This page in English

Cecilia Pettersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303588

Rum: P2146

Cecilia Pettersson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Cecilia Pettersson

Cecilia Pettersson är leg. arbetsterapeut, biträdande lektor och docent i arbetsterapi.

Forskning
Cecilia disputerade 2014 vid Lunds universitet med avhandlingen "Powered mobility device use: participation and accessibility". Cecilia har många års klinisk erfarenhet av rehabilitering och arbetsterapi. Hon har sedan 2014  verkat vid olika lärosäten (Lund, Umeå, Jönköping, Chalmers samt Örebro) med undervisning och forskning. Cecilia har varit postdok i forskningsmiljön Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers tekniska högskola och är intresserad av forskning om vårdens olika miljöer och vård av äldre personer i ordinärt boende. Hon är intresserad av åldrande samt möjligheter och hinder då hälso- och sjukvård samt hemtjänst ges i hemmet. Cecilia är också intresserad av re-ablement (vardagsrehabilitering), dagverksamheter för äldre  samt tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer som använder förflyttningsmedel. Hon är involverad i ett pågående projekt som fokuserar bristande tillgänglighet och diskriminering samt projekt på initiativ av WHO (Global Research, Innovation, and Education in Assistive Technology (GREAT) Summit). 

Cecilia är även projektledare för ett pedagogiskt forskningsprojekt om en interprofessionell lärandeaktivitet vid arbetsterapeutprogrammet i Örebro. 

Biträdande handledare till doktorand Lisa Spang.

Undervisning
Cecilia undervisar på grund-och avancerad nivå i områden som rör åldrande, boende, delaktighet och tillgänglighet samt förflyttningshjälpmedel. Hon är handledare i uppsatskurser (kandidat och magisteruppsatser) samt involverad i magisterprogrammet för arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi vid Örebro universitet.

Uppdrag
Ledamot i Sveriges Arbetsterapeuters expertpanel med fokus på frågor kring äldre samt hjälpmedel.

Sakkunnig i SBU:s projekt om Hjälpmedel avseende rörelse och förflyttning för personer med varaktigt nedsatt rörelseförmåga.

Leder tillsammans med MiaLinn Arvidsson forskargruppen Äldres hälsa, vård, vardagsliv och aktivitet (ÄLVA).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter