Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp

Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp.

Örebro universitet ger uppdragsutbildningen Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp. Målet är att ge deltagarna en inblick i olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning i relation till möjlighet för lärande och kunskapsutveckling, samt organisatoriska ramar, lagar och styrdokument som reglerar verksamhetsförlagd utbildning.

Kursens huvudsakliga innehåll:

 • Olika modeller för handledning
 • Rollen som handledare
 • Reflektionsmetodik
 • Lagar och styrdokument för verksamhetsförlagd utbildning
 • Interprofessionellt lärande
 • Bedömning i verksamhetsförlagd utbildning
 • Teoretiska perspektiv på begreppen kunskap och lärande
 • Lärstilar
 • Teorier om kommunikation och samtal
 • Förhållningsätt och attityder
 • Formativ bedömning och återkoppling
 • Makt- och genusaspekter i samtalssituationer

Kursen består av skriftliga inlämningsuppgifter, grupparbete, föreläsningar och seminarier. I kursen ingår fyra heldagar i uppdragsgivarens lokaler.

Examination sker i form av skriftlig inlämningsuppgift som genomförs i grupp samt skriftlig hemtentamen i grupp.

Utbildningen omfattar 7,5 hp med start den 7 september och avslut den 19 oktober. Utbildningen omfattar fyra träffar under eftermiddagar:

 • 7 september
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 19 oktober

Självstudier mellan träffarna.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • beskriva och diskutera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning i relation till möjlighet för lärande och kunskapsutveckling
 • beskriva och diskutera organisatoriska ramar, lagar och styrdokument som reglerar verksamhetsförlagd utbildning
 • beskriva och diskutera handledarens roll i verksamhetsförlagd utbildning
 • beskriva och diskutera olika sätt att bedöma kunskaper och färdigheter i verksamhetsförlagd utbildning
 • beskriva och diskutera olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande

Betygskalan U-G tillämpas för kurstillfället HT21.

Kursansvarig

Ulla Ohlsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Ulla Ohlsson

E-post:

Telefon: 019 302152

Rum: P2456

Ulla Ohlsson

Ansvarig för Uppdragsutbildning

Åsa Kärrman-Bolang

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Åsa Kärrman-Bolang

E-post:

Telefon: 019 303630

Rum: P1139

Åsa Kärrman-Bolang