This page in English

Emma Arneback

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303471

Rum: F3244

Emma Arneback

Om Emma Arneback

Verksamhets- och intresseområden

Emma Arneback är docent i pedagogik vid Örebro universitet och är verksam inom forskningsfälten didaktik, läroplansteori och utbildningsfilosofi. Ett centralt nav i hennes forskning är de förändringsprocesser som initieras i syfte att skapa mer jämlika förutsättningar i pedagogiska sammanhang. Vad görs för att bryta förekomster av rasism, skolsegregation och social snedrekrytering - hur kan det förstås och vilka möjligheter och hinder för olika handlingar med sig?

Forskningsinriktningar

Rasism och anti-rasism i skolan

Inom detta fält skrevs avhandlingen ”Med kränkningen som måttstock. Om planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck i gymnasieskolan”. Intresset har därefter utvecklats genom vidare forskning, utvecklingsarbete och utredningsuppdrag.

Under 2016-2020 ledde hon det VR-finansierade forskningsprojektet "How to Counteract Racism in Education. A qualitative study of teachers’ anti-racist actions". Hon har tillsammans med Jan Jämte skrivit en bok och utformat en webbutbildning om Att motverka rasism i förskolan och skolan. Hon samverkar och genomför också föreläsningar och utbildningar för externa aktörer om att motverka rasism i förskolan och skolan.  

Ett forskningsintresse som har utvecklats över tid - som en följd av forskningsresultaten - är även hur juridifierieringen av skolan påverkar lärares och elevers handlingsutrymme i skolan. Detta har bland annat resulterat i utgivningen av ett temanummer om Juridifieringen av skolan i Utbildning & Demokrati (se 2016, nr 1). 

Att utmana segregation genom utbildning

Under senare tid har hon allt mer intresserat sig för hur organiseringen och genomförande av utbildning på olika sätt kan bidra till att minska segregationen i utbildningssystemet - och i samhället i stort.

Under 2018-2021 ingår hon i det kommunfinansierade projektet "Challenging Segrigation through Education". I projektet undersöks följderna av ett kommunpolitiskt beslut som syftar till att bryta (skol)segregationen och ge förutsättningar för ökad måluppfyllelse och integration. Projektet kommer under 2021-2024 att följas upp av ett VR-finansierat projket som studerar och jämför olika lokala intitiativ för att bryta skolsegregation. 

Utbildning och breddat deltagande

Ett tredje forskningsintresse är hur utbildning på olika sätt kan möjliggöra ett breddat deltagande. Under 2020-2022 arbetar hon med ett projekt, finansierat av Arbetsförmedlingen, som studerar hur kursdeltagare på Snabbspåret, en utbildning som riktar sig till lärare med utländsk lärarexmanen, upplevt och påverkats av sin utbildning.

Under 2018-2020 var han projektledare för två postdoktorer inom ramen för "Linjen mellan högstadiet och högre utbildning" som studerade om och hur Linje 14 bidragit till breddad rekrytering och hur studenter med studieovan bakgrund upplver mötet med högre utbildning.

Hon har även deltagit i ett forskningsprojekt som studerar lärarstudenters möte med högre utbildning. I forskningsprojektet "Kampen om texten" (VR, 2012-2016) undersöktes lärarstudenters olika kamper med akademiskt skrivande och vilka professionella identiteter som studenterna därmed utvecklade under sin tid i akademin. 

Undervisning

Hon undervisar och föreläser på kurser inom lärarutbildningen och är kursansvarig för kurser inom ULV, utländska lärares vidareutbildning. Hon handleder även uppsatser och inom sina intresseområden. Emma är huvudhandledare för en doktorand och biträdande handledare för två doktorander.

Uppdrag

Medlem i redaktionen för tidskriften Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik.

Ingår i styrgruppen för forskningsmiljön Utbildning och demokrati. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Rosén, M. & Arneback, E. (2021). Living the Paradox of Risk: An Approach for Teachers in Democratically Challenging Situations in Education. Philosophical Inquiry in Education, 28 (1), 1-11.
Rosén, M. , Arneback, E. & Bergh, A. (2020). A conceptual framework for understanding juridification of and in education. Journal of education policy.
Arneback, E. , Englund, T. & Solbrekke, T. D. (2017). Achieving a professional identity through writing. Education Inquiry, 8 (4), 284-298.
Arneback, E. & Jämte, J. (2017). Bredda förståelsen av rasism och antirasism i skolan. Skola och samhälle.
Arneback, E. & Nylund, M. (2017). Yrkeslärare som värdebalanserare - värdekonflikter mellan skolans och arbetsplatsens läroplan i lärlingsutbildning. Utbildning och Lärande / Education and Learning (1), 82-101.
Bergh, A. & Arneback, E. (2016). Hur villkorar juridifieringen lärarprofessionens arbete med skolans kunskaper och värden?. Utbildning och Demokrati, 25 (1), 11-31.
Arneback, E. & Quennerstedt, A. (2016). Locations of racism in education: a speech act analysis of a policy chain. JEP: eJournal of Education Policy, 31 (6), 773-788.
Arneback, E. & Bergh, A. (2016). Redaktionellt U&D 25:1. Tema: Juridifieringen av skolan. Utbildning och Demokrati, 25 (1), 3-9.
Arneback, E. (2013). Bemötanden av främlingsfientlighet i gymnasieskolan. ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys (2), 139-165.
Bergh, A. & Arneback, E. (2010). Den paketerade valfriheten: om framtidsvägen för den svenska gymnasieskolan. Nordic Studies in Education, 30 (2), 116-129.

Böcker

Arneback, E. & Jämte, J. (2017). Att motverka rasism i förskolan och skolan (1ed.). Stockholm: Natur och kultur.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Arneback, E. & Jämte, J. (2020). Bredda arbetet mot rasism: . I: Andreas Fejes & Magnus Dahlstedt, Perspektiv på skolans problem: - vad säger forskningen? (ss. 351-365). Lund: Studentlitteratur AB.
Bergh, A. & Arneback, E. (2019). Juridification of Swedish education – changing conditions for teachers’ professional work. I: Johannes Lunneblad, Policing Schools: School Violence and the Juridification of Youth (ss. 53-70). London: Springer.
Arneback, E. , Englund, T. & Solbrekke, T. D. (2017). Att skriva sig till professionell identitet - tre förskollärarstudenter. I: Per-Olof Erixson & Olle Josephson, Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen (ss. 55-79). Lund: Studentlitteratur AB.
Arneback, E. & Englund, T. (2017). Diskurserna - talet om studenters skrivande i lärarutbildningen. I: Per-Olof Erixon & Olle Josephson, Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen (ss. 211-226). Lund: Studentlitteratur AB.
Arneback, E. & Jämte, J. (2015). Rasism och antirasism i skolan. I: Carsten Ljunggren, Ingrid Unemar Öst & Tomas Englund, Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i samhällsundervisningen (ss. 43-60). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Konferensbidrag

Bergh, A. , Arneback, E. & Tryggvason, Á. (2020). On teachers professional ambivalence´when colleagues express racism. Konferensbidrag vid AERA, American Educational Research Association, San Fransisco, USA, April 17-21, 2020 (Conference cancelled).
Bergh, A. & Arneback, E. (2019). The Juridification of Teachers’ Professional Work on Knowledge and Values in School. I: Nera 2019: Education in a Globalized World Abstract Book. Konferensbidrag vid NERA (Nordic Education Research Association), Uppsala, Sweden, March 6-8, 2019 (ss. 821-822).
Bergh, A. , Arneback, E. & Tryggvason, Á. (2018). Do Teachers have a Responsibility to act when Colleagues Express Racism?. Konferensbidrag vid AERA Annual Meeting (AERA 2018), New York, USA, April 13-17, 2018.
Bergh, A. , Rosén, M. & Arneback, E. (2018). Enactment of Juridification in Education: a Theoretical Exploration. Konferensbidrag vid 46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA 2018), Oslo, Norway, March 8-10, 2018.
Arneback, E. & Englund, T. (2018). On Teachers' Professional Deliberation and Communicative Potential in Classrooms When Encountering Racism. Konferensbidrag vid American Educational Research Association (AERA 2018), New York, USA, April 13-17, 2018.
Arneback, E. , Englund, T. & Solbrekke, T. D. (2017). Achieving a professional identity through writing. Konferensbidrag vid 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, Denmark, March 23-25, 2017. Universitetsforlaget.
Bergh, A. , Rosén, M. & Arneback, E. (2017). Exploring a theoretical framework for understanding juridification in education. Konferensbidrag vid Nordisk läroplansteoretisk konferens, Göteborg, Sweden, November 15-16, 2017.
Arneback, E. , Bergh, A. & Tryggvason, Á. (2017). Help, my colleague expresses racism!: On professional ambivalence and moral responsibility. Konferensbidrag vid EtihCo Conference: What may be learnt in ethics? Present and future conceptions of ethical competence, Gothenburg, Sweden, December 11-13, 2017.
Arneback, E. , Englund, T. & Solbrekke, T. D. (2017). On student teachers' experiences of writing in teacher education. Konferensbidrag vid 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, Denmark, March 23-25, 2017.
Arneback, E. , Jämte, J. , Bergh, A. , Wiklund, M. , Englund, T. & Tryggvason, Á. (2017). Session: Att motverka rasism inom utbildningsväsendet . Konferensbidrag vid Rasism och Välfärd, CEMFOR, Uppsala, Sweden, October 11-13, 2017.
Englund, T. , Arneback, E. & Solbrekke, T. D. (2016). Conquering a professional identity through writing. Konferensbidrag vid Struggle for the Text, Research seminar, Lancaster, UK, October 13, 2016.
Bergh, A. & Arneback, E. (2015). How to become a moral person: An analysis of three promotion and prevention programmes in Swedish education. I: ECER 2015. Konferensbidrag vid ECER 2015, "Education and Transition. Contributions from Educational Research", University of Budapest, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015.
Arneback, E. & Jämte, J. (2015). Rasism och antirasism i samhällskunskapsundervisningen. Konferensbidrag vid Nordisk konferens i samhällskunskapsdidaktik, Karlstad, Sweden, March 16-18, 2015.
Englund, T. , Arneback, E. & Solbrekke, T. D. (2015). What role might writing within and after preschool teacher education have for the professional practice?. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER), Education and Transition. Contributions from Educational Research, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015.
Arneback, E. & Nylund, M. (2015). Which values emerge in apprantice education?. Konferensbidrag vid NORDYRK, Helsingfors, Finland, June 10-12, 2015.
Arneback, E. , Solbrekke, T. D. & Englund, T. (2015). Writing in and out of control: a semi-longitudinal study of three students writing experience in preschool teacher education. Konferensbidrag vid 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA 2015), Gothenburg, Sweden, March 4-6, 2015.
Englund, T. , Solbrekke, T. D. & Arneback, E. (2014). What will student teachers become as writers?. Konferensbidrag vid Writing Research Across Borders, February 17-18, 2014. Paris, France..
Englund, T. , Arneback, E. & Solbrekke, T. D. (2014). Writing in and out of control. Konferensbidrag vid ECER 2014, The Past, the Present and the Future of Educational Research, 1 - 5 September 2014, Porto, Portugal.
Arneback, E. , Englund, T. & Dyrdal Solbrekke, T. (2013). Formation as Communication?: an outline of analyzing student teachers’ development as writers. Konferensbidrag vid ECER (The European Conference on Educational Research), Istanbul, September 10-13 2013..
Arneback, E. (2013). How to Respond to Expressions of Racism in Education?: On tensions in Philosophy of Education. Konferensbidrag vid AERA (American Educational Reserch Association), San Francisco, 27 April - 1 May 2013..
Arneback, E. (2012). With 'violations' as a yardstick: policy making against expressions of racism in Swedish education. Konferensbidrag vid The European Conference on Educational Research (ECER), The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All, Cadiz, Spain, September 18-21, 2012.
Arneback, E. (2008). In the grey zone of free speech: a study of local policy documents against xenophobia in school. Konferensbidrag vid Nordic Educational Research (NERA) March 2008 Köpenhamn, Empirical Research on Value Issues in Education (Network 7).

Rapporter

Arneback, E. , Bergh, A. , Jämte, J. & Trumberg, A. (2021). En skola i integration? Lärdomar från Örebro kommuns arbete med styrd skolintegration. Örebro: Örebro University.

Övrigt

Arneback, E. & Jämte, J. (2019). Att motverka rasism - onlinekurs.