This page in English

Oskar Waara

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303156

Rum: F3264

Oskar Waara

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

  • Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning (CESSS)

Om Oskar Waara

Oskar Waara har en masterexamen i hållbar utveckling från Uppsala universitet (2017). Kopplingen mellan social rättvisa och hållbar utveckling är ett starkt intresse för honom. Det kan då röra sig om frågor som, exempelvis, vilka har råd och intresse av att konsumera ”hållbart”, eller vilken hänsyn vindkraftsutbyggnaden i norra Sverige tar till ursprungsfolks och lokalbefolkningens intressen.

Oskar har, med andra ord, ett kritiskt perspektiv på klimat- och hållbarhetsarbetet. För det första, resultaten av nuvarande åtgärder är inte jämt fördelade varken på lokal, nationell eller global nivå. För det andra, möjligheterna att uppnå klimatmålen är små om inte fokus riktas mot minskad konsumtion i större utsträckning.

Oskars avhandlingsprojekt handlar om hållbar utveckling i krympande kommuner, d.v.s. kommuner som har en minskande befolkning. Förekomsten av städer och kommuner med en minskande befolkning ökar i Sverige, och andra postindustriella samhällen, som ett led i övergången till en service- och kunskapsekonomi. Det gör att befolkning och ekonomisk verksamhet koncentreras till nationella och globala centrum medan krympande orter dräneras på ekonomiskt och social kapital. Projektet har för avsikt att undersöka dels hur lokala hållbarhetsdiskurser fångar upp utmaningar som kommer av befolkningsminskning, samt hur dessa diskurser påverkar kommunala problemformuleringar och åtgärder; dels om och hur kommunala tjänstepersoner använder sig av lokal kunskap om kommunens utmaningar och lokala preferenser i sitt arbete med hållbar utveckling.

Forskargrupper

Forskargrupper