagogprogrammet och lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Anna har en filosofie doktorsexamen i pedagogiskt arbete med inriktning yrkesdidaktik och har peer-reviewat forskningsartiklar för tidskriften Learning, Culture and Social Interaction, Journal of English for Academic Purposes samt Utbildning & Demokrati.
 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar

Rapporter