Utveckling av kompetens för VFU-handledare

Sex färgglada böcker på hög med grå bakgrund

Arbetsgruppen har som mål att förbättra förutsättningarna för att handledning av lärarstudenter under VFU håller hög kvalitet. Det innebär arbete med att utveckla olika kompetensstärkande aktiviteter med hög tillgänglighet för VFU-handledare.

Kompetensstärkande aktiviteter

Lärarutbildningen vid Örebro universitet har deltagit i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor inom VFU. Då genomfördes flera insatser för att ta tillvara och höja VFU-handledares kompetens kring teman såsom handledande samtal och bedömning av studenters professionsutveckling. Bland annat genomgick kursen ”Handledarutbildning för förskollärare och lärare” (PE044G) en omfattande revidering i syfte att ge kursen en större praktisk relevans.

Alla verksamheter erbjuds nu dessutom en kompetensutvecklingsdag per termin, för att ge handledare en möjlighet att skapa en inledande förståelse för eller uppdatera sig om uppdraget som handledare. Därtill erbjuds VFU-handledarträffar i samband med varje enskild delkurs som innefattar VFU, i syfte att ge handledare en övergripande bild av delkursens helhet och en möjlighet att diskutera frågor om bedömning inom den specifika delkursen.

Ökad kvalitet i VFU-handledning

Universitetskanslersämbetets slutliga utvärdering av försöksverksamheten visar att handledningens kvalitet generellt sett har ökat vid de universitet och högskolor som deltagit i försöksverksamheten. Bedömningen av studenter under VFU anses vara mer likvärdig och rättssäker. Även relationen mellan verksamheter och lärosäten har stärkts.

Forskning på området visar dock att handledare ofta upplever just bedömningen av studenter som en stor utmaning, bland annat på grund av att kriterierna upplevs som svåra att förstå och använda som verktyg i kontinuerlig återkoppling och slutlig bedömning.

Fortsatt arbete

Arbetsgruppen fortsätter arbetet med att utveckla kompetensstärkande aktiviteter för VFU-handledare, för att ytterligare stärka kvaliteten i handledningen. Aktiviteter som utarbetas och utvecklas är bland annat ökad tillgänglighet till de aktiviteter som redan genomförs genom exempelvis fullt ut webbaserade utbildningar, samt fler möjligheter till fördjupade kunskaper om handledning och bedömning genom kortare utbildningsaktiviteter.

Arbetsgrupp:

Britt-Mari Edenvik
Mari Rex
Anna-Lova Rosell

Kontaktperson

Britt-Marie Edenvik

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Britt-Marie Edenvik

E-post:

Telefon: 019 301331, 0739 995795

Rum: F2259

Britt-Marie Edenvik