This page in English

Marianne Boström

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303755

Rum: P2146

Marianne Boström

Om Marianne Boström

Marianne Boström är legitimerad arbetsterapeut och filosofie doktor i handikappvetenskap. Hon disputerade 2017 med avhandlingen "Vardagslivets aktiviteter - Handlingen som terapeutiskt redskap vid återhämtning för personer med svårare psykiska funktionshinder. En analys av arbetsterapeuters berättelser med utgångspunkt i G. H. Meads teori om social handling".

Hon genomförde kandidatnivån inom arbetsterapi på Göteborgs universitet och magisternivån på Uppsala universitet. Uppsatserna från dessa fördjupningar handlade om analys av teorin A Model of Human Occupation utifrån dess filosofiska grundantaganden. Under sin tid som praktiserande arbetsterapeut fick hon tillfälle att fördjupa sig inom metodutveckling för bl.a. personer som drabbats av stroke och svårare hjärnskador. Under tre terminer studerade hon sociologi vid Örebro universitet och var under mitten av 90-talet ansvarig för den fristående kursen Handlingsinriktad psykiatrisk rehabilitering, som gavs vid Örebro universitet och institutionen för samhällsvetenskap.

Mariannes forskningsintresse rör intervention inom arbetsterapi och kopplingen mellan teori och praktiskt utövande. Mer specifikt berör hennes forskning aktivitetsbaserad arbetsterapi där personers dagliga aktiviteter studeras och hur dessa aktiviteter kan användas som terapeutiskt medel för förbättring och återhämtning i syfte/som syftar till att klara av sin vardag. Sättet att använda dagliga aktiviteter som medel studeras i avhandlingen specifikt gentemot personer med svårare psykiska funktionsnedsättningar men kan gälla även andra klientgrupper med stora svårigheter att klara sin vardag. Det kan röra sig om personer som drabbats av demens, svårare hjärnskador men även andra grupper med svårigheter att organisera och ge struktur åt sin vardag. Det kan då handla om personer med intellektuella svårigheter, s.k. hemmasittare och personer med olika s.k. bokstavsdiagnoser.

Mariannes forskningsintresse rör även metodutveckling inom forskningen som sådan. I avhandlingen används teori och teoretiskt förståelse för att analysera empiriska data d.v.s. arbetsterapeuternas berättelser ges teoretisk förståelse och även förklaring med hjälp av en socialpsykologisk teoribildning.  

Undervisning

Marianne Boström har sedan många år undervisat på arbetsterapeutprogrammet, institutionen för hälsovetenskaper HV, Örebro universitet. Förnärvarande har hon kursansvar för Delkurs II inom Beteende och Samhällsvetenskapliga perspektiv som samläses med Audionom programmet. Vidare ansvarar hon för undervisning i s.k. generella teorier inom arbetsterapeutprogrammet. Därutöver handleder och examinerar hon examinationsuppsatserna, 15 hp för studenter på grundnivån.

Övriga uppdrag

Marianne har haft kursansvar och även föreläst vid Handlingsinriktad psykiatrisk rehabilitering. Hon har även arrangerat besök av Marianne Farkas som är verksam vid centrum för psykiatrisk rehabilitering vid Boston University.

Marianne har även anlitats som föreläsare vid olika tillfällen;
- av den teoretiska modellen A Model of Human Occupation MOHO vid arbetsförmedlingen i Örebro och för personal inom Utvecklingscentrum och verksamhetsområde AMA, Arbetsmarknad Västerås stad 2010.

-  Arbete med personer med funktionshinder på uppdrag av Kungsängens gruppboende i norra länsdelen Örebro län.

- Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle inom socionomprogrammet (avancerad nivå) HT 2012.

Marianne ingår sedan 2017 i planeringsgruppen för ”Arbetsterapeuternas utbildningsdag” som består av anställda inom region och kommun i Örebro län.

Marianne har tidigare haft politiska uppdrag som fritidspolitiker inom Örebro läns landsting nuvarande Region Örebro län. Uppdragen har gällt, förutom ledamot av landstingsfullmäktige, uppdrag inom psykiatri, genusis och forskningsnämnden.

Publikationer och konferensbidrag

Publikationer

Boström, M & Klingwall, Ulrika (1993). Arbetsterapeuters förståelse av begrepp i A Model of Human Occupation. Institutionen för Rehabiliteringsmedicin. Sahlgrenska sjukhuset. Göteborgs universitet. Kandidatuppsats (Uppsats på grundutbildningsnivå?) inom Arbetsterapi.

Boström, M. (1997). Rehabiliteringsverksamheten Steget i relation till den Totala institutionen. En kartläggning utifrån begreppen, social ordning, byråkratisk organisation, arbete och kränkningsprocessen. Institutionen för Samhällsvetenskap. Högskolan i Örebro. B-uppsats inom Sociologi.

Boström, M. (1998). En teoretisk validitetsprövning av den arbetsterapeutiska modellen A Model of Human Occupation. Institutionen för Folkhälsa - och Vårdvetenskap. Omvårdnads vetenskap. Uppsala Universitet. Magisteruppsats inom Arbetsterapi.

Boström, M. A Theoretical Validity Analysis of A Model of Human Occupation. Accepted in International Journal of Occupational Therapy for revision.

Sakkunnig vid översättning av lärobok med titeln; Kawamodellen. Kulturrelevant arbetsterapi. (2012) och medförfattare till förord i den svenska utgåvan.

Konferensbidrag

Boström, M. and U. Klingvall (1994, April). Occupational therapists understanding of concepts in A Model of Human Occupation. 11th  International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, London, UK. Oral presentation.

Boström, M. (2002)13th Congress of Occupational Therapists. Theme; Occupational Therapy professional Issues. A Theoretical Validity of Kielhofner`s Model of Human Occupation. Stockholm, Sweden. Poster presentation.

Boström, M. (2013). The IVth Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction. Everyday life as a treatment tool for change and development of self, for persons with severe mental disability.Theme of the conference: Traditions, Contemporary Perspectives, and Challenges. Uppsala University. Oral presentation.

Boström, M (2014) 16th International Congress of the World federation of Occupational Therapy in collaboration with the 48th Japanese Occupational Therapy Congress and Expo. Yokohama, Japan. Everyday life as a treatment tool for change and development of self, for persons with severe mental disability. Poster presentation.

Boström, M (2017). Nordic network of Disability Research NNDR. Everyday life as a treatment tool which aim to change and development of the self in persons with severe mental disability.

AT-Forum

En teoretisk validitets prövning av Kielhofners A Model of Human Occupation, AT-Forum 1995. Muntlig presentation.

Rehabiliteringsverksamheten Steget i relation till den Totala institutionen. AT-Forum 1997. Muntlig presentation.

Kawamodellen - kulturrelevant arbetsterapi. AT-Forum 2015. Workshop.

Kawamodellen i svensk kontext. AT-Forum 2017. Workshop.