Utveckling av organisation för övningsskola

Färgade pennor i en burk

Arbetsgruppen har haft som mål att det ska finnas väl fungerande strukturer för samverkan mellan alla delar av lärarutbildningens campusförlagda och verksamhetsförlagda delar. Det innebär att utveckla och stärka organisationen hela vägen från att studenten går in i en delkurs med VFU till att denne ges en slutgiltig bedömning av sin professionsutveckling under den aktuella VFU-perioden.

Modell för samverkan mellan universitet och skolverksamhet

Under den period då Lärarutbildningen vid Örebro universitet deltog i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor inom VFU skapades en modell för samverkan mellan universitetet och förskolans och skolans verksamheter som bygger på seminarieverksamhet som genomförs i respektive verksamhet. Dessa seminarier syftar till att stödja både studenter och handledare under VFU.

Lokala utvärderingar visar att Örebromodellen stärkt samverkan avsevärt och att alla parter ser fördelar med den. De målsättningar som regeringen anger med fortsatt kvalitetssäkring av VFU pekar dock mot att modellen kan utvecklas ytterligare vid vårt universitet, gällande bland annat sambedömning av studenter och koncentration av studenter på övningsförskolor och skolor. En central utmaning handlar om att hitta en balans där övningsförskolor och skolor har en hög koncentration av studenter, men där fortfarande hela regionen kan känna sig delaktig i Lärarutbildningen. Det är oerhört viktigt att det ena inte sker på bekostnad av det andra.

Forskning visar att det finns tydliga pedagogiska vinster med en nära samverkan mellan verksamhetsförlagda och campusförlagda delar av utbildningen, och verksamhet och lärosäte.

Sammanhållen professionsutveckling

En nära samverkan är en viktig pusselbit i att skapa en sammanhållen professionsutveckling. Den hjälper också studenter att integrera teori och praktik i ett praktiskt kunnande. Lärarutbildningen vid Örebro universitet har skapat en god grund för organisation och samverkan gällande VFU inom övningsskola. Det är en grund som arbetsgruppen fortsatt att utveckla.

Arbetsgrupp:

Anders Hallman
Anneli Jöesaar
Anna-Lova Rosell

Kontaktperson

Anneli Jöesaar

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Anneli Jöesaar

E-post:

Telefon: 019 303230

Rum: -

Anneli Jöesaar