Arbetsrätt, 15 hp

Örebro universitets uppdragsutbildning i arbetsrätt beskriver juridiken som samhällsvetenskap och problemlösningsinstrument, presenterar svensk arbetsrättslig tradition och ger en översikt av EU-rättens påverkan på svensk arbetsrätt.

Arbetsrätt

Efter kursen ska deltagarna kunna redogöra för grunddragen i juridisk problemlösning, arbetsrättsliga källor och grundläggande arbetsrättsliga begrepp. Deltagarna ska också ha förmåga att tillämpa lagstiftning och andra rättsregler, samt lösa arbetsrättsliga problem.

 • Kursen innehåller en beskrivning av juridiken som samhällsvetenskap och problemlösningsinstrument.
 • Rättskällebegreppet och relevanta begrepp genomgås med inriktning mot arbetsrätten.
 • Deltagaren presenteras för svensk arbetsrättslig tradition och översiktligt EU-rättens påverkan på svensk arbetsrätt.
 • Kursen utgår från arbetsrättens intresseavvägningar och skyddet för arbetstagarna.
 • Kursen belyser både individuell och kollektiv arbetsrätt. 
 • Såväl de civilrättsliga (t.ex. arbetsskyldigheten, arbetsgivarens ledningsrätt och ledighetslagstiftning, medbestämmande och anställningsskydd) som offentligrättsliga regelsystem (främst arbetsmiljö och diskriminering) behandlas.
 • Kursen anlägger ett genusperspektiv. 
 • Arbetsmarknadens parter och statens intervenerande roll diskuteras.

Undervisningen sker helt digitalt och består av föreläsningar med utgångspunkt från rättsfall samt övningsuppgifter. Kursen genomförs på kvartsfart.

Deltagande i sex av sju sammankomster är obligatoriskt. Författande av ett rättsfallsreferat är också obligatoriskt.

Deltagarna som examineras erhåller 15 högskolepoäng. Examination sker genom dels en individuell skriftlig salstentament, dels ett skriftligt referat av en dom med en diskussion om fallet.

Utbildningen är en uppdragsutbildning. 

 • Uppdragstagaren ansvarar för planering, lärararvode, examination samt betygsutdrag.
 • Uppdragstagaren bekostar resor och övernattning för deltagande lärare.
 • Uppdragsgivaren bekostar litteratur, kopiering eller annat kursmaterial för deltagarna.
 • Uppdragsgivaren bekostar kursbevis, marknadsföring och rekrytering av deltagare.
 • Uppdragsgivaren bokar och bekostar lokal i Stockholm samt teknisk utrustning anpassad för genomförandet av kursen.

Denna kurs ges som en uppdragsutbildning, vilket innebär att den endast anordnas mot att arbetsgivaren betalar avgift för de av arbetsgivaren utsedda arbetstagare som ska gå utbildningen. Enskild firma eller privatperson uppfyller ej kraven på uppdragsgivare.

Är du intresserad av att gå kursen? Kontakta oss!

Frågor gällande innehåll i utbildningen:

Maria Steinberg, Örebro universitet, 019-30 30 40,This is an email address.

Frågor gällande utbildningens administration:

Veronika Törnqvist, Metodicum, 0586-421 14 eller 070-597 31 03.