Arbetsmiljörätt, 15 hp

Örebro universitet ger på uppdrag av Metodicum en uppdragsutbildning i arbetsmiljörätt, som går igenom arbetsmiljörättens historiska utveckling, juridiken, lagstiftarens krav, ansvarsfrågor, tillsyn och mycket annat. Kursen är på grundnivå.

Arbetsmiljörätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna identifiera arbetsmiljörättsliga problem, veta var de kan söka efter relevanta rättskällor och lösa enklare rättsliga problem.

 • Kursen behandlar en definition av arbetsmiljörätt, tar upp arbetsmiljörättens historiska utveckling inklusive ett könsperspektiv samt EU-rättens och ILO:s betydelse.
 • Kursen tar också upp juridikens och dess arbetssätt samt ger en introduktion till arbetsrätten.
 • En genomgång görs av lagstiftarens krav på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.
 • Ansvarsfrågor behandlas inklusive systematiskt arbetsmiljöarbete, fördelning av arbetsmiljöuppgifter (delegering).
 • Arbetsmiljöverkets tillsyn, arbetsmiljöbrott behandlas liksom arbetstidslagen, lagen om inklusive systematiskt arbetsmiljöarbete, fördelning av arbetsmiljöuppgifter (delegering).
 • Arbetsmiljöverkets tillsyn, arbetsmiljöbrott och sanktionsavgifter behandlas liksom arbetstidslagen, regler om arbetsskadeförsäkring och regler för arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Frågor om samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud kommer att behandlas både enligt lag och avtal.

Undervisningen består av föreläsningar som förutsätter aktiv deltagande av de studerande. Det innebär bland annat att deltagarna analyserar rättsfall och beslut. Undervisningen är obligatorisk till 80%.

Kursen genomförs på kvartsfart med träffar i Stockholm, förutom ett tillfälle med träff på Örebro universitet. För de som önskar kommer träffarna även att kunna följas digitalt. Distansstudier sker mellan kurstillfällena. 

Följande datum är inplanerade för fysiska träffar:

 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december
 • 13 januari
 • 10 februari
 • 10 mars
 • 21 april (salstenta)

Deltagare som examineras erhåller 15 högskolepoäng. I kostnaden ingår en omtentamen per tentamenstillfälle. Examinationen består av en muntlig tentamen, alternativt ett författande av en PM med muntlig redovisning. Alla ska dessutom skriva ett rättsfallsreferat.

Ansvarig för genomförande av utbildningen vid Örebro universitet är Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS). Kursansvarig och examinator är Maria Steinberg.

Kostnaden för utbildningen är 34 900 kronor exklusive moms per deltagare. Vid pris- och löneökningar skall fast pris gälla. Betalning sker mot faktura i samband med kursstart.

Denna kurs ges som en uppdragsutbildning på uppdrag av Metodicum, vilket innebär att den endast anordnas mot att arbetsgivaren betalar avgift för de av arbetsgivaren utsedda arbetstagare som ska gå utbildningen. Enskild firma eller privatperson uppfyller ej kraven på uppdragsgivare.

Antal deltagare är som mest 35 personer. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag 23 september 2020.

Är du intresserad av att gå kursen? Kontakta oss!

Frågor gällande innehåll i utbildningen:

Maria Steinberg, Örebro universitet, 019-30 30 40, This is an email address.

Frågor gällande utbildningens administration:

Veronika Törnqvist, Metodicum, 0586-421 14 eller 070-597 31 03.