This page in English

Giacomo Lindgren Zucchini

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303877

Rum: L2411

Giacomo Lindgren Zucchini

Forskningsämne

Om Giacomo Lindgren Zucchini

Jag har en juristexamen (2015) och en juris doktorsexamen i rättsvetenskap med inriktning mot skatterätt (2020). Båda mina examina är från Örebro universitet. För närvarande är jag tjänstledig för att tjänstgöra vid ett annat svenskt lärosäte.

Undervisning

Min undervisning avser skatterätt och offentlig rätt. Jag handleder även studentuppsatser i dessa ämnen. År 2015 tilldelades jag Örebro universitets pedagogiska pris

Forskning

Mina forskningsmässiga intresseområden är skatterätt och särskilt mervärdesskatterätt. Jag är även intresserad frågor som rör rättsvetenskaplig teori och metod.

I min avhandling Composite Supplies in the Common System of VAT behandlas vad som är ett enda tillhandahållande inom EU:s gemensamma system för mervärdesskatt, samt hur skattebehandlingen av ett enda tillhandahållande bestäms om det är sammansatt av flera olika identifierbara beståndsdelar.

Samverkan

Min samverkan med det omgivande samhället sker framför allt i form av olika aktiviteter tillsammans med praktiskt verksamma jurister. Detta innefattar bland annat utbildning och expertbedömningar.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Kristoffersson, E. & Lindgren Zucchini, G. (2017). Gräsrotsfinansiering och streaming – några mervärdesskatterättsliga aspekter. Svensk skattetidning (4), 242-255.
Larsson, Y. , Lindgren Zucchini, G. & Kristoffersson, E. (2015). Ingen mervärdesskatt på växlingstransaktioner med bitcoin. Svensk skattetidning (10), 817-826.

Doktorsavhandlingar

Lindgren Zucchini, G. (2020). Composite Supplies in the Common System of VAT. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro University.