Stark forskning avgörande för nya lärarutbildningen

Porträtt på Johan Öhman

Samtliga lärare i Örebro har nu chansen att säga sitt om hur lärarutbildningen vid Örebro universitet ska ta sig fram mot målet att bli den bästa i Sverige. Webbenkäten till 2790 lärare är en del i den kartläggning som ska ligga till grund för den nya utbildningen.

Arbetsgruppen består av fem personer under ledning av professor Johan Öhman. Gruppens medlemmar har i sin tur delat upp arbetet mellan sig:

  • Greger Andersson, professor i litteraturvetenskap, gör en översyn av ledning och organisation.
  • Per Nilsson, professor i matematikdidaktik, tar in synpunkter från kommuner och studenter, bland annat i form av en webbenkät till samtliga lärare i Örebro kommun.
  • Annika Danielsson, universitetslektor och enhetschef på Musikhögskolan, intervjuar lärarutbildarna.
  • Mikael Quennerstedt, professor och forskare i idrott och pedagogik, gör en översikt över internationell forskning och intervjuar forskare på Örebro universitet.

Gruppen ska vara klar med sin rapport sista mars. Den ger sedan ett avstamp för det fortsatta arbetet.

– Det är viktigt för oss att ta reda på vad lärarna anser är nödvändigt för att klara jobbet, och hur vi ska kunna samarbeta mer med skolorna, säger Johan Öhman, professor i pedagogik, och ledare för den grupp som arbetar med första fasen i förnyelsen.

Synpunkter från yrkesverksamma lärare är en del i kartläggningen. Samtliga skolhuvudmän och rektorer i Örebro län får sitt tillfälle i ett så kallat Open space 28 februari. I höstas arrangerades det första mötet av det slaget där ett 70-tal studenter och lärare på lärarutbildning fritt fick bidra med sina tankar, frågor och förslag.
Samverkan med skolan är viktig för arbetsgruppen. Forskningen har också hög prioritet.
– Den nya lärarutbildningen är en gemensam satsning på utbildning och forskning. Vi är inte starkare än vår forskning, konstaterar Johan Öhman.

Inventeringen av forskningen gäller både den som bedrivs på Örebro universitet, och en översyn av internationella resultat som lyfter fram olika framgångsfaktorer. En sådan vetenskapligt belagd faktor är betydelsen av en sammanhållen lärarutbildning, alltså att ämnesstudier, didaktik, ämnesdidaktik och den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, håller ihop. Didaktik är vetenskapen om relationen mellan undervisning och lärande.
– Det är viktigt för oss att studier av ämnen som till exempel historia, svenska språket, musik och idrott, alla relaterar till skolan, säger Johan Öhman.

Förslag på lärarhögskola

I dag är utbildningen i ämnen förlagd till olika institutioner på Örebro universitet. Den splittringen uppmärksammades vid höstens Open space med lärarutbildare och lärarstudenter.
– Relativt många hade som förslag att samla ihop allt till en institution, alltså till det som tidigare var en lärarhögskola. Det är en intressant tanke som öppnar för samarbete om didaktik över ämnesgränserna. Men det finns också en risk att utbildningen i ämnet försvagas, säger Johan Öhman.

På Örebro universitet finns idag en stor del av den didaktiska forskningen samlad i tre profiler: hållbar samhällsutveckling, kommunikation och lärande samt bedömning och utvärdering. Varje område har en professor som vetenskaplig ledare och en koordinator som samordnar den gemensamma verksamheten. I den forskningen är Örebro särskilt starkt enligt Johan Öhman

En annan styrka är forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik (UVD). En första omgång avslutades 2013, samma år som åtta nya doktorander rekryterades. Ytterligare en omgång planeras till 2018.
– Andra lärosäten har tittat på hur vi gör eftersom det är ovanligt att arbetet ämnesövergripande. Vi samlar på så sätt doktorander med olika ämnesdidaktisk inriktning, historia, samhällskunskap, litteratur, svenska språket, musik, idrott och hälsa, berättar Johan Öhman.

Närhet och samsyn

Forskarskolan med sin helhetssyn är en grund att bygga vidare på. Kvaliteten är avgörande.
– Lärarutbildningen är en komplicerad utbildning eftersom ämnen finns uppdelade på många institutioner. Men vi har en fördel i att vara ett litet universitet, vi känner varandra och har en relativt stor samsyn. Och så har vi nära till kommunerna, arbetsgivarna.

Johan Öhman har en vision om den framtida utbildningen:
– Jag ser framför mig hur verksamma lärare kommer tillbaka till universitetet för att fortbilda sig, för att forska eller att undervisa på lärarutbildningen.

Siktet mot år 2060

Idag finns fortbildning i form av en magisterexamen på halvfart. Planen är att utöka till en masterutbildning, också den på halvfart för att göra det möjligt att kombinera arbete med studier.
– Det blir allt mer intressant att fortbilda sig för lärare i och med dagens karriärmöjligheter, till exempel förstelärare, säger Johan Öhman.

Så är det idag. Men siktet är inställt på framtiden:
– Vi utbildar idag lärare som ska vara verksamma fram till 2060 med alla de förändringar som världen står inför. Vi måste lyfta blicken och forma något som ska passera många regeringar, konstaterar Johan Öhman.