This page in English

Förskola - praktiknära forskning

På Örebro Universitet har man genom rektors strategiska satsning på Framtidens lärarutbildning och regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande och Forskning, läs mer om Regeringens satsning under Praktiknära forskning) beslutat sig för en unik satsning på praktiknära forskning riktad mot förskolan. Satsningen syftar till att ”utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning så att forskningen i högre grad ska svara mot skolväsendets behov”.

Bakgrund

Mycket av den forskning som görs mot förskolor och skolor har inte haft ett primärt syfte att kunna användas i det praktiska yrkesutövandet. Därför behövs den praktiknära forskningen både för att utveckla förskolans utbildning och för att utveckla förskollärarprofessionen. Detta beskrivs bland annat av Skolkommissionen som ”anser det viktigt att olika vägar prövas för att involvera lärare i forskning samt att resultat från forskning ska nå de yrkesverksamma” (SOU 2016:38 s.148). Förhållningssättet i denna typ av forskning beskrivs i regeringsuppdraget ULF som en symmetrisk och komplementär ansats i meningen att samverkan bygger likvärdigt på parternas behov, kompetenser och engagemang, som kompletterar varandra. Detta innebär att representanter från förskolor och forskare tillsammans arbetar fram forskningsfrågor och empiri samt arbetar gemensamt med analys för att slutligen sammanställa material tillsammans. Detta sätt att arbeta tillsammans med forskning, som också förhoppningsvis leder till verksamhetsutveckling, innebär att nya modeller behöver prövas.

Arbetet under 2019

I slutet av februari 2019 tog arbetet med praktiknära forskning i förskolan fart. Då träffades representant från regeringsuppdraget och forskare det sakkunnigstöd som finns i regionen. Sakkunnigstödet är de personer som arbetar som utvecklingsstrateger från olika kommuner. Syftet med mötet var att samtala om behovet av praktiknära forskning i länets kommuner. Där utkristalliserades olika teman som sedan blev utgångspunkt till att bjuda in till träffar där rektorer eller utvecklingsledare som var intresserade av praktiknära forskning deltog. Detta sätt att försöka fånga utvecklingsbehov resulterade så småningom i att fem kommuner kom att ingå i praktiknära forskningsprojekt i förskolan tillsammans med forskare från Örebro universitet. Under hösten 2019 startade de flesta samarbeten genom att ansvariga rektorer, förskolepersonal och forskare tillsammans börja finna strukturer för ett tvåårigt samarbete och för att skriva avtal.

De projekt som är aktuella och som har påbörjats är:

 • Askersunds kommun: Kollegiala strukturer och kollaborativt lärande

  I detta praktiknära forskningsprojekt som syftar till kollegialt lärande är bland annat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) ett fokus för samarbetsmodellen. I Askersund har detta varit en fortbildning där alla i förskoleverksamheterna medverkat och därför kan just en fortsatt fördjupning av detta arbete vara viktigt att fortsätta fördjupa för något/några arbetslag. Det är också möjligt för arbetslagen att välja annat fokus för sitt utvecklingsarbete. Valet av att själv få välja utvecklingsområde syftar till att skaoa ansvar och arbetsglädje för ett kollaborativt lärande. De idéer om önskvärt utvecklingsarbete som arbetslagen har valt presenteras via inspelande samtal. Syftet är sedan att detta material kan ligga till grund för en dialog mellan forskare och förskolepersonal. Denna metod har vi valt att kalla asynkron digital dialog. Metoden kan ge förskolepersonal möjlighet att medverka i praktiknära forskningsprojekt och på detta sätt utgöra en hållbar samverkansmodell/metod då det visat sig svårt att på ett systematiskt sätt möta förskolepersonal kontinuerligt på fasta tider. Asynkron digital dialog innebär att vi kan kommunicera tidsmässigt oberoende av varandra,vilket betyder att vi kan använda digitala verktyg för att föra en dialog, men tiden då vi kommunicerar med varandra behöver inte vara synkron. 

  Ansvarig forskare: Karin Alnervik


 • Kumla kommun: Från positiva berättelser till beprövad erfarenhet – kollegialt lärande i en pressad vardag

  Detta projekt bedrivs i samverkan med en förskoleenhet i Kumla. Det praktiknära forskningsprojektet har två syften som är sammanflätade. Dels att skapa samarbete för kollegiala kunskapsutvecklande strukturer inom enheten och dels att följa processen för hur utvecklingspedagoger (tillsammans med rektor och specialpedagog) utvecklar sitt pedagogiska uppdrag. Samarbetet har inletts med att man presenterat positiva berättelser från vardagen med barnen för varandra, vid dessa tillfällen har också deltagarna fått ställa fördjupande frågor för att skapa en reflekterande kultur. Under hösten kommer metoder för att bepröva kunskap som utgår från berättelser att testas.

  Ansvarig forskare: Karin Alnervik


 • Köpings kommun: Förskola i kontinuerlig utveckling: Fokus på dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

  Projektet bedrivs i samarbete med förskolor från två rektorsområden i Köpings kommun och syftar till att undersöka förskolans dokumentationspraktiker och hur dokumentation kan användas för systematiskt kvalitetsarbete. Genom att utgå ifrån frågor om vad, hur och varför dokumentationen genomförs är avsikten att urskilja nya angreppssätt till att utveckla förskolans kvalitet. I projektet deltar förskollärare och barnskötare från ett flertal förskolor som tillsammans med forskaren träffas i så kallade dialogseminarium månadsvis för att diskutera och reflektera över olika frågor relaterade till dokumentation och kvalitetsarbete i förskolan.

  Ansvarig forskare: Anne Lillvist


 • Laxå kommun: Hållbar och likvärdig förskola

  Forskningsprojekt bedrivs i samverkan med förskolorna i Laxå kommun. Syftet med projektet är att skapa en likvärdighet med utgångspunkt i ett systematiskt kvalitetsarbete som innefattar undervisning för hållbar utveckling (UHU) och en strävan mot att åstadkomma en gemensam syn på barn och undervisningsbegreppet. Utifrån ett pragmatiskt perspektiv på kunskap och lärande undersöks barns uppfattningar om och erfarenheter av UHU, vilket lärande som möjliggörs samt barns inflytande över utformningen och genomförandet av UHU.

  Ansvarig forskare: Sara Frödén


 • Lindesbergs kommun: Vardagsarbete i förskolan  - Yrkesroller i förskolan

  Forskningsprojektet bedrivs i samverkan med ett rektorsområde i Lindesbergs kommun. Projektet tar sin utgångspunkt i förskolans läroplan och syftar till att studera hur yrkesverksamma i förskolan beskriver sitt pedagogiska arbete mot bakgrund av vissa aspekter i förskolans läroplan. Utifrån frågorna: Var är vi? Vart är vi på väg? och Hur kommer vi dit vi har tänkt? samtalar pedagogerna om sitt vardagsarbete. Fokus för projektet är pedagogernas beskrivningar av ansvarsfördelning, yrkesroller och professionell yrkesutövning.  

  Ansvarig forskare : Ingrid Granbom

Under hösten 2020 kommer förhoppningsvis ytterligare praktiknära forskningsprojekt att starta. 

 

Kontakt

Karin Alnervik

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Karin Alnervik

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: A1103

Karin Alnervik

Blogginlägg: Förskola - praktiknära forskning