This page in English

Karin Edberg

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303979

Rum: F3121

Forskningsämne

Om Karin Edberg

Karin Edberg arbetar som postdoktor I sociologi. Hennes forskningsintressen innefattar
lokaliseringar av energiinfrastruktur, landskapsuppfattning, energikonsumtion samt hållbar utveckling i relation till välfärdsstaten. Andra centrala frågor rör relationen mellan praktiker och policys, med särskilt fokus på klass- och maktdimensioner samt förståelsen av praktiker som statiska/dynamiska.


Karins avhandling, med titeln ”Energilandskap i förändring: Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland” (Södertörns högskola 2018), behandlarhur det globala energidilemmat – att tillfredsställa ett ökande energibehov utan att äventyra jordens framtid – blir konkret och platsbundet i och med den fysiska lokaliseringen av energiinfrastrukturer. Bland annat analyseras hur aktörer kombinerar landskapsuppfattningar och platsbundna praktiker med platsoberoende inramningar av specifika energislag.
 
För närvarande är Karin engagerad i projektet ”Energirelaterade praktiker i förändring – elcyklar, politik och vardagsliv” där fokus är på energirelaterade vardagspraktiker och policys inom klimat- och energiområdet. Av särskild vikt är också att undersöka hur praktiker inramas och hur nya standarder utvecklas. Mer specifikt analyseras huruvida elcyklar blivit en naturlig del av gatubilden och i medborgarnas praktiker, vad "elcyklingen" ersätter och hur den inramas av olika aktörer.