This page in English

Ulrika Sandén

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Ulrika Sandén

Bakgrund

Jur.kand. 2003, Jur.dr. 2012.

Undervisning

Min undervisning rör sig huvudsakligen inom området medicinsk rätt, men även inom områden som allmän förvaltningsrätt, socialrätt och familjerätt. Jag är kursansvarig dels för fördjupningskursen ”Medicinsk rätt” inom juristprogrammet termin 8, dels för kursen ”Juridik och etik för psykologer” inom psykologprogrammet termin 5. Vidare undervisar jag vid juristprogrammet termin 4 samt är handledare till juriststudenter när de skriver uppsatser under termin 6 och 9. Jag har även undervisning i medicinsk rätt inom socionomprogrammet. Vid Örebro universitets läkarprogram ansvarar jag för utveckling och undervisning inom området medicinsk rätt, vilket innebär att jag idag deltar i läkarprogrammets termin 1, 3, 4, 6, 7, 8 och 9. Jag ansvarar även för undervisning i medicinsk rätt vid olika uppdragsutbildningar som ges av institutionen. Jag anlitas även som föreläsare vid vidareutbildning av yrkesverksam hälso- och sjukvårdspersonal, särskilt läkare.

Forskning

Mitt forskningsområde är medicinsk rätt. Medicinsk rätt är ett relativt ungt forskningsämne inom rättsvetenskapen. Ämnet utmärks bland annat av att hälso- och sjukvården och den biomedicinska forskningen problematiseras utifrån juridiska frågeställningar. Medicinsk rätt utmärks även av att ämnet har en koppling till etiken, till exempel finns ett starkt samband mellan de rättsliga reglerna om sekretess och tystnadsplikt och de etiska reglerna som föreskriver att läkare m.fl. ska iaktta tystlåtenhet. Min forskning rör framför allt integritetsfrågor i hälso- och sjukvården och den biomedicinska forskningen, särskilt det rättsliga skyddet för integritetskänsliga uppgifter om patienter och forskningspersoner.

År 2012 disputerade jag på avhandlingen "Sekretess och tystnadsplikt i offentlig och privat hälso- och sjukvård – ett skydd för patientens personliga integritet”. I avhandlingen diskuteras bland annat vikten av att patienten känner förtroende för hälso- och sjukvården och för att de uppgifter som hon lämnar om sig själv kommer att hemlighållas. I avhandlingen behandlas dels reglerna om sekretess inom offentlig hälso- och sjukvård, dels reglerna om tystnadsplikt inom privat hälso- och sjukvård. Det övergripande syftet med avhandlingen var att, utifrån patientens perspektiv, undersöka och analysera lagstiftarens intentioner med och den rättsliga konstruktionen av dessa regler. Frågor som diskuteras rör bland annat förutsättningarna för att få lämna ut integritetskänsliga patientuppgifter till offentliga vårdgivare, polisen, socialnämnden, Försäkringskassan och andra myndigheter. Även förutsättningarna för utlämnande av patientuppgifter till enskilda, exempelvis privata vårdgivare, försäkringsbolag, arbetsgivare och närstående, diskuteras. Särskilt uppmärksammas barnets integritetsskydd gentemot sin vårdnadshavare. Genomgående analyseras skillnaderna mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård. Analysen visar bland annat att lagstiftarens intentioner att integritetsskyddet ska vara starkt, samt vara lika mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård, inte syns i regelverket.

Hösten 2015 ägnar jag åt att skriva en artikel med arbetstiteln ”Integritetsfrågor i den digitaliserade hälso- och sjukvården”.

Övrigt

• Ledamot i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation 
• Medlem i OFO:s (Organisationen För Organdonation i Mellansverige) Etiska Råd
• Medlem i nätverket Nordic Network for Research in Biomedical Law 
• Medlem i nätverket PROF – Nordiskt nätverk för samspelet mellan offentlig och privat rätt
• Medlem i Kollegiet för Etikundervisning under läkarprogrammet, Örebro universitet 
• Medlem i Nätverket för jurister i Örebro

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Sandén, U. , Rynning, E. & Axelsson, E. (2014). Juridiska aspekter på obstetrik. I: Henrik Hagberg, Karel Maršál, Magnus Westgren, Obstetrik (ss. 643-656). Lund: Studentlitteratur AB.
Sandén, U. (2008). Får hälso- och sjukvårdspersonal bryta sekretessen i syfte att varna enskilda för en farlig patient?. I: Ruth Mannelqvist och Therese Enarsson, Rätten, välfärden och marknaden: Rapport från 2008 års forskningsinternat (ss. 113-120). Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet.