This page in English

Livsmedelssystem

En man som sk├Ârdar tomater.

Sveriges regerings livsmedelsstrategi betonar att livsmedelskedjan – från jord till bord – ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka i.

Livsmedelssystem är en komplex sammansättning av människor, varor och miljö. Vi arbetar därför med forskning från jord till bord som sträcker sig från primärproducenter, tillverkare, återförsäljare, skolor, restauranger, äldreboenden, konsumenter och myndigheter med flera. De olika delarna i systemet påverkas av och påverkar varandra. 

Vi arbetar mångvetenskapligt för undersöka och beskriva olika drivkrafter för en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion med utgångspunkt i stora trender såsom befolkningstillväxt, migration, urbanisering och konsumtionsvanor.

Vår forskning bidrar till utvecklingen av ett hållbart livsmedelssystem som möjliggör en hållbar säker livsmedelsförsörjning och goda måltider för alla.

Forskare inom temat livsmedelssystem undersöker till exempel:

  • hållbara produktionsmetoder
  • vilken roll offentliga måltider spelar
  • nya gastronomiska innovationer
  • vägar att förändra konsumtionsvanor

Vår styrka är att vi arbetar med hela livsmedelssystemet med tyngdpunkt på dess båda ändar. Inom agroekologi är den vetenskapliga utgångpunkten att studera och utveckla hållbara produktionssystem såväl som att förstå hela livsmedelssystemet.

I andra ändan har vi måltiden och konsumenterna, där matens och dryckens roll i den hållbara transformationen, står som drivkraft för förändring i människans konsumtionsvanor.

Inom temat bedriver forskare flera gemensamma forskningsprojekt till exempel:

Rewiners som undersöker återanvändning, återvinning och destruering av vin för att spara på jordens resurser.
Projektet Hur kan Gastronomisk forskning bidra till en hållbar utveckling av den svenska livsmedelskedjan redogör för gastronomi som länk mellan livsmedelsproduktionen och konsumenten.
Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige - att odla och äta från perenna system är ett deltagardrivet forskningsprojekt med lantbrukare och forskare i samarbete med fokus på att studera och utveckla perenna samodlingssystem, agroforestry, under våra breddgrader.
Skolmåltiden som pedaogiskt verktyg och Mat i lärande är forskningsprojekt som undersöker hur hållbara skolmåltiden kan nyttjas och vara nav i lärande för hållbar utveckling. Inom detta område samarbetar vi i ett nordiskt projekt LEARNFOOD.
I projektet Lomas odlingstestbädd berörs allt från biodiversitet till konsumtion - inkluderat produktutveckling.