This page in English

Anne Lillvist

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303469

Rum: F2256

Om Anne Lillvist

Anne Lillvist är universitetslektor och docent i pedagogik vid Institutionen för Humaniora Utbildning  och Samhällsvetenskap (HuMUS) vid Örebro Universitet. Anne disputerade 2010 i psykologi och arbetade därefter som lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola, fram till 2018 då hon återvände till Örebro Universitet.

Lillvist forskar om specialpedagogiska frågor rörande förskola och de tidiga skolåren, mer specifikt om särskilt stöd och förskolan som en inkluderande miljö samt om övergångar mellan skolverksamheter för barn och elever i behov av särskilt stöd. Ytterligare ett forskningsintresse är förskolans dokumentationspraktiker och systematiskt kvalitetsarbete och hur detta kan beforskas genom praktiknära forskning.

Foskning

Sin forskning bedriver Lillvist i forskargupperna ReCEL (research on children´s Educaton and Learning) och Specialpedagogik, Utbildning och Lärande. 

Undervisning

Anne undervisar främst på förskollärarprogrammet och i forskarutbildningskurser med fokus på kvantitativ metod och forskningsetik.

Sedan 2018 är Lillvist vetenskaplig ledamot i Etikprövningsmyndighetens avdelning för övrig forskning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Bagger, A. & Lillvist, A. (2021). Mediala diskurser om inkludering: En berättelse om (gem)ensamhet. Utbildning och Demokrati, 30 (1), 45-74.
Wilder, J. & Lillvist, A. (2018). Learning Journey: A Conceptual Framework for Analyzing Children’s Learning in Educational Transitions. European Early Childhood Education Research Journal, 26 (5), 688-700.
Granlund, M. & Lillvist, A. (2015). Factors influencing participation by preschool children with mild intellectual disabilities in Sweden: with or without diagnosis. Research and practice in intellectual and developmental disabilities, 2 (2), 126-135.
Granlund, M. & Lillvist, A. (2015). Factors influencing participation by preschool children with mild intellectual disability in Sweden: With or without the diagnosis. Research and practice in intellectual and developmental disabilities, 2 (2), 126-135.
Norderyd, J. , Lillvist, A. , Klingberg, G. , Faulks, D. & Granlund, M. (2015). Oral health, medical diagnoses, and functioning profiles in children with disabilities receiving paediatric specialist dental care – a study using the ICF-CY. Disability and Rehabilitation, 37 (16-17), 1431-1438.
Lillvist, A. , Sandberg, A. , Sheridan, S. & Williams, P. (2014). Preschool teacher competence viewed from the perspective of students in early childhood teacher education. Journal of Education for Teaching, 40 (1), 3-19.
Sandberg, A. , Lillvist, A. , Sheridan, S. & Williams, P. (2012). Play competence as a window to preschool teachers' competence. International Journal of Play, 1 (2), 184-196.
Almqvist, L. , Lillvist, A. & Granlund, M. (2011). Små barns psykiska hälsa. Psykisk hälsa (3), 10-17.
Sandberg, A. , Lillvist, A. , Eriksson, L. , Björck-Åkesson, E. & Granlund, M. (2010). "Special Support" in preschools in Sweden: preschool staff's definition of the construct. International journal of disability, development and education, 57 (1), 43-57.
Sandberg, A. , Lillvist, A. , Eriksson, L. , Björck-Åkesson, E. & Granlund, M. (2010). ”Special support” in preschools in Sweden: preschool staff’s definition of the construct. International journal of disability, development and education, 57 (1), 43-57.
Björck-Åkesson, E. , Wilder, J. , Granlund, M. , Pless, M. , Simeonsson, R. , Adolfsson, M. , Almqvist, L. , Augustine, L. & et al. (2010). The International Classification of Functioning, Disability and Health and the version for children and youth as a tool in child habilitation/early childhood intervention - feasibility and usefulness as a common language and frame of reference for practice. Disability and Rehabilitation, 32 (S1), S125-S138.
Björck-Åkesson, E. , Wilder, J. , Granlund, M. , Pless, M. , Simeonsson, R. , Adolfsson, M. , Almqvist, L. , Klang, N. & et al. (2010). The International Classification of Functioning, Disability and Health and the version for children and youth as a tool in child habilitation/early childhood intervention: Feasibility and usefulness as a common language and frame of reference for practice. Disability and Rehabilitation, 32 (SUPPL. 1), 125-138.
Sandberg, A. , Norling, M. & Lillvist, A. (2009). Teachers' View of Educational Support to Children in Need of Special Support. International Journal of Early Childhood Special Education, 1 (2), 102-116.
Sandberg, A. , Norling, M. & Lillvist, A. (2009). Teachers' View of Educational Support to Preschool Children in Need of Special Support. International Journal of Early Childhood Special Education, 1 (2), 102-116.
Lillvist, A. , Sandberg, A. , Björck-Åkesson, E. & Granlund, M. (2009). The construct of social competence: how preschool teachers define social competence in young children. International Journal of Early Childhood, 41 (1), 51-68.
Lillvist, A. , Sandberg, A. , Björck-Åkesson, E. & Granlund, M. (2009). The construct of social competence: How preschool teachers define social competence in young children. International Journal of Early Childhood, 41 (1), 51-68.
Lillvist, A. (2007). Att leka och vara med andra: Social kompetens hos förskolebarn. Specialpedagogisk tidskrift : att undervisa (1).

Böcker

Mia, H. , Andersson Schaeffer, J. , Saler, K. , Lindberg, M. , Engman, J. & Lillvist, A. (2020). Rum i förskolan: För barns lek och lärande (1ed.). Stockholm: Natur och kultur.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Lillvist, A. (2010). The applicability of a functional approach to social competence in preschool children in need of special support. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lillvist, A. & Sandberg, A. (2018). Early childhood education in Sweden: Policies, curriculum, quality and future challenges. I: Jaipaul L. Roopnarine, James E. Johnson, Suzanne Flannery Quinn, and Michael M. Patte, Handbook of International Perspectives on Early Childhood Education (ss. 341-349). . Routledge.
Ärlemalm-Hagsér, E. & Lillvist, A. (2018). Förskollärarstudenters kunskapsskapande: Ett högskolepedagogiskt forskningsprojekt. I: Ärlemalm-Hagsér, E; Öhman, M, Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik (ss. 127-138). Västerås: Mälardalens högskola.
Sandberg, A. , Lillvist, A. & Ärlemalm-Hagser, E. (2018). Undervisning i olika lärmiljöer i förskolan. I: Sonja Sheridan & Pia Williams, Undervisning i förskolan: En kunskapsöversikt (ss. 92-99). Stockholm: Skolverket.
Lillvist, A. & Heikkilä, M. (2018). Vad är ett hemland?: Förskolan som arena för barns identitet. I: Lahdenperä, Pirjo, Den interkulturella förskolan: mål och arbetssätt (ss. 44-60). Stockholm: Liber.
Wilder, J. & Lillvist, A. (2017). Collaboration in Transitions from Preschool: Young Children with Intellectual Disabilities. I: Nadine Ballam, Bob Perry, Anders Garpelin, Pedagogies of Educational Transitions: European and Antipodean Research (ss. 59-74). . Springer.
Lillvist, A. & Heikkilä, M. (2017). En fallstudie om föräldrasamverkan kring barns språkutveckling på en multietnisk förskoleavdelning. I: Mia Heikkilä, Anne Lillvist, Flerspråkighet för lärande i förskola, förskoleklass och årskurs ett: Perspektiv från tre samproduktionsprojekt (ss. 93-113). Västerås: School of Education, Culture and Communication, Mälardalen University.
Heikkilä, M. & Lillvist, A. (2017). Flerspråkig identitetsutveckling som pedagogisk grund för en multietnisk förskola. I: Mia Heikkilä, Anne Lillvist, Flerspråkighet för lärande i förskola, förskoleklass och årskurs ett: Perspektiv från tre samproduktionsprojekt. Västerås: School of Education, Culture and Communication, Mälardalen University.
Wilder, J. & Lillvist, A. (2017). Teoretiska perspektiv på övergångar. I: Lillvist, A; Wilder, J, Barns övergångar: förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola (ss. 169-184). Lund: Studentlitteratur AB.
Lillvist, A. & Wilder, J. (2017). Varför behövs en bok om övergångar?. I: Lilllvist, A; Wilder, J, Barns övergångar: förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola (ss. 15-24). Lund: Studentlitteratur AB.
Lillvist, A. & Ciric, A. (2016). A systems approach to understanding social skills, educational development and health in preschool children. I: Deanna Arnold, Preschool Children: Social Skills, Educational Development and Health Disparities (ss. 1-24). . Nova Science Publishers, Inc..
Lillvist, A. & Sandberg, A. (2015). Play in a Swedish preschool context. I: Jaipaul L. Roopnarine, Michael M. Patte, James E. Johnson and David Kuschner, International perspectives on children's play (ss. 175-186). . Open University Press.
Lillvist, A. & Wilder, J. (2015). Same Same But Different? Educational transitions of young children with intellectual disabilities. I: Sandberg, Anette & Garpelin, Anders, Children and young people in school and society (ss. 135-154). New York: Nova Science Publishers, Inc..
Lillvist, A. (2014). Social kompetens och barn i behov av särskilt stöd. I: Sandberg, Anette, Med sikte på förskolan: Barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur AB.
Lillvist, A. (2009). Social kompetens och barn i behov av särskilt stöd. I: Sandberg, Anette, Med sikte på förskolan: Barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Heikkilä, M. , Lindberg, M. , Andersson Schaeffer, J. , Lillvist, A. & Saler, K. (2019). Towards norm-creative environments in early childhood education settings. Konferensbidrag vid 29th EECERA Annual Conference (EECERA 2019), Thessaloniki, Greece, August 20-23, 2019.
Lillvist, A. (2018). Scientifically ground and didactically sound?: Preschool staff ́s views of the concept scientific ground. Konferensbidrag vid 46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA 2018), Oslo, Norway, March 8-10, 2018.
Wilder, J. & Lillvist, A. (2017). Children´s learning in transition from preschool: Children with intellectual disability. I: 27th EECERA Annual Conference Abstract book. Konferensbidrag vid 27th EECERA Annual Conference (EECERA 2017), Bologna, Italy, August 29 - September 1, 2017 (ss. 102-103).
Lillvist, A. & Heikkilä, M. (2017). Multilingual practices and teacher-parent cooperation: A case study of a Swedish preschool. I: 27th EECERA Annual Conference Abstract Book. Konferensbidrag vid 27th EECERA Annual Conference (EECERA 2017), Bologna, Italy, August 29 - September 1, 2017 (ss. 77-78).
Norling, M. & Lillvist, A. (2015). Let´s play!: Play Events and Preschool Staffs Strategies and to Support Concept Development in Swedish preschools. I: 43rd Nordic Educational Research Association Congress (NERA 2015) Abstract book. Konferensbidrag vid 43rd Nordic Educational Research Association Congress (NERA 2015), Gothenburg, Sweden, March 4-6, 2015 (ss. 224-225).
Norling, M. & Lillvist, A. (2015). Literacy-related play events and preschool staff strategies to support Swedish language development in multilingual and Swedish speaking children. I: 25th EECERA Annual Conference Abstract Book. Konferensbidrag vid 25th EECERA Annual Conference (EECERA 2015), Barcelona, Spain, September 7-10, 2015 (ss. 70-71).
Lillvist, A. & Wilder, J. (2014). Collaboration in transition: Young children with learning disabilities in Sweden. I: 24th EECERA Annual Conference Abstract Book. Konferensbidrag vid 24th European Early Childhood Education Research Association Conference (EECERA 2014), Crete, Greece, September 7-10, 2014 (ss. 62-62).
Granlund, M. , Björck-Åkesson, E. , Almqvist, L. , Lillvist, A. & Sjöman, M. (2014). Patterns of participation and support in preschool settings for children with and without need for additional support. Konferensbidrag vid Symposium. Evidence-Based Early Childhood Education - challenges for inclusion. 3rd Biennal EARLI SIG 5 Conference, Jyväskylä, Finland, August 25-27, 2014.
Tikkanen, T. , Broström, S. , Søndergaard, S. , Pettersen, G. , Eidsvik, A. , Habbestad, H. , Nugin, K. , Lillvist, A. & et al. (2013). Curriculum in kindergarten?: Literacy learning and use of ICT with small children. I: 23rd EECERA Conference: Values, Culture and Contexts Abstract Book. Konferensbidrag vid 23rd EECERA Conference: Values, Culture and Contexts, Tallinn, Estonia, August 28-31, 2013 (ss. 80-81).
Lillvist, A. , Sandberg, A. , Sheridan, S. & Williams, P. (2012). Play competence: a window to preschool teachers competence. Konferensbidrag vid 10th Annual Hawaii International Conference on Education, Hawaii, USA, January 5-8, 2012.
Sandberg, S. , Lillvist, A. , Sheridan, S. & Williams, P. (2011). Play competence as a window to preschool teacher competence. Konferensbidrag vid 9th Annual Hawaii International Conference on Education, Honolulu, Hawaii, January 4-8, 2011.
Lillvist, A. (2009). A functional approach to social competence in children in need of special support. Konferensbidrag vid 2nd European Network for Socio-Emotional Competence in Children (ENSEC 2009), Izmir, Turkey, September 9-12, 2009.
Granlund, M. , Almqvist, L. , Lillvist, A. , Lee, A. & Ståhl, Y. (2009). Children in need of special support - a functional approach. Konferensbidrag vid 3rd Interdisciplinary Meeting on Disability/Developmental disorders and Early Care, Madrid, Spain, November, 2009.
Sandberg, A. & Lillvist, A. (2007). Educational Support to Preschool Children in Need of Special Support. Konferensbidrag vid DEC 23th Conference on Young Children with Special Needs and their Families “Crossing New Borders”, Niagara Falls, Ontario, Canada, October 25-28, 2007.
Sandberg, A. , Norling, M. & Lillvist, A. (2006). Vilket pedagogiskt stöd och vilka metoder erbjuds i förskolan till barn i behov av särskilt stöd?. Konferensbidrag vid 10:e Forskningskonferensen ”Funktionshinder, Vardagsliv, Habilitering”, Örebro, Sweden, April 4-5, 2006.

Samlingsverk (redaktör)

Heikkilä, M. (ed.) & Lillvist, A. (ed.) (2017). Flerspråkighet för lärande i förskola, förskoleklass och årskurs ett: Perspektiv från tre samproduktionsprojekt. Västerås: Mälardalens högskola (Mälardalen Studies in Educational Sciences ).

Övrigt

Lillvist, A. & Wilder, J. (2013). Från förskola till särskola.