This page in English

Christina Zetterlund

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Christina Zetterlund

Christina Zetterlund är MSc optiker/ optometrist som arbetar kliniskt på syncentralen i Örebro som doktorand under ledning av två seniora forskare.

Huvudhandledare är Docents Lars Olov Lundqvist, forskningsledare på Universitetsjukhusets forskningscenter och bihandledare är Docent Hans Richter, verksam på Centrum för Belastningsskadeforskning i Gävle.

Forskningsområdet fokuserar på samband mellan nedsatt synfunktion och muskuloskeletala besvär i nacke skuldra. Nacksmärta är en mycket vanlig åkomma som när den väl dykt upp, ofta återkommer och blir mer eller mindre bestående.

Nacksmärta har noterats vara dubbelt så vanlig bland personer med nedsatt synfunktion, jämfört med personer med normal synfunktion enligt två aktuella hälsoenkäter: Hälsa på lika villkor och Liv och Hälsa. Forskning fokuserar på självskattade syn och nackproblem i relation till objektiva syn-mått i områden som berör både kända och mindre kända bakomliggande teorier och förklaringsmodeller för uppkomst av nacksmärta på personer med nedsatt synfunktion. Dessa mått och resultat jämförs med åldersmatchade kontrollgrupper med normal synfunktion. Resultaten förväntas ge indikationer på områden som kan förbättras i rehabiliteringen och insatser som kan göras för att förbättra vardagen och livskvaliteten hos de i riskzonen och möjliggöra minskad frekvens av sjukskrivningar.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript