This page in English

Stefan Rimm

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: -

Rum: -

Forskningsämne

Om Stefan Rimm

Stefan Rimm är universitetslektor i retorik och fil. dr i pedagogik. Han forskar om retorik och utbildningshistoria och undervisar i retorik.'


Forskning

I sin forskning anlägger Rimm kulturhistoriska, kunskapssociologiska och läroplanshistoriska perspektiv på retorik och utbildning. Centrala intresseområden är bildning, dygd, fostran och identitet; läromedel och medier; skriftspråkligheter och retoriska praktiker samt begrepp som copia, repertoar, doxa och topoi.

Rimm disputerade 2011 på den utbildningshistoriska och retorikhistoriska avhandlingen Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807. Avhandlingen kartlägger utbildningens innehåll och praktiker – från teoretiska läroböcker och klassiska texter till skriftliga och muntliga övningar – och diskuterar hur retorikutbildningen inte bara syftade till kunskap och färdigheter utan också till moral och karaktär.

Aktuella forskningsprojekt

Luntor och lexika. Läromedel mellan handskrift och tryck 1649–1820

Projektet undersöker kopplingarna mellan läromedlens förutsättningar, form och innehåll i ett historiskt förändringsskede: ett möte mellan å ena sidan skolans arv av muntlig tradering och manuell textreproduktion, å andra sidan en skriftspråklighet som allt mer påverkades av trycket.

Formulering och formering. Identitetskonfiguration i skolors retoriska praktiker ca 1800–1850
Projektet studerar hur retoriska praktiker (till exempel vid skolavslutningar) i olika bidragit till att skapa skilda identitetsideal hos olika skolor och elevgrupper. Projektet är en del i forskningsprojektet Segregation och integration. Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende ca 1800-1850.


Undervisning

Stefan Rimm undervisar i retorik på samtliga nivåer, med tonvikt på B- och C-nivå och kurser i retorikhistoria, teori och metod samt uppsatshandledning.


Länkar

Personlig sida
Google+
Twitter

 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Rimm, S. (2014). Eloquence and Education: School Rhetoric in Eighteenth-Century Sweden. Rhetorik: ein internationales Jahrbuch, 33 (1), 17-26.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rimm, S. (2012). Textbook supply and shortage in eighteenth-century Sweden. I: Carla Aubry & Johannes Westberg, History of schooling: politics and local practice (ss. 193-204). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing Group.
Rimm, S. (2011). Den lärda skolan. I: Esbjörn Larsson, Johannes Westberg, Utbildningshistoria: en introduktion (ss. 45-60). Lund: Studentlitteratur AB.
Rimm, S. (2011). Rhetoric, text and tradition in Swedish 18th century schools. I: Otto Fischer, Ann Öhrberg, Metamorphoses of rhetoric: classical rhetoric in the eighteenth century (ss. 153-172). Uppsala: Avdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen.
Rimm, S. (2008). Nya perspektiv på retorikundervisningen i 1700-talets skola. I: Esbjörn Larsson, Ny utbildningshistorisk forskning: tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria (ss. 11-26). Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Konferensbidrag

Rimm, S. (2017). Länkar i samhällsordningens kedja: Klassiskt och modernt i utbildning och medborgarfostran ca 1800–1850. Konferensbidrag vid Svenska historikermötet 2017, Sundsvall, Sweden, May 10-12, 2017.
Rimm, S. (2015). Skoltal och identitetskonstitution ca 1800-1850. Konferensbidrag vid Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen - tvärvetenskapliga perspektiv, Uppsala, Sweden, augusti 20-21, 2015.
Rimm, S. (2015). Speak of the Pupil: Rhetorical Practices and Identity Formation in an Emerging School System c. 1700-1850. Konferensbidrag vid ISHR (International Society for the History of Rhetoric) Twentieth Biennial Conference, Tübingen, Germany, July 28-31, 2015.
Rimm, S. (2014). Retorik, pedagogik och demokrati: om behovet av en vidgad förståelse av retorikens roll i utbildningen. I: Nordiska konferensen för retorikforskning (NKRF). Konferensbidrag vid Nordiska konferensen för retorikforskning (NKRF), Lund, Sweden, October 15-17, 2014.
Rimm, S. (2014). Retoriska praktiker och identitetsformering i svenska skolor ca 1800–1850. I: Svenska historikermötet. Konferensbidrag vid Svenska historikermötet 2014, Stockholm, Sweden, May 8-10, 2014.
Rimm, S. (2011). Eloquence and Education: School Rhetoric in Eighteeenth-Century Sweden. Konferensbidrag vid 13th International Congress for Eighteenth Century Studies, Graz, 25 - 29 July 2011.
Rimm, S. (2011). School Rhetoric, Virtuous Eloquence and the Classical Legacy. Konferensbidrag vid SALT Conference: Antiquity and Its Legacy, Uppsala universitet, 18 november 2011.
Rimm, S. (2011). Textbook supply in 18th century Sweden. Konferensbidrag vid History of Schooling: Politics and Local Practice, Uppsala University, Uppsala, June 8-10 2011.
Rimm, S. (2009). Den begynnande mognadens efterbildning: imitatio som pedagogisk princip i 1700-talets skola. I: Esbjörn Larsson & Johannes Westberg, Utbildningshistoriska meddelande. Konferensbidrag vid Den fjärde nordiska pedagogikhistoriska konferensen Utbildningens sociala och kulturella historia, Uppsala universitet (ss. 293-293). Uppsala: orskningsgru ppen för utbildnings- och kultursociologi.
Rimm, S. (2007). Rhetoric, Texts and Tradition in Swedish 18th Century Schools. Konferensbidrag vid Twelfth International Enlightenment Congress: Sciences, Techniques and Cultures, Montpellier, July, 8th-15th, 2007.
Rimm, S. (2006). Språk, tanke och tradition: Retorikundervisningshistoria ur ett hermeneutiskt perspektiv. Konferensbidrag vid Den tredje nordiska pedagogikhistoriska konferensen Kultur, makt och utbildning, Lärarhögskolan i Stockholm.