This page in English

Bildning och lärande

Barn som tittar i ett förstoringsglas.

Omställningen till en hållbar värld kräver genomgripande förändringar av både våra individuella livsstilar och samhällets organisation. Hållbar utveckling kan ses som en gemensam bildningsprocess som kräver nya sätt att värdera, känna och förstå den värld vi lever i.

Utbildning har en nyckelroll i denna process men att utbilda om en osäker och riskfylld framtid ställer också lärare och ledare inför nya och svåra utmaningar. Forskningen om undervisning, bildning och lärande för hållbar utveckling vid Örebro universitet syftar till att generera nya kunskaper och teoretiska perspektiv som kan utgöra ett vetenskapligt underlag för att möta dessa utmaningar.

I forskningens fokus står frågor som:

  • hur kan utbildning skapa förutsättningar för en demokratisk samhällsomställning?
  • vad krävs för att människor ska utveckla ett hållbart engagemang?
  • hur ska lärare undervisa om kontroversiella politiska och etiska frågor som rör ekonomisk, social och global rättvisa?
  • hur lär sig människor ta ett moraliskt ansvar för människor i andra delar av världen, för kommande generationer och för naturen?
  • hur samspelar värden och kunskap när vi ifrågasätter gamla och utvecklar nya vanor?
  • vilken roll spelar känslor i lärande för hållbar utveckling?
  • vilken betydelse har naturupplevelser för människors miljöengagemang?
  • hur utformas ett pedagogiskt ledarskap för hållbar utveckling? 

Örebro universitet har en lång forskningstradition inom fältet miljö- och hållbarhetsutbildning och har här en nationellt och internationellt ledande position. Omfattande pedagogisk och didaktisk forskning inom detta fält bedrivs inom forskargruppen ESERGO

Forskning med psykologisk och sociologisk inriktning som berör lärande och hållbar utveckling bedrivs också inom forskningsmiljön CESSS.

Dessutom bedrivs flera forskningsprojekt om lärande och hållbar utveckling - inte minst när det gäller ungdomar: 

Skolmåltiden som pedagogiskt verktyg och Mat i lärande är forskningsprojekt som undersöker hur hållbara skolmåltiden kan nyttjas och vara nav i lärande för hållbar utveckling. Inom detta område samarbetar vi i ett nordiskt projekt LEARNFOOD.

Gastronomin som bildningsrörelse för kunskapsbaserad samhällsutveckling.