This page in English

Bodil Sundberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303367

Rum: B4120

Bodil Sundberg

Om Bodil Sundberg

Jag är lektor i biologi och docent i Naturvetenskapernas Didaktik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om lärares förutsättningar för att genomföra och utveckla sin naturvetenskapsundervisning.  Mina projektet är praktiknära och inspirerade av designbaserad forskning där tanken är att involvera deltagande lärare i forskningsprocessen för att säkerställa att de frågor man arbetar med är relevanta för förskolans eller skolans verksamhet.

Min forskning rör till största delen undervisning av yngre barn, d.v.s. från förskola till mellanstadium, men de frågor jag är intresserad av är också relevanta för naturvetenskapsundervisning för älde barn. Exempel på fokusområden för mig är hur en röd tråd kan skapas mellan NO-undervisningen i olika skolformer och stadier, hur naturvetenskapsundervisning i större utsträckning kan använda sig av aktuella samhälls- eller forskningsfrågor som utgångspunkt, hur undervisning som rör miljöfrågor och hållbar utveckling kan integreras i NO-undervisningen och hur skapande uttrycksformer såsom bild och modellbyggen kan användas för att öka elevers förståelse och engagemang.

Skolans praktik är komplex, och för att fånga upp hur lärares arbete med att utveckla sin undervisning påverkas av  t.ex. kompetens, lokala undervisningskulturer och ramfaktorer använder jag Aktivitetetsteori som teoretiska ramverk.

 

Pågående forskningsprojekt

Just nu leder jag projektet Broar för Naturvetenskap som fokuserar på hur och om den naturvetenskap barn har med sig från förskolan fångas upp i efterföljande skolformer. Vi prövar också former för samarbeten mellan forskare och lärare för att utveckla och beforska praktiknära forskning som metod. Projektet pågår under 2017-2019 och finansieras av Vetenskapsrådet.

Parallellt med projekt ovan har jag tillsammans med Lotta Sartz, forskare inom kemi vid Örebro Universitet, drivit ett ett pilotprojekt som följer och stöttar högstadielärares arbete med att omforma sin undervisning till att ta avstamp i autentiska forsknings- eller samhällsfrågor.

Under våren 2020 kommer jag vara involverad i två nya projekt. I projektet Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning kommer forskare och lärare tillsammans undersöka och utveckla ritandets roll i NO-undervisningen. Projektet är fyraårigt och finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet Kontinuitet, progression och förundran i grundskolans naturvetenskapsundervisning har ett liknande upplägg, men i det här fallet ligger fokus på att skapa undervisning som möter och behåller barnens intresse och fascination för ämnet, samt att skapa en röd tråd mellan NO-undervisningen i låg- och mellanstadium. Projektet kommer pågå under två år och finansieras av fakulteten för Ekonomi, Naturvetenskap och Teknik vid Örebro Universitet.

Du hittar mer information om mina avslutade och pågående projekt längre ner på sidan.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Sundberg, B. , Areljung, S. & Ottander, C. (2019). Opportunities for Education for Sustainability through multidimensional preschool science. NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 3 (15), 358-369.
Sundberg, B. , Areljung, S. , Due, K. , Ekström, K. , Ottander, C. & Tellgren, B. (2018). Opportunities for and obstacles to science in preschools: views from a community perspective. International Journal of Science Education, 40 (17), 2061-2077.
Sundberg, B. , Areljung, S. , Due, K. , Ekström, K. , Ottander, C. & Tellgren, B. (2016). Understanding preschool emergent science in a cultural historical context through Activity Theory. European Early Childhood Education Research Journal, 24 (4), 567-580.

Böcker

Sundberg, B. , Areljung, S. , Due, K. , Ottander, C. & Tellgren, B. (2016). Förskolans naturvetenskap i praktiken (1ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Kapitel i böcker, del av antologier

Sundberg, B. & Ottander, C. (2014). Science in Preschool – A Foundation for Education for Sustainability?: a View from Swedish Preschool Teacher Education.. I: Susan Elliott, Julie Davis, Research in Early Childhood Education for Sustainability: international perspectives and provocations (ss. 280-293). Oxon: Routledge.

Konferensbidrag

Sundberg, B. , Areljung, S. , Due, K. , Ottander, C. & Skoog, M. (2019). Exploring science teaching continuity across ECE sectors: How do the teachers in different school forms deal with the same content?. Konferensbidrag vid 13th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA 2019), Bologna, Italy, August 26-30, 2019.
Sundberg, B. , Areljung, S. , Due, K. , Ottander, C. & Skoog, M. (2019). Handling frame factors, educational cultures and teacher experience when using third generation activity theory: Analyzing transition challenges across preschool, preschool class and primary school for early years science teaching. Konferensbidrag vid 8th Nordic Conference on Cultural and Activity Research 2019 (ISCAR 19), Trondheim, Norway, June 18-20, 2019.
Sundberg, B. , Areljung, S. , Due, K. , Ottander, C. & Skoog, M. (2019). Using third generation activity theory to understand teachers' boundary work across early childhood school forms: an example focusing science teaching (dis)continuities. Konferensbidrag vid 8th Nordic Conference on Cultural and Activity Research 2019 (ISCAR 19), Trondheim, Norway, June 18-20, 2019.
Sundberg, B. , Areljung, S. , Skoog, M. , Ottander, C. & Due, K. (2018). Broar för naturvetenskap: kontinuitet i övergången mellan förskola, förskoleklass och årskurs 1-3. Konferensbidrag vid Nationell ämnesdidaktisk konferens (NÄD2018), Kristianstad, Sweden, April 26-27, 2018.
Areljung, S. , Due, K. , Ottander, C. , Skoog, M. & Sundberg, B. (2018). The role of children’s drawings in science teaching: A comparison across preschool, preschool class and early primary school. Konferensbidrag vid XVIII Symposium of the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE 2018), Malmö, Sweden, August 13-17, 2018.
Ärlemalm-Hagsér, E. & Sundberg, B. (2014). Early childhood educators' understandings of concepts and practices for education for sustainability. Konferensbidrag vid NFPF/NERA Konferens, Lillehammer, Norge, 5-7 Mars , 2014.
Ärlemalm-Hagsér, E. & Sundberg, B. (2014). Encounters in the outdoor environment: Understandings and practices from the Swedish preschool. I: 24th EECERA CONFERENCE. US, THEM & ME Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes. Konferensbidrag vid EECERA 24:a konferens, Kreta, Grekland, 7-10 September 2014.
Sundberg, B. & Ottander, C. (2014). The diversity of science activities in Swedish preschools. I: Symposium Early childhood science education: Research methodology and findings of fieldworks. Konferensbidrag vid EECERA (European Early Childhood Education Research Association). 24th Conference, Crete, Greece, 7-10 Sept 2014.
Ottander, C. , Due, K. , Areljung, S. , Sundberg, B. & Tellgren, B. (2014). Understanding Preschool Emergent Science in a Cultural Historical Context through Activity Theory. Konferensbidrag vid Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014: Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments Helsinki, Finland, 4th – 6th June 2014.
Sundberg, B. & Ottander, C. (2010). The Development of Pre-school Student Teachers´ Attitudes Towards Science and Science Teaching During Their University Studies. I: Mehmet Fati̇h Taşar, Gültekin Çakmakci, Ankara, Contemporary science education research pre-service and in-service teacher education. A collection of papers presented at ESERA 2009 Conference. Konferensbidrag vid European Science Education Research Association (ESERA 2009), Istanbul, Turkey, August 30 - September 4, 2009 (ss. 157-166). Istanbul: Ankara Pegem Akademi.
Sundberg, B. & Ottander, C. (2010). What are the voices of becoming practitioners telling us about science in pre-school?: Pre-school student teachers´ attitudes towards science and science teaching - a longitudinal study.. I: 20th EECERA ANNUAL CONFERENCE. KNOWLEDGE AND VOICE IN EARLY CHILDHOOD Who knows, who speaks, who listens?. Konferensbidrag vid European Early Childhood Education Research Association. 20th EECRA conference in Birmingham,UK, 6th - 8th September 2010 (ss. 216-216).

Rapporter

Lundahl, C. , Bonnevier, J. , Arensmeier, C. , Borgström, E. , Lennqvist-Lindén, A. , Nilsson, P. , Sundberg, B. , Sundhäll, M. & et al. (2016). Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9: En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om proven. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 447).