Samhällsodontologi, 7,5 hp

Tandläkarstol i förgrunden, med tandläkarverktyg i bakgrunden.

Örebro universitet erbjuder en uppdragsutbildning på grundnivå i samhällsodontologi. Kursen går bland annat igenom hur man genom styrning och planering skapar god oral hälsa och vilken betydelse samverkan mellan tandvård och andra aktörer inom hälso- och sjukvården har.

Kursens innehåll:

 • Hälsans bestämningsfaktorer och innebörden av olika begrepp belyses utifrån perspektiv som sjukdom-hälsa-livskvalitet, socioekonomiska faktorer och jämlik/ojämlik hälsa.
 • Epidemiologi som verktyg för att beskriva och analysera förekomst, fördelning och behov kommer att belysas liksom hur olika typer av register kan användas.
 • Kursen tar upp hur god oral hälsa skapas genom styrning,planering,ledning,organisering och utvärdering. Betydelsen av kunskapsstyrning och bemannings- och utbildningsplanering, samt samverkan mellan tandvård och andra aktörer i hälso- och sjukvården och det omgivande samhället belyses också.
 • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder och program på olika nivåer genomlyses och exemplifieras. Olika strategier beskrivs och diskuteras utifrån de hälsoklyftor som finns . Hälsoekonomiska perspektiv och konsekvenser utifrån en hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande utgångspunkt redovisas.
 • Begreppet "God vård" diskuteras och utvecklas utifrån olika perspektiv. Vidare utforskas hur det är möjligt att arbeta normkritiskt och hur en normkritisk vård kan bidra till en mer jämlik hälsa.

Studierna innefattar föreläsningar och seminarier (delvis webbaserat), självstudier och inlämningsuppgift. Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Arbetsgivaren/arbetsgivarna bestämmer vilka i personalen som ska delta i utbildningen.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • Beskriva och  förklara den orala hälsans nivå och fördelning med utgångspunkt i bestämningsfaktorer för hälsa.
 • Beskriva hur förutsättningar för en god oral hälsa skapas genom styrning,planering,ledning, organisering och uppföljning av tandvården.
 • Beskriva hur förutsättningar för en god oral hälsa skapas via samverkan mellan tandvård och andra aktörer i hälso- och sjukvården och det omgivande samhället.
 • Beskriva innebörden av jämlik vård och hälsa.
 • Ge exempel på hur interventioner för att skapa en god oral hälsa på befolknings-, grupp- och individnivå inom olika områden kan utformas och i viss mån utvärderas.
 • Reflektera över samhällsodontologiska perspektiv i planering, genomförande och utvärdering av tandvård.
 • Reflektera över hur man kan arbeta normkritiskt och hur en normkritisk vård kan bidra till en mer jämlik hälsa.

Kursdeltagarna måste ha:

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier.
 • Yrkesexamen inom odontologi och/eller funktion inom planering, styrning och ledning av tandvård.

En avgift kommer att tas ut för kursen.

Anmälan är stängd.

Kontaktperson

Åsa Kärrman-Bolang

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Åsa Kärrman-Bolang

E-post:

Telefon: 019 303630

Rum: P1139

Åsa Kärrman-Bolang