This page in English

Erik Andersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303564

Rum: F3204

Erik Andersson

Om Erik Andersson

Erik Andersson är filosofie doktor och docent i pedagogik, legitimerad grund- och gymnasielärare samt i högre utbildning utnämnd till excellent lärare. Han har varit verksam som lärare i grundskolan, inom olika lärarutbildningsprogram, fristående kurser i pedagogik, magisterprogram i pedagogik samt inom högskolepedagogik och högskolepedagogisk utvecklingsenhet. Nu är han främst verksam inom lärarutbildningen.

Andersson har erfarenhet av undervisning, presentationer, uppdrag och utvecklingsprojekt inom offentlig sektor och civilsamhället. Han har bland annat medverkat i utbildningsdagar och konferenser, högskolepedagogisk verksamhetsutveckling, kompetensutvecklingsinsatser, uppdragsutbildningar och skolutvecklingsprojekt i frågor om bland annat sociala medier, politiska samtal, värdegrund, fullföljda studier, kollegialt lärande, pedagogiskt ledarskap, delaktighet och bedömning. Andersson har medverkat i statliga, regionala och kommunala sammanhang i pedagogiska frågor om demokrati, politisk delaktighet och barn- och ungdomspolitik samt inom skolövergripande och forskningsbaserad skol- och undervisningsförbättring. Han har även medverkat inom föreningsidrotten och bidragit i frågor om lärande, delaktighet, fostran, barnrättsfrågor, värdegrund, ledares och föräldrars påverkan på barn och ungdomars socialisation och lärande.

Forskningsintressen

Anderssons forskning handlar primärt om pedagogiska processer i olika utbildningssammanhang (skola, idrott, barn- och ungdomspolitik) med ett särskilt intresse för delaktighet, lärande, politisk socialisation, demokrati, pedagogiskt ledarskap och förbättringsarbete. Han bedriver bland annat skolforskning inom området skol- och undervisningsförbättring med fokus på kollegialt lärande. Andersson intresserar sig även för hur "offentlig pedagogik" och pedagogiskt ledarskap kan bidra till att skapa hållbara samhällen. Teoretiskt influeras han av pragmatismen (John Dewey) och agonismen genom två av dess företrädare, Hannah Arendt och Chantal Mouffe.

Andersson ingår i forskningsmiljön SMED (Studies in Meaning-making in Educational Discourses) som medlem i forskningsgruppen ESERGO (Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro) och ReShape (Research in sport, health and physical education).

Nyligen avslutade och pågående forskningsprojekt

Fostran till rent spel? Ledares och föräldrars agerande inom barn- och ungdomsmatcher i fotboll (avslutat)
Syftet med projektet var att nå kunskap om barns och ungdomars utbildningsmiljö och fostran inom tävlingsprocessen i fotboll genom att undersöka ledares och föräldrars agerande i samband med match. Projektet har resulterat i tre artiklar och en bok. Boken heter Tävla tillsammans. Vuxenpåverkan inom ungas lagidrottande. Till boken finns också ett fritt tillgängligt studiematerial för ledare, föräldrar, domare, spelare och föreningar med en tillhörande studiehandledning. En recension av boken finns här: https://idrottsforum.org/westho_andersson210318/

Skolutveckling tillsammans (pågående)
Detta är ett forskningsprojekt i samarbete med ett antal skolor inom Örebro län finansierat av ULF-medel. Anderssons roll inom projektet är att undersöka det pedagogiska ledarskapet för skol- och undervisningsförbättring med fokus på rektors och lärledarens funktion, elevers delaktighet i skolutvecklingen, samt modeller och metoder för kollegialt lärande och samtidigt stötta rektorer, lärledare och lärare att skapa strukturer och etablera kollegialt lärande som ett förhållningssätt till professionsutveckling, skol- och undervisningsförbättring.

Forskningsprojekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter