This page in English

Bodil Sundberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303367

Rum: B4120

Bodil Sundberg

Om Bodil Sundberg

Jag är lektor i biologi och docent i Naturvetenskapernas Didaktik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om lärares förutsättningar för att genomföra och utveckla sin naturvetenskapsundervisning.  Mina projektet är praktiknära och inspirerade av designbaserad forskning där deltagande lärare involveras i hur interventioner läggs upp för att säkerställa att de frågor man arbetar med är relevanta för förskolans eller skolans verksamhet.

Min forskning rör till största delen undervisning av yngre barn, d.v.s. från förskola till mellanstadium, men de frågor jag är intresserad av är också relevanta för naturvetenskapsundervisning för älde barn. Aktuella fokusområden för mig just nu är hur en röd tråd kan skapas mellan NO-undervisningen i olika skolformer och stadier, hur lärare kan göra plats för förundran i sin NO-undervisning samt hur skapande uttrycksformer såsom bild och modellbyggen kan användas för att öka elevers förståelse och engagemang.

Skolans praktik är komplex, och för att fånga upp hur lärares arbete med att utveckla sin undervisning påverkas av  den kontext de verkar i  använder jag Aktivitetetsteori som huvudsakligt teoretiskt ramverk för min forskning.

 

Pågående forskningsprojekt

 

Sedan våren 2020 är jag involverad i två nya projekt.

I projektet Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning undersöker forskare och lärare tillsammans den pedagogiska potentialen i barns ritande.  Projektet är fyraårigt, leds av Sofie Areljung från Umeå Universitet och finansieras av Vetenskapsrådet.

Projektet Kontinuitet, progression och förundran i grundskolans naturvetenskapsundervisning är också ett projekt som bedrivs i nära samarbete med lärare. I det här fallet ligger fokus på att undersöka hur förundran kan ges ett tydligare utrymme i NO-undervisning.  Projektet är ett pilotprojekt som involverar lärare från låg- och mellanstadiet. Det pågår till slutet av 2022 och finansieras av fakulteten för Ekonomi, Naturvetenskap och Teknik vid Örebro Universitet.

Sedan 2017 leder jag projektet Broar för Naturvetenskap där vi fokuserar på om, och i sådant fall hur, den naturvetenskap barn har med sig från förskolan fångas upp i efterföljande skolformer. Projektet har också som syfte att utveckla och beforska praktiknära forskning som metod. Projektet var finansierat av Vetenskapsrådet under 2017-2019 och är nu i sin slutfas.

Du hittar mer information om mina avslutade och pågående projekt längre ner på sidan.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter