Lärarutbildning i samverkan

Sju händer som möts i mitten

Här kan du läsa mer om de olika passen i det tematiska spåret Lärarutbildning i samverkan.

Introduktion av Anna-Lova Rosell och Charlotta Pettersson

Lektorerna Anna-Lova Rosell och Charlotta Pettersson inleder spåret Lärarutbildning i samverkan 10.10–10.40. I presentationen fokuserar de på samverkan med förskolans och skolans verksamheter kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU). De lyfter fram möjligheter och utmaningar med samverkan samt hur lärarstudenter genom denna form av samverkan kan ges möjlighet att utveckla en bred professionskompetens.

Under de efterföljande passen i spåret hittar du presentationer om samverkan internt på lärosätet och samverkan mellan lärarutbildning och samhälle. Vi bjuder bland annat in till diskussioner om samverkan för ökad skolnärvaro samt lärarutbildningens samarbete med adjungerade adjunkter.

Spåret innehåller följande pass

Adjungerade adjunkter – en länk mellan akademi och skolverksamhet

15 mars 10.50–11.30 

Presentationen ges i form av ett panelsamtal om erfarenheter av adjungerade universitetsadjunkters roll i lärarutbildningen. Under samtalet diskuteras olika utmaningar och möjligheter med rollen att vara en länk mellan akademi och skolverksamhet.

Medverkande är Mari Rex från Örebro universitet tillsammans med de nuvarande adjungerade universitetsadjunkterna Per Abelsson från Västra Engelbrektsskolan, Annelie Carlsson Starsmark från Rudbecksgymnasiet, Magnus Esbjörner från Almbro skola och Hanna Sollerman från Hannaskolan.

Läs mer om delprojektet Adjungerade adjunkter

VFU – samtänkande och samskapande med förskollärare och lärare

15 mars 11.40–12.20 

Presentationen ges i form av ett seminarium om utveckling av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). På seminariet delar vi våra erfarenheter av att arbeta tillsammans med förskolans och skolans verksamheter för att utveckla VFU.

Inom delprojektet Övningsskola 2.0 har vi haft förmånen att samtänka och samskapa tillsammans med en referensgrupp av handledare inom förskola och skola. Under det senaste året har vi stärkts i vår övertygelse om att denna typ av samverkan har stor betydelse för kvalitetsarbetet inom VFU. Vi är även nyfikna på att höra andra lärosätens erfarenheter av samverkan. Under passet kommer det därför att finnas utrymme för gemensam diskussion.

Medverkande är Anna-Lova Rosell och Malin Hagström från Örebro universitet.

Läs mer om delprojektet Övningsskola 2.0

Forskningsbaserat lärande utvecklar framtidens lärare

15 mars 13.20–14.00 

Presentationen ges i form av ett seminarium om forskningsbaserat lärande och dess betydelse för lärarutbildningen och framtidens lärare. Under seminariet redovisas lärdomar och konkreta resultat från ett flerårigt arbete med forskningsbaserat lärande vid Örebro universitet. Vi blickar också framåt tillsammans med er som deltar på seminariet.

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Som lärare går det därför inte bara att passivt invänta forskningsresultat för hur skolan kan utvecklas. Lärare förväntas själva vara alltmer aktiva och observera, analysera och reflektera över kvaliteter som kan bygga framtidens skola. Ett forskningsbaserat lärande syftar till att studenterna i slutet av sin utbildning både har goda förutsättningar för att skriva ett bra självständigt arbete och ser vilka möjligheter ett forskningsbaserat arbetssätt har i praktiken för undervisning och lärande i skolan.

Medverkande är Christian Lundahl och Malin Hagström från Örebro universitet.

Läs mer och se film om forskningsbaserat lärande

RUC:s potential som garant för lärosätets samverkansuppgift

15 mars 14.10–14.50 

Presentationen ges i form av en kortare föreläsning följt av ett gemensamt samtal om RUC:s förutsättningar, utmaningar och möjligheter i dag och i framtiden. Föreläsningen baseras på resultatet från en kartläggning i rapporten En nationell nulägesbild av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 2020–21.

Vi vill pröva tanken om att förstå och använda RUC som en garant för lärosätets samverkansuppgift.  

  • Hur kan RUC:s uppdrag med samverkan förhålla sig till lärarutbildningens arbete med samverkan?
  • Hur kan RUC bidra till det omgivande samhällets nytta av lärosätet?
  • Hur ser ni på RUC:s potential för ett lärosätes arbete med samverkan?

Medverkande är Urban Haglind och Lena Öijen från Örebro universitet.

Läs rapporten En nationell nulägesbild av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) 2020–21

Läs artikel om kartläggningen av RUC

Om utmaningar i närvarofrämjande arbete - varför talar vi förbi varandra?

15 mars 15.10–15.50 

Presentationen ges i form av en föreläsning följt av en workshop om samverkan för att främja skolnärvaro. Under presentationen diskuteras olika frågor kring möjligheter och utmaningar i närvarofrämjande arbete.

Örebro universitet är ett av de första lärosätena i landet att erbjuda en disciplinövergripande kurs om samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa. Ta del av innehållet och medverka i en workshop där ni får möjlighet att testa på det pedagogiska upplägget samt arbeta med konkreta dilemman. Vid workshoppen kommer vi att fokusera på samverkan och de möjligheter och utmaningar som kan föreligga kring elever med problematisk skolfrånvaro.

Medverkande är Björn Johansson och Mattias Dyrvik från Örebro universitet tillsammans med Laila Berglund från Region Örebro län.

Läs mer om samverkan för att främja skolnärvaro

Läs mer om kursen Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa, 15 hp