This page in English

Bodil Sundberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303367

Rum: B4120

Bodil Sundberg

Om Bodil Sundberg

Jag är lektor i biologi och forskar inom naturvetenskapernas didaktik. Ett övergripande syfte med min forskning är att tillföra ny kunskap om lärares förutsättningar för att genomföra och utveckla sin naturvetenskapsundervisning. Jag använder mig bland annat av Aktivitetsteori för att analysera hur t.ex. kompetens, lokala undervisningskulturer och ramfaktorer kan bidra till eller motverka förändringsprocesser inom pedagogisk verksamhet. Mina projektet är också inspirerade av designbaserad forskning, där tanken är att involvera deltagande lärare i forskningsprocessen för att säkerställa att de frågor man arbetar med är relevanta för förskolans eller skolans verksamhet.

Majoriteten av mina projekt har rört undervisning av yngre barn, d.v.s. från förskola till mellanstadium, men de frågor jag är intresserad av är allmängiltiga för naturvetenskapsundervisning i alla skolformer. Förutom att jag intresserar mig för mer övergripande frågor om hur naturvetenskapsundervisning kan utvecklas i praktiken är jag specifikt intresserad av hur nya undervisningsformer kan integreras i undervisningen. Exempel på frågor jag särskilt intresserar mig för i det sammanhanget är: Hur kan man inkludera aspekter eller undervisningsdimensioner som också är viktiga för undervisning som rör miljöfrågor och hållbar utveckling? Hur kan naturvetenskapsundervisning i större utsträckning använda sig av aktuella samhälls- eller forskningsfrågor som utgångspunkt för undervisningen? Och, hur kan skapande uttrycksformer såsom bild och modellbyggen användas i undervisningen för att öka elevers förståelse och engagemang?

 

Pågående forskningsprojekt

Just nu leder jag projektet ”Broar för Naturvetenskap” som fokuserar på hur/om den naturvetenskap barn har med sig från förskolan fångas upp i efterföljande skolformer. Projekt är ett treårigt VR-finansierat projekt som följer upp resultaten från projektet ”Förskolans praktik i möte med Naturvetenskap”. Historiska och kulturella faktorers inverkan på lärares val av innehåll och metoder står i fokus då vi undersöker hur naturvetenskapsundervisning formas i de olika skolformerna. Vi prövar också hur lärare kan involveras i att utveckla och beforska sin egen verksamhet.

Parallellt med det projekt medverkar jag i ett pilotprojekt som följer och stöttar högstadielärares arbete med att omforma sin undervisning till att ta avstamp i autentiska forsknings- eller samhällsfrågor.

Du hittar mer information om mina avslutade och pågående projekt längre ner på sidan.