This page in English

Åsa Elmerot

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303129

Rum: L2440

Åsa Elmerot

Forskningsämne

Om Åsa Elmerot

Åsa Elmerot är lektor i rättsvetenskap med inriktning statsrätt och konstitutionell rätt.

Hon disputerade i konstitutionell rätt 2017 med avhandlingen Defining, Regulating and Balancing Rights – A Constitutional Law Study of Indigenous Peoples’ Rights to Land and Natural Resources in the Russian Federation. Hennes avhandling är en studie av förhållandet mellan den ryska rätten och folkrätten med utgångspunkt i frågan om urfolks rättigheter till mark och naturresurser. Enligt den ryska konstitutionen ska vissa urfolk garanteras samma rättigheter i Ryssland som de har i folkrätten. Avhandlingen innefattar därför även en genomgång av vilka konkreta rättigheter som folkrätten kan erbjuda urfolk i fråga om mark och naturresurser. Därtill granskas den ryska författningsdomstolens resonemang vad gäller rättighetsbegränsningar, inklusive proportionalitetsprincipen, särskilt i förhållande till äganderätten och näringsfriheten.

Förhållandet mellan nationell och internationell rätt är ett ämne som Åsa Elmerot har återkommit till i en svensk kontext. Som ämnessakkunnig på regeringskansliet deltog hon i utformningen av en vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (Ds 2019:23). I vägledningen redogörs för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen.

Åsa Elmerot är även en av medförfattarna i antologin Komparativ konstitutionell rätt (red. Anna Jonsson Cornell), där hon skriver om rättssystemet och utvecklingen i Ryssland.

Hon har mångårig erfarenhet av undervisning inom konstitutionell rätt på juristprogrammet, samt uppdragsutbildning i fri- och rättigheter för den offentliga förvaltningen. På Örebro universitet undervisar hon i konstitutionell rätt och statsrätt samt förvaltningsrätt på juristprogrammet och rättsvetenskapliga programmet.

Från augusti 2021 deltar hon det treåriga forskningsprojektet "Nordisk exceptionalism? Kartläggning av konstitutionella resonemang i Norden" som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond med 5,8 miljoner kronor. Projektet involverar fem nordiska forskare i konstitutionell rätt, en statistiker och en internationell rådgivande panel.

Nordisk exceptionalism? Kartläggning av konstitutionella resonemang i Norden

 

Publikationer

Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Jonsson Cornell, A. & Elmerot, Å. (2020). Ryssland. I: Anna Jonsson Cornell, Komparativ konstitutionell rätt (ss. 269-300). Uppsala: Iustus förlag.
Jonsson Cornell, A. & Elmerot, Å. (2015). Ryssland. I: Anna Jonsson Cornell, Komparativ konstitutionell rätt (ss. 258-287). Uppsala: Iustus förlag.
Jonsson Cornell, A. & Elmerot, Å. (2012). Ryssland. I: Anna Jonsson Cornell, Komparativ konstitutionell rätt: En lärobok (ss. 241-270). Uppsala: Iustus förlag.