This page in English

Inger James

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301095

Rum: P2237

Inger James

Om Inger James

Undervisning

Inger James är universitetslektor i ämnet omvårdnadsvetenskap och leg sjuksköterska.

Inger undervisar och handleder inom sjuksköterskeutbildning på både grund och avancerad nivå. På grundnivån finns undervisningsområdet företrädesvis inom geriatrisk omvårdnad

Forskningsinriktning/aktuella projekt

År 2010 disputerade Inger James med avhandlingen: ”Bakom rutinerna. Kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer”. Huvudsyftet var att studera hur familj, närstående och vårdpersonal skapar och använder kunskap i mötet mellan liv och död.

Sedan 2010 är forskningsområdet kommunal äldreomsorg. Inger medverkar i och ansvarar för stora delar av ett tvärvetenskapligt aktionsforskningsprojekt: ”Att arbeta tillsammans för att utveckla en meningsfull vardag för äldre människor i äldreomsorgen.” Projektet har bedrivits i ett nära samarbete mellan vård- och omsorg i Örebro kommun och Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet. Syftet med projektet var att tillsammans med alla deltagare utveckla en meningsfull vardag för den äldre personen formulerat i en värdegrund och lokala värdighetsgarantier inom Örebro kommun. I projektet ingick äldre personer som hade hemvård, dagvård eller bodde på vård och omsorgsboenden, deras anhöriga, vård och omsorgspersonal, samtliga chefer, pensionärsorganisationer och politiker. Politiskt beslut om införande av värdegrund och värdighetsgarantier togs i december 2012. Implementering har skett under 2013 och projektet har utvärderats under 2014.

Aktuellt projekt under 2014-2015 är: ”Rätten till ett tryggt boende på äldre dar.” Fokus är hur personer med hemvård kvälls- och nattetid, anhöriga, personal och chefer ser på ett tryggt boende för äldre personer.

De forskningsmetoder som Inger främst har använt sig av är case metodik, hermeneutiska studier, deltagande observationer och aktionsforskning.

Inger medverkar idag i uppbyggnaden av forskningsmiljön ”Äldres Hälsa och Livsvillkor” vid IHM samt är en aktiv forskare i forskargruppen Person Centrerad Vård inom Äldreomsorgen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Kihlgren, A. , Norell Pejner, M. & James, I. (2020). Core values and local guarantees of dignity in the care of older persons: Application, obstacles and further actions. Scandinavian Journal of Caring Sciences.
Svantesson, M. , Silén, M. & James, I. (2018). It's not all about moral reasoning: Understanding the content of Moral Case Deliberation. Nursing Ethics, 25 (2), 212-229.
Rasoal, D. , Kihlgren, A. , James, I. & Svantesson, M. (2016). What healthcare teams find ethically difficult: Captured in 70 moral case deliberations. Nursing Ethics, 23 (8), 825-837.
Blomberg, K. , James, I. & Kihlgren, A. (2013). Meanings over time of working as a nurse in elderly care. The open nursing journal, 7, 107-113.
Blomberg, K. , Ohlsson, U. , James, I. & Kihlgren, A. (2013). Views on leadership and competence among formal leaders in care of older adults: differences over time. Journal of General Practice, 1 (4).
James, I. , Andershed, B. , Gustavsson, B. & Ternestedt, B. (2010). Emotional knowing in nursing practice: in the encounter between life and death. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 5 (2).
James, I. , Andershed, B. , Gustavsson, B. & Ternestedt, B. (2010). Knowledge constructions in nursing practice: Understanding and integrating different forms of knowledge. Qualitative Health Research, 20 (11), 1500-1518.
James, I. , Andershed, B. & Ternestedt, B. (2009). The encounter between informal and professional care at the end of life. Qualitative Health Research, 19 (2), 258-271.
James, I. , Andershed, B. & Ternestedt, B. (2007). A family's beliefs about cancer, dying, and death in the end of life. Journal of Family Nursing, 13 (2), 226-252.

Artiklar, forskningsöversikter

Henoch, I. , Carlander, I. , Holm, M. , James, I. , Kenne-Sarenmalm, E. , Lundh-Hagelin, C. , Lindh, S. , Sandgren, A. & et al. (2016). Palliative Care Research: A Systematic Review of foci, designs and methods of research conducted in Sweden between 2007 and 2012. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30 (1), 5-25.

Böcker

James, I. , Blomberg, K. , Sjöman, L. & Kihlgren, A. (2013). En meningsfull vardag för äldre personer i äldreomsorgen?: Litteraturöversikt. Kumla: Inger James.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

James, I. (2010). Bakom rutinerna: kunskap och omvårdnadspraxis i mänskliga gränssituationer. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

James, I. (2013). Att bygga kunskap vid vård i livets slut. I: Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Cecilia Håkansson, Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik (ss. 417-430). Lund: Studentlitteratur AB.
James, I. (2012). En familjs vardag vid livets slut. I: Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman, Att möta familjer inom vård och omsorg (ss. 207-220). Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

James, I. , Blomberg, K. , Liljekvist, E. & Kihlgren, A. (2013). A Meaningful Day For Older Persons In Municipal Care: Guidelines For The Care. Konferensbidrag vid 11th International Family Nursing Conference, 19-22 June 2013, Minnesota, USA..