This page in English

Oskar Waara

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303156

Rum: F3264

Oskar Waara

Om Oskar Waara

Oskar har en masterexamen i hållbar utveckling från Uppsala universitet (2017) med fokus på värdekonflikter mellan tillväxt, social rättvisa och miljö. Detta intresse kommer bland annat till uttryck i Oskars masteruppsats om hållbarhetsdiskursen kring vindkraftsutbyggnad i Norr- och Västerbotten. Mer specifikt var studiens syfte att undersöka om och hur samers och andra lokala intressen porträtteras i relation till vindkraftsutbyggnad genom en undersökning av den mediala diskursen i regionala dagstidningar. Det korta svaret från studien är att diskursen om vindkraftsutbyggnad är övervägande tillväxt- och klimatorienterad, medan hänsyn till samers och andra lokala intressen är tämligen frånvarande. Dagens hållbarhetsdiskurs har tydliga likheter med tidigare diskurs om exploatering av naturresurser i norra Sverige (gruvor och vattenkraft) i den bemärkelsen att tillväxt och allmännytta står i fokus.

Oskar har, med andra ord, ett kritiskt perspektiv på hållbar utveckling eftersom hållbar utveckling prioriterar, så kallad, ”grön tillväxt” medan frågor om resursfördelning och miljömässig rättvisa tenderar att vara sekundära. Grön tillväxt är i sig problematiskt på grund av avsaknaden av faktiska resultat, d.v.s. mindre klimat- och miljöpåverkan i absoluta termer. Detta har, i sin tur, att göra med att den ekonomiska tillväxten är snabbare än vår förmåga att ta fram och börja använda effektivare och icke-fossilbaserad teknologi. Det är därmed osannolikt att miljö- och klimatmålen kommer att nås med den strategin. Å andra sidan är upprätthållandet av social stabilitet och välfärd beroende av just tillväxt vilket gör situationen ännu mer komplicerad. Vi står alltså inför ett dilemma enligt följande: antingen väljer vi att fortsätta att fokusera tillväxt för att undvika sociala problem trots att det kommer att orsaka ytterligare miljöförstöring och klimatförändring; eller, så väljer vi minska vårt fokus på tillväxt för att undvika miljöförstöring och klimatförändring, men riskerar samtidigt att skapa social instabilitet.

Oskars avhandlingsprojekt utgår från dilemmat ovan. Studiens huvudintresse är hur de potentiellt negativa sociala effekterna av minskad eller utebliven tillväxt på lokal nivå kan hanteras. Studien gör detta genom att rikta fokus mot krympande kommuner i Sverige. De kommuner som har valts ut har haft en kontinuerlig befolkningsminskning under de senaste 20 åren, och de har i nuläget relativt låga nivåer ekonomisk aktivitet. Studien undersöker hur kommunerna, det lokala civilsamhället, och lokalt näringsliv agerar för att upprätthålla välstånd i samhället och välbefinnande hos befolkningen.

Forskargrupper