This page in English

Lina Spjut

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303260

Rum: F3239

Lina Spjut

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Lina Spjut

Arbetar på en doktorsavhandling med utbildningshistorisk inriktning. Studien är komparativ och undersöker svenska och finlandssvenska läroböcker i historia, geografi och samhälkunskap/samhällslära från folkskola/grundskola åren 1866-2015.

Studiens fokus är att undersöka ländernas svenska och finska etnicitet, ländernas gemensamma historia, samt andra beröringspunkter rörande samarbeten, stöd/konflikter, flöden av idéer och arbetskraft, samt utbyten och annat som rör relationen Sverige och Finland. Forskningsfrågorna handlar om hur detta beskrivs i två länders läroböcker skrivna för svenskspråkiga barn, men i två olika nationers kontext.

Publikationer

Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Licentiatavhandlingar | 

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Spjut, L. (2016). Historieundervisning i samtidens tjänst: en jämförelse av svenska och finlandssvenska läroböcker 1866–1939. I: Anna Larsson, Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i praktiken (ss. 95-111). Umeå: Umeå Universitet.
Spjut, L. (2014). An Adequate Workplace: Visualizing the Daily Tasks of Teaching. I: Catherine Burke, Ian Grosvenor & Björn Norlin, Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning (ss. 41-50). Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Licentiatavhandlingar