This page in English

Sten Berglund

Tjänstetitel: Professor emeritus Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Sten Berglund

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Sten Berglund

1. Bakgrund

Sten Berglund disputerade 1972 vid Umeå universitet och var knuten till Statsvetenskapliga institutionen i Umeå intill 1984, då han tillträdde den svenskspråkiga professuren i allmän statslära vid Helsingfors universitet. Han kallades 1991 till en professur i statskunskap, särskilt kommunikationslära, vid Åbo Akademi i Vasa och utsågs 1995 till den förste innehavaren av lärostolen i statskunskap vid den dåvarande Högskolan i Örebro. Han är docent vid tre lärosäten (Umeå Universitet, Åbo Akademi och Helsingfors Universitet) och har verkat som dekan vid två (Åbo Akademi och Örebro Universitet). Han har varvat sin ordinarie verksamhet med uppdrag som gästforskare och gästprofessor utomlands, senast som Dag Hammarskjöld Professor vid Nordeuropa-Institut, Humboldt Universität, Berlin (2005–2008).

2. Forskningsprofil och pågående forskning

Sten Berglund har i sin forskning profilerat sig mot komparativ politik. Han fokuserade initialt på den nordiska arenan och gav 1978 tillsammans med Ulf Lindström ut en på sin tid uppmärksammad lärobok om de skandinaviska partisystemen, men har sedan slutet av 1980-talet huvudsakligen inriktat sig på de nya demokratierna i Central- och Östeuropa och den Europeiska Unionen. Det har avsatt spår i form av ett antal monografier och tre utgåvor av Handbook of Political Change in Eastern Europe (1997, 2004, 2013) Perspektivet är makro-historiskt och framträder kanske allra tydligast i boken från 1997 om Östeuropas moderna politiska historia tillsammans med Professor Frank Aarebrot i Bergen, men lyser igenom också i senare publikationer såsom Challenges to Democracy (2001) och de båda EU böckerna (2006; 2009).

Sten Berglund har lett ett antal stora forskningsprojekt finansierade av tunga forskningsmedelsbeviljande institutioner i Sverige och Finland och ingår nu i ett forskningsprojekt om demokrati, missnöje och minoritetsrättigheter i Baltikum med Professor Joakim Ekman, Södertörn, som huvudman och Östersjöstiftelsen som sponsor. Projektet är i flera avseenden en uppföljning av det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet om Baltikum, som Sten Berglund initierade 2002, och bygger i likhet med detta på omfattande surveyer i Estland, Lettland och Litauen. Han arbetar därutöver på en monografi om nationalism och integration i dagens Europa tillsammans med Dr Terje Knutsen i Bergen. 

3. Handledning och sakkunniguppdrag

Sten Berglund har handlett mer ett trettiotal doktorander, varav ett halvdussin har gått vidare till professorstjänster i Sverige, Finland och Norge. Han är flitigt utnyttjad som sakkunnig i tillsättningsärenden och vid bedömning av ansökningar till råd och fonder.

Sten Berglunds CV

Flyer för The Handbook of Political Change in Eastern Europe, Third Edition

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Duvold, K. & Berglund, S. (2014). Democracy between Ethnos and Demos: Territorial Identification and Political Support in the Baltic States. East European Politics and Societies, 28 (2), 341-365.
Berglund, S. (2003). The consolidation of democratic governance in East Central Europe. Japanese Journal of Political Science, 4 (2), 191-213.
Aarebrot, F. & Berglund, S. (1995). Statehood, Secularisation, Cooperation: Explaining Democratic Survival in Inter-War Europe - Stein Rokkan's Conceptual Map Revisited. Historical social research / Historische Sozialforschung, 20 (2), 210-225.
Berglund, S. & Dellenbrant, J. Å. (1992). The evolution of party systems in Eastern Europe. Communist Studies and Transition Politics, 8 (1), 148-159.
Berglund, S. & Lindström, U. (1979). The Scandinavian party system(s) in transition (?): a macro-level analysis. European Journal of Political Research, 7 (2), 187-204.

Böcker

Berglund, S. & Duvold, K. (2010). Europeisk mosaik: nationella minoriteter som utmaning. Helsingfors: Magma.
Berglund, S. , Duvold, K. , Ekman, J. & Schymik, C. (2009). Where does Europe end?: Borders, limits and directions of the EU (1ed.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Berglund, S. , Ekman, J. , Vogt, H. & Aarebrot, F. H. (2006). The making of the European Union: foundations, institutions and future trends (1ed.). Cheltenham: Edward Elgar.
Rose, R. , Berglund, S. & Munro, N. (2004). Nation-states with multi-national populations: cross-cutting cleavages in the Baltic States. Glasgow: University of Strathclyde, Centre for the Study of Public Policy (Studies in public policy 389).
Berglund, S. , Aarebrot, F. H. , Vogt, H. & Karasimeonov, G. (2001). Challenges to democracy: Eastern Europe ten years after the collapse of communism (1ed.). Cheltenham: Edward Elgar.
Berglund, S. (1988). East European multi-party systems. Helsinki: Finnish Society of Sciences and Letters (Commentationes scientiarum socialium 37).
Goldmann, K. , Berglund, S. & Sjöstedt, G. (1986). Democracy and foreign policy: the case of Sweden. Aldershot: Gower (Swedish studies in international relations 17).
Dellenbrant, J. & Berglund, S. (1986). The Baltic republics: years of integration, 1940-1980. Åbo: Åbo akademi (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi. Ser. A 227).

Kapitel i böcker, del av antologier

Berglund, S. , Deegan-Krause, K. & Ekman, J. (2013). Concluding remarks. I: Sten Berglund, Joakim Ekman, Kevin Deegan-Krause, Terje Knutsen, The handbook of political change in Eastern Europe (ss. 823-830). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
Berglund, S. & Ekman, J. (2013). The diversity of political regimes. I: Sten Berglund, Joakim Ekman, Kevin Deegan-Krause, Terje Knutsen, The handbook of political change in Eastern Europe (ss. 1-13). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
Berglund, S. , Ekman, J. , Knutsen, T. & Aarebrot, F. (2013). The resilience of history. I: Sten Berglund, Joakim Ekman, Kevin Deegan-Krause, Terje Knutsen, The handbook of political change in Eastern Europe (ss. 15-34). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
Berglund, S. (2012). Making sense of hybrid regimes. I: Carsten Anckar, Dag Anckar, Comparisons, regimes, elections: festschrift for Lauri Karvonen (ss. 127-144). Åbo: Åbo Akademi University Press.
Berglund, S. & Ekman, J. (2010). Cleavages and political transformations. I: Stefan Immerfall, GöranTherborn, Handbook of European societies: social transformations in the 21st century (ss. 91-109). Berlin: Springer.
Berglund, S. (2010). European integration: enlargement versus deepening. I: Fleur de Beaufort, Patrick van Schie, Democracy in Europe: of the people, by the people, for the people (ss. 21-36). Den Haag: elf (European Liberal Forum).
Berglund, S. & Duvold, K. (2010). Sveriges finnar och Finlands svenskar. I: Norbert Götz, Jan Hecker-Stampehl, Stefan Michael Schröder, Vom alten Norden zum neuen Europa: Politische Kultur im Ostseeraum : Festschrift für Bernd Henningsen (ss. 303-314). Berlin: BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag.
Berglund, S. , Duvold, K. & Ekman, J. (2007). The Baltic states and the European challenge: independence versus security. I: Mai-Brith Schartau, Sten Berglund, Bernd Henningsen, Political culture: values and identities in the Baltic Sea region (ss. 159-181). Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag.
Berglund, S. & Ekman, J. (2007). The current state of political science in Sweden. I: Hans-Dieter Klingemann, The state of political science in Western Europe (ss. 342-360). Opladen: Barbara Budrich.
Rose, R. , Berglund, S. & Munro, N. (2006). Baltic identities and interests in a European setting: a bottom-up perspective. I: John McGarry, Michael Keating, European integration and the nationalities question (ss. 308-328). London & New York: Routledge.
Linde, J. , Ekman, J. & Berglund, S. (2006). Demokratiopinioner i Europa: ett medborgar- och transformationsperspektiv på demokratins utveckling i EU. I: Mats Ekström et al., Om demokratins villkor: volym 1 (ss. 117-138). Örebro: Örebro universitet.
Berglund, S. , Linde, J. & Ekman, J. (2004). An assessment of support for democracy in the new EU member states. I: Algimantas Jankauskas, Ramunas Vilpisauskas, Inga Vinogradnaite, Central Europe beyond double enlargement. Vilnius: Institute of International Relations and Political Science.
Berglund, S. , Ekman, J. & Aarebrot, F. (2004). The challenge of history in Central and Eastern Europe. I: Sten Berglund, Joakim Ekman, Frank H. Aarebrot, The handbook of political change in Eastern Europe (ss. 13-56). Cheltenham: Edward Elgar.
Berglund, S. , Ekman, J. & Aarebrot, F. H. (2004). The diversity of post-communist Europe. I: Sten Berglund, Joakim Ekman, Frank H. Aarebrot, The handbook of political change in Eastern Europe (ss. 1-12). Cheltenham: Edward Elgar.
Kjetil, D. & Berglund, S. (2003). Democracy, citizens and elites. I: Sten Berglund, Kjetil Duvold, Baltic democracy at the crossroads: an elite perspective (ss. 251-269). Kristiansand: HøyskoleForlaget.
Berglund, S. (2003). Does local democracy matter?. I: Sten Berglund, Kjetil Duvold, Baltic democracy at the crossroads: an eliite perspective (ss. 181-201). Kristiansand: HøyskoleForlaget.
Berglund, S. & Duvold, K. (2003). The challenge of elites. I: Sten Berglund, Kjetil Duvold, Baltic democracy at the crossroads: an elite perspective (ss. 9-22). Kristiansand: HøyskoleForlaget.
Berglund, S. , Hellén, T. & Aarebrot, F. (1998). Foundations of change. I: Sten Berglund, Tomas Hellén, Frank H. Aarebrot, The handbook of political change in Eastern Europe (ss. 1-12). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Hellén, T. , Berglund, S. & Aarebrot, F. (1998). From transition to consolidation. I: Sten Berglund, Tomas Hellén, Frank H. Aarebrot, The handbook of political change in Eastern Europe (ss. 365-377). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Hellén, T. , Berglund, S. & Aarebrot, F. H. (1998). The challenge of history in Eastern Europe. I: Sten Berglund, Tomas Hellén, Frank H. Aarebrot, The handbook of political change in Eastern Europe (ss. 13-54). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Aarebrot, F. , Berglund, S. & Weninger, T. (1998). The View from EFTA. I: Oskar Niedermayer, Richard Sinnott, Public Opinion and Internationalized Governance (ss. 344-367). Oxford: Oxford University Press.
Berglund, S. , Aarebrot, F. & Koralewicz, J. (1995). The View from Central and Eastern Europe. I: Oskar Niedermayer, Richard Sinnott, Public Opinion and Internationalized Governance (ss. 368-401). Oxford: Oxford University Pess.
Berglund, S. & Dellenbrant, J. Å. (1994). Prospects for the new democracies in Eastern Europe. I: Sten Berglund, Jan Åke Dellenbrant, The new democracies in Eastern Europe: party systems and political cleavages (ss. 238-252). Aldershot: Edward Elgar.
Berglund, S. & Dellenbrant, J. Å. (1994). The breakdown of communism in Eastern Europe. I: Sten Berglund, Jan Åke Dellenbrant, The new democracies in Eastern Europe: party systems and political cleavages (ss. 1-13). Aldershot: Edward Elgar.
Berglund, S. (1994). The breakdown of the German Democratic Republic. I: Sten Berglund, Jan Åke Dellenbrant, The new democracies in Eastern Europe: party systems and political cleavages (ss. 117-141). Aldershot: Edward Elgar.
Berglund, S. & Dellenbrant, J. Å. (1994). The failure of popular democracy. I: Sten Berglund, Jan Åke Dellenbrant, The new democracies in Eastern Europe: party systems and political cleavages (ss. 14-35). Aldershot: Edward Elgar.
Risbjerg Thomsen, S. , Berglund, S. & Wörlund, I. (1990). Assessing the validity of the logit method for ecological inference. I: Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen, Modern political ecological analysis (ss. 12-62). Åbo: Åbo akademi.
Wörlund, I. , Berglund, S. & Risbjerg Thomsen, S. (1990). The mobilization of the Swedish electrorate (1911-1940). I: Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen, Modern political ecological analysis (ss. 78-90). Åbo: Åbo akademi.
Berglund, S. , Risbjerg Thomsen, S. & Wörlund, I. (1990). The mobilization of the Swedish vote: an ecological analysis of the general elections of 1928, 1948 and 1968. I: Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen, Modern political ecological analysis (ss. 63-77). Åbo: Åbo akademi.

Konferensbidrag

Berglund, S. (2012). Europeanisation and the challenge of democracy. Konferensbidrag vid 50th Anniversary of the Faculty of Political Science at the University of Zagreb, Croatia, November 8–9, 2012.
Berglund, S. & Sedelius, T. (2011). Turning the clock backwards?: Hybrid regime dynamics in post-orange Ukraine. Konferensbidrag vid The XVI NOPSA Conference, Vaasa, Finland 9-12 August 2011 (ss. 1-21).
Berglund, S. & Wörlund, I. (1990). The disintegration of the Swedish five-party system or the success of small parties on an increasingly oligopolitic market. I: Sten Berglund, Ingemar Wörlund, Nordic political science conference in Reykjavik, Iceland 15-19 August 1990. Konferensbidrag vid Nordic political science conference, Reykjavik, Iceland, 15-19 August 1990.

Samlingsverk (redaktör)

Berglund, S. (ed.) , Ekman, J. (ed.) , Deegan-Krause, K. (ed.) & Knutsen, T. (ed.) (2013). The handbook of political change in Eastern Europe (3ed.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
Rothholz, W. (ed.) & Berglund, S. (ed.) (2008). Vom Symbol zur Realität: Studien zur politischen Kultur des Ostseeraums und des östlichen Europas. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag.
Berglund, S. (ed.) , Ekman, J. (ed.) & Aarebrot, F. H. (ed.) (2004). The handbook of political change in Eastern Europe (2ed.). Cheltenham: Edward Elgar.
Berglund, S. (ed.) & Duvold, K. (ed.) (2003). Baltic democracy at the crossroads: an elite perspective (1ed.). Kristiansand: HøyskoleForlaget.
Berglund, S. (ed.) , Hellén, T. (ed.) & Aarebrot, F. H. (ed.) (1998). The handbook of political change in Eastern Europe. Cheltenham: Edward Elgar.
Berglund, S. (ed.) & Dellenbrant, J. Å. (ed.) (1994). The new democracies in Eastern Europe: party systems and political cleavages (2ed.). Aldershot: Edward Elgar (Studies of communism in transition ).
Berglund, S. (ed.) & Risbjerg Thomsen, S. (ed.) (1990). Modern political ecological analysis. Åbo: Åbo akademi.
Berglund, S. (ed.) & Dellenbrant, J. Å. (ed.) (1986). Svensk partiregionalism (1ed.). Malmö: Liber (Umeå studies in politics and administration 10).