This page in English

Matilda Wiklund

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Matilda Wiklund

Om Matilda Wiklund

Verksamhets- och intresseområden

Matilda Wiklund är verksam med forskning och undervisning som lektor i pedagogik vid Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap (HumUS).

Matildas forskningsintressen rör relationer mellan utbildning och medier. Hon är intresserad av de bilder och uppfattningar om skola och lärare som medierna skapar men också av hur medier används i undervisning. Metodologiskt har hon ett huvudintresse för text- och diskursanalys men har även arbetat med enkäter, intervjuer, observationer och handledning av lärarforskningsstudier.

Aktuell forskning och samarbeten

Matildas forskning behandlar utbildningspolitik, specifikt mediernas funktion som sociala och diskursiva krafter i samtida utbildningspolitik. Detta intresse låg även till grund för hennes doktorsavhandling. Matildas nuvarande forskning inom området handlar om hur medierna fungerar som medkonstruktörer av utbildningspolitik i termer av att formulera skolans problem och föreslå lösningar samt hur centrala aktörer inom utbildningsområdet relaterar till dessa funktioner, formuleringar och förslag. Det finns en läroplansteoretiskt orienterad ingång i detta forskningsintresse genom att Matilda ställer frågor om vad de processer som utgörs av mediernas representationer och konstruktioner innebär i termer av villkor och möjligheter för utbildning.

Matilda har även varit verksam inom projektet Unos uno – post hoc (2011-2013). Där gällde intresset vad som händer när skolor inför en dator per elev. Projektet följde ett antal skolor i hela Sverige för att studera effekterna och resultaten av genomförande av en dator en elev ur olika perspektiv; elevers utveckling och lärande, pedagogers roll och arbetssätt, skolledningens styrning och ledning samt samverkan och relationer mellan skola och hem.

Undervisning

Matilda har kursansvar för kurserna Utbildningsvetenskaplig kärna III/II: Läroplansteori och didaktik samt Vetenskapsteori och forskningsmetodik liksom Pedagogik på avancerad nivå, Pedagogik med didaktisk inriktning III på avancerad nivå. Stor del av hennes undervisning består av handledning och examination av uppsatser och examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Förutom detta föreläser hon, exempelvis om medier i undervisning, multimodala texter samt diskursanalys. Matilda har även viss undervisning på forskarnivå och är biträdande handledare för tre doktorander och en licentiand.

Universitets-/ämnesuppdrag

Medlem i redaktionen för tidskriften Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik.

Sitter i styrelsen för forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser i akademi och arbetsliv.

 

Marie Holm intervjuar Matilda Wiklund

Skolan i medierna & medierna i skolan: Vilka bilder av skolan är det som sprids via medier och vilken roll kan bilderna spela? Vad händer i skolan när alla elever får en dator var?

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Viberg, O. , Andersson, A. & Wiklund, M. (2018). Designing for sustainable mobile learning: re-evaluating the concepts ’formal’ and ’informal’. Interactive Learning Environments.
Grönlund, Å. , Wiklund, M. & Böö, R. (2018). No name, no game: Challenges to use of collaborative digital textbooks. Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 23 (3), 1359-1375.
Wiklund, M. & Andersson, A. (2018). Student-initiated use of technology: friend and foe. E-Learning and Digital Media, 15 (1), 3-16.
Andersson, A. , Wiklund, M. & Hatakka, M. (2016). Emerging Collaborative and Cooperative Practices in 1:1 Schools. Technology, Pedagogy and Education, 25 (4), 413-430.
Norén Creutz, I. & Wiklund, M. (2014). Learning paradigms in workplace e-learning research. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, 6 (3), 299-315.
Andersson, A. , Hatakka, M. , Grönlund, Å. & Wiklund, M. (2014). Reclaiming the students: coping with social media in 1:1 schools. Learning, Media & Technology, 39, 37-52.

Böcker

Grönlund, Å. & Wiklund, M. (2018). Det digitala lärandets möjligheter: Att leda den digitala skolan. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Doktorsavhandlingar

Wiklund, M. (2006). Kunskapens fanbärare: den goda läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Wiklund, M. (2014). Förändringsarbetet i klassrummen: multimodala arbetsformer. I: Åke Grönlund, Att förändra skolan med teknik: bortom "en dator per elev" (ss. 139-150). Örebro: Örebro universitet.
Wiklund, M. (2013). Folkbildningens mediala kapital. I: Bernt Gustavsson & Matilda Wiklund, Nyttan med folklig bildning: en studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet (ss. 148-175). Lund: Nordic Academic Press.
Wiklund, M. (2012). Konstruktioner av den goda läraren i Dagens Nyheter på 1990-talet: En fråga om utbildningspolitisk medialisering. I: Englund, Tomas, Föreställningar om den goda läraren (ss. 179-198). Göteborg: Daidalos.
Wiklund, M. (2012). Medialiserad utbildningspolitik: ett nedslag i utbildningsbevakning och debatt i svenska medier 2008. I: Englund, Tomas, Föreställningar om den goda läraren (ss. 215-245). Göteborg: Daidalos.
Wiklund, M. (2010). Teaching the glocal [i.e. global] citizen: education policy in globalization and the knowledge economy. I: Jan-Magnus Enelo-Jansson, Katarzyna Jezierska, Bernt Gustavsson, Altering politics: democracy from the legal, educational and social perspectives (ss. 211-222). Örebro: Örebro universitet.
Wiklund, M. (2007). Bildad, avbildad och inbillad: om film och bildning. I: Bernt Gustavsson, Bildningens förvandlingar (ss. 185-198). Göteborg: Daidalos.

Konferensbidrag

Arneback, E. , Jämte, J. , Bergh, A. , Wiklund, M. , Englund, T. & Tryggvason, Á. (2017). Session: Att motverka rasism inom utbildningsväsendet . Konferensbidrag vid Rasism och Välfärd, CEMFOR, Uppsala, Sweden, October 11-13, 2017.