This page in English

Förskola - praktiknära forskning

På Örebro Universitet har man genom rektors strategiska satsning på Framtidens lärarutbildning och regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande och Forskning, läs mer om Regeringens satsning under Praktiknära forskning) beslutat sig för en unik satsning på praktiknära forskning riktad mot förskolan. Satsningen syftar till att ”utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning så att forskningen i högre grad ska svara mot skolväsendets behov”.

Bakgrund

Mycket av den forskning som görs mot förskolor och skolor har inte haft ett primärt syfte att kunna användas i det praktiska yrkesutövandet. Därför behövs den praktiknära forskningen både för att utveckla förskolans utbildning och för att utveckla förskollärarprofessionen. Detta beskrivs bland annat av Skolkommissionen som ”anser det viktigt att olika vägar prövas för att involvera lärare i forskning samt att resultat från forskning ska nå de yrkesverksamma” (SOU 2016:38 s.148). Förhållningssättet i denna typ av forskning beskrivs i regeringsuppdraget ULF som en symmetrisk och komplementär ansats i meningen att samverkan bygger likvärdigt på parternas behov, kompetenser och engagemang, som kompletterar varandra. Detta innebär att representanter från förskolor och forskare tillsammans arbetar fram forskningsfrågor och empiri samt arbetar gemensamt med analys för att slutligen sammanställa material tillsammans. Detta sätt att arbeta tillsammans med forskning, som också förhoppningsvis leder till verksamhetsutveckling, innebär att nya modeller behöver prövas.

Arbetet under 2019

I slutet av februari 2019 tog arbetet med praktiknära forskning i förskolan fart. Då träffades representant från regeringsuppdraget och forskare det sakkunnigstöd som finns i regionen. Sakkunnigstödet är de personer som arbetar som utvecklingsstrateger från olika kommuner. Syftet med mötet var att samtala om behovet av praktiknära forskning i länets kommuner. Där utkristalliserades olika teman som sedan blev utgångspunkt till att bjuda in till träffar där rektorer eller utvecklingsledare som var intresserade av praktiknära forskning deltog. Detta sätt att försöka fånga utvecklingsbehov resulterade så småningom i att fem kommuner kom att ingå i praktiknära forskningsprojekt i förskolan tillsammans med forskare från Örebro universitet. Under hösten 2019 startade de flesta samarbeten genom att ansvariga rektorer, förskolepersonal och forskare tillsammans börja finna strukturer för ett tvåårigt samarbete och för att skriva avtal.

De projekt som är aktuella och som har påbörjats är:

 • Askersunds kommun: Bygga strukturer för kollegialt lärande inom en kommun

  I detta praktiknära forskningsprojekt som syftar till kollegialt lärande är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) inledningsvis fokus för samarbetsmodellen. Genom ”SKUA” får förskolepersonalen kompetensutveckling som syftar till att utveckla arbetssättet med barnen. I det praktiknära forskningsprojektet kommer samverkansmodeller och former för samtal som kan bidra till kollegialt lärande och så småningom kollaborativ utveckling att lyftas och studeras utifrån förskolepersonalens beskrivningar.

  Ansvarig forskare: Karin Alnervik


 • Kumla kommun: Bygga strukturer för kollegialt lärande inom en förskoleenhet

  Detta projekt bedrivs i samverkan med en förskoleenhet i Kumla. Det praktiknära forskningsprojektet har två syften som är sammanflätade. Dels att skapa samarbete för kollegiala kunskapsutvecklande strukturer inom enheten och dels att följa processen för hur utvecklingspedagoger (tillsammans med rektor och specialpedagog) utvecklar sitt pedagogiska uppdrag. Genom att utvecklingspedagoger kontinuerligt träffar kollegor i mindre grupper för att samtala om positiva situationer och utifrån dessa ställa fördjupande frågor kan en kollegial lärandekultur börja byggas och utvecklingspedagogernas roll i denna process beskrivas. 

  Ansvarig forskare: Karin Alnervik


 • Köpings kommun: Förskola i kontinuerlig utveckling: Fokus på dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

  Projektet bedrivs i samarbete med förskolor från två rektorsområden i Köpings kommun och syftar till att undersöka förskolans dokumentationspraktiker och hur dokumentation kan användas för systematiskt kvalitetsarbete. Genom att utgå ifrån frågor om vad, hur och varför dokumentationen genomförs är avsikten att urskilja nya angreppssätt till att utveckla förskolans kvalitet. I projektet deltar förskollärare och barnskötare från ett flertal förskolor som tillsammans med forskaren träffas i så kallade dialogseminarium månadsvis för att diskutera och reflektera över olika frågor relaterade till dokumentation och kvalitetsarbete i förskolan.

  Ansvarig forskare: Anne Lillvist


 • Laxå kommun: Hållbar och likvärdig förskola

  Forskningsprojekt bedrivs i samverkan med förskolorna i Laxå kommun. Syftet med projektet är att skapa en likvärdighet med utgångspunkt i ett systematiskt kvalitetsarbete som innefattar undervisning för hållbar utveckling (UHU) och en strävan mot att åstadkomma en gemensam syn på barn och undervisningsbegreppet. Utifrån ett pragmatiskt perspektiv på kunskap och lärande undersöks barns uppfattningar om och erfarenheter av UHU, vilket lärande som möjliggörs samt barns inflytande över utformningen och genomförandet av UHU.

  Ansvarig forskare: Sara Frödén


 • Lindesbergs kommun: Vardagsarbete i förskolan  - Yrkesroller i förskolan

  Forskningsprojektet bedrivs i samverkan med ett rektorsområde i Lindesbergs kommun. Projektet tar sin utgångspunkt i förskolans läroplan och syftar till att studera hur yrkesverksamma i förskolan beskriver sitt pedagogiska arbete mot bakgrund av vissa aspekter i förskolans läroplan. Utifrån frågorna: Var är vi? Vart är vi på väg? och Hur kommer vi dit vi har tänkt? samtalar pedagogerna om sitt vardagsarbete. Fokus för projektet är pedagogernas beskrivningar av ansvarsfördelning, yrkesroller och professionell yrkesutövning.  

  Ansvarig forskare : Ingrid Granbom

Under hösten 2020 kommer förhoppningsvis ytterligare praktiknära forskningsprojekt att starta. 

Konferens

Praktiknära forskning öppnar upp för många frågor, till exempel kring etik och vad ”symetrisk och komplementär” innebär i samverkan. Under våren planerar vi därför att hålla en konferens tillsammans med andra förskoleforskare som jobbar eller har jobbat med praktiknära forskning för att dela erfarenheter och kunskaper. Läs mer på följande länk:

Kontakt

Karin Alnervik

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Karin Alnervik

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: A1103

Karin Alnervik

Blogginlägg: Förskola - praktiknära forskning