This page in English

Christina Larsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303354

Rum: M3209

Christina Larsson

Om Christina Larsson

Detta musikvetenskapliga projekt har en didaktisk inriktning. Projektet avser att undersöka musiklärares förhållningssätt till improvisation i sin musikundervisning. I Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) finns improvisation med i kursplanen för musik i det centrala innehållet på grundskolans alla tre stadier, låg- mellan- och högstadiet. I syftesbeskrivningen av musikämnet uttrycks att elever ska få ”utveckla sin musikaliska kreativitet” samt ”gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer” (Lgr 11, s 100).

Studien syftar till att undersöka hur musiklärare arbetar med improvisation i sin musikundervisning, vilken vikt de ger den och vilken funktion improvisationen får. I en mål-och resultatstyrd skola med tydliga betygskriterier är det relevant att också fråga hur improvisation skall bedömas.

De metoder som kommer bli aktuella för studien är inledningsvis intervjuer med musiklärare om reflektioner och erfarenheter av improvisation i klassrummet. I ett senare skede av studien kommer även klassrumsobservationer att genomföras i ett aktionsforskningsprojekt. Det teoretiska ramverket tar sin utgångspunkt i ett pragmatiskt förhållningssätt med referenser till framförallt John Dewey.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Larsson, C. & Öhman, J. (2018). Music improvisation as an aesthetic event: Towards a transactional approach to meaning-making. European Journal of Philosophy in Arts Education, 3 (1), 121-181.

Artiklar, forskningsöversikter

Larsson, C. & Georgii-Hemming, E. (2019). Improvisation in General Music Education: A literature review. British Journal of Music Education, 36 (1), 49-67.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Larsson, C. (2019). Att lära genom improvisation - en didaktisk studie i grundskolans musikundervisning. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Larsson, C. , Georgii-Hemming, E. , Siljamäki, E. , MacGlone, U. & Gravem Johansen, G. (2016). Challenges and Possibilities for Improvisation in Music Education: A symposium presenting different aspects of improvisation. Konferensbidrag vid European Education Research Association (ECER 2016), Dublin, Ireland, August 22-26, 2016.
Larsson, C. (2016). Dimensions of Improvisation in the General Music Classroom: Challenges for research and practice. I: Nordic Network for Research in Music Education    Hedmark University College, Hamar, Norway, March 7-10, 2016 Technology and creativity in music education. Konferensbidrag vid Nordic Network for Research in Music Education Hedmark University College, Hamar, Norway, March 7-10, 2016.
Larsson, C. (2015). Improvisation in the Music Classroom?. Konferensbidrag vid The Art and Science of Improvisation, Stord/Haugesund University College, Stord, Norway, June 8-12, 2015.
Larsson, C. (2015). Room for Improvisation in the Music Classroom?: Challenges for practice and research. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER), Education and Transition. Contributions from Educational Research, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015.
Larsson, C. & Georgii-Hemming, E. (2015). Staging Improvisation: Issues and Challenges in Action Research. Konferensbidrag vid The 9th International Conference for Research in Music Education (RIME). University of Exeter, Exeter, UK, April 14-18, 2015.