Övriga seminarier

Seminarier i Almedalen där Örebro universitet medverkar eller arrangerar.

Everyday AI for good - how artificial intelligence can solve societal challenges

1 juli kl. 09:45 - 10:30
How is AI used to improve our everyday lives? What is its potential for Swedish competitiveness? What role does it play in the government's ambition to become the best in the world at harnessing the potential of digitisation?

Medverkande: Anders Ygeman, Minister for Energy and Digital Development, Amy Loutfi, Professor, Örebro University, Google, Anders Arpteg, Principle Data Scientist, Peltarion, Robert Falck, CEO, Einride, Aditya Shah, AI Innovator, Sanjana Shah, AI Innovator, Eva Fors, Regional Director Google Cloud Northern Europe, Google

Hur löser vi kompetenskrisen? Med en bättre matchning för småföretagen?

1 juli kl. 10:00 - 11:00
Svenska arbetsgivare har svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Samtidigt har antalet lärosäten och utbildningsplatser expanderat kraftigt. Vilka åtgärder krävs för att entreprenörer ska kunna anställa rätt kompetens och för att företagen ska växa?

Medverkande: Johan Eklund, vd och professor, Entreprenörskapsforum, BTH och JIBS, Anna Kremel, ekon dr, Örebro universitet, Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv, Gunilla Nordlöf, gd, Tillväxtverket, Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef (moderator), Entreprenörskapsforum, Simon Edström, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer.

Är debatter åsiktskrig eller samhällsrelevanta diskussioner?

1 juli kl. 10:45 - 11:00
Offentliga debatter är ofta menade att tydliggöra olika ställningstaganden i viktiga samhällsfrågor. Genom att slipa sina argument, ta fram stridsyxan, prata fort, mycket och slagfärdigt kan man få sin åsikt hörd, eller? Ett samtal om hur debatter kan förstås och hur man kan förbereda sig.

Medverkande: Marie Gelang, lektor i retorik, Örebro universitet, Leif Runefelt, Humtank

Vilka kompetenser krävs för den framtida arbetsmarknaden?

1 juli kl.12:45 - 13:00
Vilka kompetenser efterfrågas på framtidens arbetsmarknad och hur väl rustade blir studenter inom humaniora för dessa jobb? Är en utbildning inom humaniora bortkastad eller inte?

Medverkande: Marie Gelang, docent i retorik, Örebro universitet, Leif Runefelt, Humtank

Är cancer plus träning lika med sant?

1 juli kl. 13:30 - 14:30
Cancer är en av vår tids största folksjukdomar, och fler blir botade eller kan leva länge med sin cancerdiagnos. Forskningen visar på vikten av fysisk aktivitet inför, under och efter en cancerbehandling. Men får cancerpatienter kunskap och möjlighet till anpassad träning och rehabilitering idag?

Medverkande: Marcus Jonsson, Med Dr, leg specialistsjukgymnast, Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet, Eva Hansen, Generalsekreterare, Cancerrehabfonden, Louise Andersson, Huvudsekreterare, Samordnad utveckling för god och nära vård, Kristina Nilsson, Vice ordförande riksdagens socialutskott, Socialdemokraterna, Camilla Waltersson Grönvall, Riksdagsledamot, Moderaterna

Framtidens hållbarhetschef - vem är det?

1 juli kl. 14:00 - 14:45
En profession av hållbarhetschefer växer fram men frågan är vad dessa egentligen skall kunna och vilken bakgrund som passar bäst. Vad är det som egentligen kännetecknar hållbarhetskompetens och hur skall universiteten kunna utbilda på rätt sätt? Vilka talanger skall företag anställa framöver?

Medverkande: Sabina Du Rietz, Center for Sustainable Business, Örebro Universitet, Magdalena Aspengren, Hållbarhetschef, Telenor Sverige, Simon Flato, VD och Grundare, Sustainergies, Erik Feldt, Head of Community Investment, Nordea, Karin Strömqvist Bååthe, Moderator, Social Venture Network

Vem har egentligen råd att investera i Bergsjön?

1 juli kl. 15:00 - 15:45
För att skapa en långsiktig och hållbar utveckling i Bergsjön behövs både fler boende och ett mer blandat bostadsbestånd. Hur ska det kunna ske när boende inte får lån till ny bostad och när exploatörers investeringar inte motsvarar marknadsvärdet? Vem har då råd att investera i Bergsjön?

Medverkande: Per-Henrik Hartmann, VD, Familjebostäder Göteborg AB, Pernilla Hallberg, Verksamhetsledare, Bergsjön 2021, Tommy Borglund, Forskare, Center for Sustainable Business Örebro Universitet

Unga forskare om framtiden

1 juli kl. 16:00 - 17:00
Hur ser unga forskare på framtiden? Vilka utmaningar finns? Har politiska ungdoms- och studentförbund lösningarna?

Medverkande: Anna Horn, doktorand, jurist, Stockholms universitet, Erik Liss, doktorand, nationalekonom, Ratio & LiU, Elina Fergin Wennberg, doktorand, nationalekonom, HUI & Örebro universitet, Jonas Grafström, fil dr, miljöekonom, Ratio & LTU, Catarina Kärkkäinen, ordförande, Fria Moderata Studentförbundet, Naod Habtemichael, ordförande, Centerstudenter, Filippa Ronquist, filosofistuderande, UCL, Aleese Rydlund, språkrör, Gröna studenter, Isak Kupersmidt, doktorand, nationalekonom, Handelshögskolan Sthlm

Halvtid i regeringens strategi för social innovation

2 juli kl. 08:00 - 09:00
2017 lanserades regeringens strategi för social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap. Syftet är att ta tillvara på och dra nytta av Sveriges hela innovationskraft och bidra till att nå målen i Agenda 2030. Vad har hänt sedan strategin lanserades?

Medverkande: Erika Augustinsson, Kunskapsproducent, Mötesplats Social Innovation, Joakim Appelquist, Ställföreträdande generaldirektör, Vinnova, Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket, Stina Billinger, Statssekreterare, Näringsdepartementet, Charlotte Ahlgren Moritz, Ordförande Mötesplats Social Innovation, Vicerektor Malmö universitet

Hur skapas en inkluderande arbetsplats?

2 juli kl. 09:00 - 10:45
Utmaningarna för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden har funnits länge och situationen har inte förändrats nämnvärt över tid. Varför är det så och vad krävs för att få till en varaktig förändring? Vad kan vi som arbetsgivare göra?

Medverkande: Johanna Gustafsson, Med. Dr i Handikappvetenskap, Örebro universitet
Peter Andersson, opinionsbildare, Lika Unika, Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet, Karl-Oskar Öhman, utredare, Myndigheten för delaktighet, Emelie Herkules, delprojektledare Breddad Rekrytering, Fler vägar in, Hudiksvalls kommun

Politiker, medborgare och media i det nya demokratiska landskapet - vad kräver framtiden av oss?

2 juli kl. 09:15 - 10:00
Samhället genomgår förändringar, vilket märks inte minst inom medielandskapet. På sociala medier och i tidningars kommentarsfält kan medborgare ha direktkontakt med politiker. Hur påverkar denna utveckling förtroendet för folkvalda och hur ska medborgarna navigera i det ökande informationsflödet?

Medverkande: Magnus Ek, förbundsordförande, Centerns Ungdomsförbund, Cecilia Dalman Eek, regionpolitiker, (S) Västra Götalandsregionen, Johan Martinsson, föreståndare, SOM-institutet vid Göteborgs Universitet, Gunilla Grahn-Hinnfors, moderator, bitr. näringspolitiskchef, Västsvenska Handelskammaren, Emanuel Karlsten, journalist och debattör, Martin Karlsson, forskare, Örebro Universitet, förtroende medborgardialog

Forskning och social innovation – hur kan det skapa mer samhällsnytta?

2 juli kl.10:00 - 11:00
Social innovation och socialt entreprenörskap ses som del av lösningen på vår tids stora samhällsutmaningar. Vilken roll har forskningen för att utveckla fältet vidare? Vad forskas det på idag och vilka hinder finns för att forskningen kring social innovation ska utvecklas?

Medverkande: Erika Augustinsson, Kunskapsproducent, Mötesplats Social Innovation, Olga Kordas, Programchef Viable Cities, Kungliga Tekniska Högskolan, Cecilia Beskow, Chef forskning och utvärdering, Forte, Martin Grander, Statsvetare, Fil Dr i Urbana Studier, Malmö universitet

Hur ska forskare kommunicerar sin forskning?

2 juli kl. 11:45 - 12:00
Hur får forskare genomslag i media utan att ge avkall på sin kompetens och specialisering? Många forskare är motvilligt inställda till medial uppmärksamhet, att förenkla många års forskning är svårt. Med vem förväntas en forskare kommunicera och hur?

Medverkande: Sara Arvidson, Kommunikationschef, Örebro universitet, Marie Gelang, Humtank

Folkbildningen och demokratins gränser

2 juli kl. 12:30 - 13:30 
Ett samtal om yttrandefrihet och inkludering med bland annat forskare och politiker. Samtalet utgår från en studie av det muslimska studieförbundet Ibn Rushd och anknyter till den aktuella Demokrativillkorsutredning.

Medverkande: Erik Amnå, Professor i statskunskap, Örebro universitet, Daniel Lindvall, Huvudsekreterare, Demokrativillkorsutredningen, Maria Graner, Generalsekreterare, Folkbildningsrådet, Zana Muhammad, Styrelseordförande, Ibn Rushd, Lena Posner-Körösi, Demokratiambassadör, Ordf. Paideia folkhögskola, Nisha Besara, Moderator

Hur kan en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm bli verklighet?

2 juli kl. 14:00 - 15:00 
Vad har samhället och klimatet att tjäna på en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm? Kan svenska och norska staten tacka nej till ett järnvägsprojekt som är minst lika lönsamt som Öresundsbron?

Medverkande: Maria Wetterstrand, VD Miltton Purpose och fd språkrör Miljöpartiet, Miltton Purpose, Gustav Hemming, Tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd, Region Stockholm (C), Anders Teljebäck, Kommunstyrelsens ordförande, Västerås (S), Johan Schnürer, Rektor, Örebro universitet, Sverre Myrli, Transportpolitisk talesperson, Arbeiderpartiet (AP), Christian Syse, Ambassadör, Norges Ambassad i Stockholm, Krister Bridgeus, Ambassadör, Sveriges Ambassad i Oslo

Vad kan psykologin göra för klimatet?

2 juli kl. 15:30 - 16:30
Omställningsarbetet till ett hållbart samhälle är ännu inte i takt med kraven för att nå Parisavtalet. Nu behövs långsiktiga beslut över mandatperioderna.Vilka förutsättningar behövs för att de olika samhällssektorerna ska kunna göra den effektiva och genomgripande omställning som krävs?

Medverkande: Paula Richter, leg Psykolog, Ulrika Sharifi, 1:e vice Ordförande, Sveriges Psykologförbund, Maria Ojala, docent i psykologi, Örebro Universitet, Carola Gunnarsson, vice Ordförande, SKL, Gunvor G Ericson, Statssekreterare, Miljödepartementet, Maria Enggren Zavisic, Moderator

Alternativ medicin - alternativ etik?

3 juli kl. 09:00 - 10:15
Komplementär och alternativ medicin/vård (KAM) erbjuds utanför sjukvården och individen väljer själv behandling. Men bör det finnas en gräns för individens självbestämmande? Vilket ansvar har utövarna? Och hur säkerställs respekten för individens autonomi, integritet och rätt till information?

Medverkande: Kjell Asplund (moderator), särskild utredare för KAM-utredningen, tidigare ordförande Smer, Hanna Angerud, Akupunkturförbundet, Ursula Flatters, Vidarkliniken, Jonas F. Ludvigsson, barnläkare, Örebro universitetssjukhus, Dan Larhammar, Kungl. Vetenskapsakademien

Hur motverkar vi hedersrelaterat våld? Kartläggning belyser flera viktiga frågeställningar.

3 juli kl. 10:00 - 10:45
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett specifikt våld och förtryck som drabbar både barn och vuxna. Flickor och kvinnor är mest utsatta, men våld och begränsningar berör även pojkar och män. Det hedersrelaterade våldet är ett problem för hela samhället och inte endast för dem som utsätts.

Medverkande: Maja Fjaestad, Statssekreterare, Regeringen (S), Sedat Arif, Kommunalråd, Malmö stad (S), Helene Oderljung, Kommunalråd, Göteborg (L), Jan Jönsson, Kommunalråd, Stockholm (L), Runa Baianstovu, Forskare, Örebro universitet, Jan Wifstrand, Moderator

Har kroppsspråket någon betydelse i politisk kommunikation?

3 juli kl. 10:45 - 11:00
Politisk kommunikation handlar om mycket mer än argument kring sakfrågor. Inte sällan lyfts vikten av ett fångande och karismatisk framförande. Vilken betydelse har kroppsspråket för hur politiska budskap tas emot? Ett samtal om kroppsspråkets funktion i politisk kommunikation.

Medverkande: Marie Gelang, docent i retorik, Örebro universitet, Michael Godhe, Humtank

Är tajmning en förutsättning för politiskt genomslag i offentligheten?

3 juli kl. 12:45 - 13:00
I politiken är tajmning en viktig förmåga. Det gäller att fatta rätt beslut i rätt tid, att välja rätt tidpunkt för rätt avslöjande, att engagera sig i rätt sak i rätt tid: allt för att få gehör för sina åsikter och framstå som trovärdig. Ett samtal om vad tajmning är.

Medverkande: Marie Gelang, docent i retorik, Örebro universitet, Leif Runefelt, Humtank

Likvärdighet och segregation - vad menas?

3 juli kl. 15:00 - 16:00
Kunskapsresultat, blandade klasser, legitimerade lärare, lärartäthet, vad ska prioriteras? Likvärdighet och segregation är två av dagens skoldebatts mest återkommande begrepp. Men hur hänger de ihop, vad innebär de i praktiken och hur ska skolan lyckas med det kompensatoriska uppdraget?

Medverkande: Henrik Jordahl, professor, Örebro universitet och IFN, Fredrik Lindgren, vd, Kunskapsskolan, Sirkka Persson, rektor, Kringlaskolan, Stefan Nypelius, utbildningsberedningen SKL, Centerpartiet

Hopp eller förtvivlan – hur hanterar vi världens undergång?

3 juli kl. 16:00 - 16:45
Klimathot, upprustning, terror, antidemokratisk utveckling och övervakningssamhälle… De framtidsbilder som målas upp är ofta dystopier om kollaps i nära framtid. Var innebär hopp i vår tid och var finner vi det? Om apokalypsen faktiskt är nära förestående – vad gör vi då med nuet?

Medverkande: Maria Ojala, docent i psykologi, universitetslektor, Örebro universitet, Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik, Enskilda Högskolan Stockholm, Per Svensson, politisk redaktör, Dagens Nyheter, Anna Lindman, journalist, programledare

Psykiatrin tränar för framtiden

4 juli kl. 10:30 - 11:45
Psykisk ohälsa och antal personer som söker vård ökar. 10-15 % har besvär som kräver psykiatrisk behandling. Mörkertalet är okänt. Psykisk ohälsa ger ofta sämre fysisk hälsa. Kan vården bryta trenden? Vad säger forskningen? Hur skapar vi jämlika förutsättningar för tillgång till fysisk aktivitet?

Medverkande: Karin Haster, Områdeschef, Psykiatri, Region Örebro län, Mathias Edquist, Verksamhetschef, Psykiatri, Region Örebro län, Yvonne Freund-Levi, Specialist psykiatri/geriatrik, överläkare, docent, Psykiatri, Region Örebro län, Karin Sundin, Regionråd, Socialdemokraterna, Lena Axelsson Svedell, Fysioterapeut, Psykiatri, Region Örebro län

Hur rustar vi våra lärare och elever att hantera hållbar utveckling? – ny pilotskola på Gotland

4 juli kl. 11:00 - 12:00
Världens länder har kommit överens om Agenda 2030 för att rädda planeten. Men hur utbildar vi våra barn och unga? Vilka erfarenheter och utmaningar finns kopplat till skolans uppdrag att undervisa för hållbar utveckling?

Medverkande: Maria Tagesson Holmstedt, Rektor, Kryddgårdskolan, Malmö Stad, Linda Rung, Ordförande, Lärarförbundet, Gotland, Gunilla Svantorp, Ordförande, (s) Riksdagens Utbildningsutskottet, Meishuan Wong, Förste vice ordförande, (m) Barn och utbildningsnämnden, Region Gotland, Henrik Hammarskjöld, Blivande rektor, Polhemskolan, Visby, Emmy Wahlström, FridaysForFuture Sverige, Maria Ojala, Forskare och docent vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet, Eva Friman, Föreståndare, Swedesd