This page in English

Säkerhet

Vid omedelbar fara ring 112.

Vid frågor rörande säkerhetsarbetet vid örebro universitet kontakta personal som arbetar med säkerhet. Kontaktuppgifter hittar du här.

Vid akuta problem utanför kontorstid hänvisas till Securitas kundcenter 019-324 325 eller 019-300 800.

Exempel på akuta ärenden är problem med larm, om du blir utelåst, om du känner dig otrygg mm. Då du kontaktar Securitas kundcenter får du uppge ditt ärende. Vid frågor rörande Securitas avtal med Örebro universitet hänvisa till universitetets kontaktperson.

Vid icke akuta ärenden gör en felanmälan till This is an email address.


Säkerhetsarbetet vid universitetet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för alla studenter, anställda och andra som vistas i våra lokaler. Då du vistas på Örebro universitet finns det några saker som rör säkerhet och trygghet som är viktigt att känna till.

Ansvaret för säkerheten vid universitetet följer det ordinarie verksamhetsansvaret. Rektor är naturligtvis ytterst ansvarig för säkerheten vid universitetet i stort medan prefekten har ett övergripande ansvar för de studenter som studerar på respektive institution. Prefekten har arbetsmiljöansvar för dig som student.

Oönskade händelser såsom brand, inbrott stölder, våld och hot mm går oftast att förebygga. Riskmedvetande bland studenter och personal är därför nyckeln till en trygg och säker universitetsmiljö. Om du upptäcker något som kan påverka säkerheten vid universitetet ska du omedelbart rapportera detta till din institution till exempel kursansvarig, studievägledare eller till studerandeskyddsombudet. Du kan också vända dig till studentkåren eller till säkerhetschefen.

Bevakning/väktare

Bevakning av våra campusområden sköts av Securitas. Avtalet omfattar rondering och utryckning vid inbrottslarm. Avtalet med Securitas omfattar även åtgärder utanför arbetstid som universitetets säkerhetsenhet inte kan hantera. Exempel på åtgärder är dörröppning och  trygghetsskapande åtgärder. För att komma i kontakt med väktare utanför arbetstid kontakta:

Securitas Contactcenter 019-324 325, 019-300 800.

Vid eventuella oklarheter rörande universitetets avtal med Securitas - be Securitas Contactcenter att kontakta universitetets kontaktperson.

Första hjälpen och krisstöd

På alla institution, avdelningar och på platser där risken för olyckor är stor finns tavlor för förstahjälpen. Dessa tavlor innehåller förstahjälpen-utrustning och material för enklare omplåstring. Vissa av tavlorna är dessutom utrustade med ögonskölj. Kontakta din institution för att få reda på var din närmaste tavla finns.

På alla institutioner finns också en organisation för att vid behov kunna ge krisstöd. Som student vid universitetet har du rätt till stöd i händelse av kris. Kontakta din studievägledare, Campushälsan, Universitetskyrkan eller studentkåren för ytterligare information.

Tillträde till universitetets lokaler

För att få tillträde till universitetets lokaler då entréerna är låsta behöver du ett universitetskort. Detta kort använder du även för att få tillträde till respektive institutions datasalar som vanligtvis är tillgängliga mellan 07.30-22.00 alla dagar. Universitetskortet används även för att få tillträde till specialsalar, t.ex. lab, studios mfl. Respektive institution styr tillträdet till dessa salar.

Övernattning i universitetets lokaler är inte tillåten!

Du hittar mer information om universitetskortet på universitetskortets sida och i Studentforum till exempel var du kan hämta kortet och hur du aktiverar det.

Våld och hot om våld

Vid alla former av akuta hot ring 112!

Hot och våld kan vara fysiskt eller psykiskt betingat. En persons känsla av att vara hotad är en tillräcklig grund för att universitetet ska behandla händelsen med största allvar.

När våld och hot drabbar enskilda, såväl studenter som anställda, finns det rutiner och en beredskap att hantera den uppkomna situationen. Om du som student skulle bli utsatt, eller få vetskap om att någon annan utsatts, för våld, hot om våld eller på annat sätt hotats ska du vända dig till din institution, till exempel till prefekt eller studievägledare eller till studentkåren.

Det ska också understrykas att det i våld- och hotsituationer alltid är angeläget att göra en polisanmälan.

 

Brandskydd vid Örebro universitet

Åtgärder vid brand

Vid brand: Utrym byggnaden

Rädda: Den som är i uppenbar fara Larma: 112 – Räddningstjänsten via SOS

Släck: Om det kan ske utan risk

Övrigt: Stäng dörrar

För ytterligare information kontrollera utrymningsplan anslagen i respektive byggnad.

Släckutrustning

En brand som upptäcks tidigt är oftast väldigt enkel att släcka med de släckredskap som finns. Handbrandsläckare och brandposter finns utplacerade i alla korridorer och på platser där risken för brand är stor.

Brandposter

Brandposter finns utplacerade över hela campusområdet. Brandposterna är markerade med skyltar.

Gör så här:

 • öppna skåpet
 • på sidan av slanghållaren finns instruktioner
 • dra ut slangen
 • vrid på vattenkranenhåll längst ut på brandslangen
 • vrid munstycket medurs för att släppa fram vattnet
 • rikta strålen mot brandens centrum
 • vrid munstycket moturs för att stänga av vattenstrålen

Handbrandsläckare

Över hela universitetet finns brandsläckare utplacerade på strategiska platser. De markeras med skyltar.

Gör så här:

 • bär brandsläckaren i det undre handtaget
 • dra ringen rakt ut för att lossa säkringen
 • håll ett stadigt grepp om munstycket längst fram på slangen
 • tryck in avtryckaren och rikta släckmedlet mot lågornas bas

Utrymning vid aktivering av brandlarm

Då brandlarmet aktiveras ska du alltid lämna byggnaden. Alla utrymningsvägar är skyltade och lätta att följa. Vid entréer till respektive hus och vid entréer till institutioner och avdelningar finns utrymningstavlor som ger en orientering om hur utrymning av byggnaden ska ske. Den visar också var närmaste brandsläckare, brandslang och larmknapp finns.

Hiss får aldrig användas vid utrymning!

Då du kommit ut från byggnaden ska du bege dig till återsamlingsplatsen. På återsamlingsplats inväntar du vidare instruktioner.

Generella brandskyddsregler

 • Rökning är förbjuden inomhus och får inte ske närmare än 15 meter från entréer.
 • Fimpning ska ske i askkopp.
 • Elektriska apparater t ex vattenkokare, kaffebryggare och kokplattor ska alltid förses med timer.
 • Branddörrar får inte ställas upp med kil, snöre eller liknande.
 • Brandskyddsutrustning får inte blockeras.
 • Utrymningsvägar får aldrig blockeras.
 • Övernattning är förbjudet

Brandskyddsinformation för dig som är hörselskadad, döv och synskadad eller har annat funktionshinder

Att vara hörselskadad, döv, synskadad eller ha annat funktionshinder kan göra det svårt att uppfatta ett utrymningslarm och att ta sig ut ur byggnaden. Samtliga lokaler är inte utrustade med optiska larmdon. Kontakta din institution för att säkerställa att du känner till hur utrymning i händelse av brand går till.

Felanmälan, skade- och tillbudsanmälan

Felanmälan

Vid akuta fel:

 • 112 (vid pågående brand, pågående brott, större vattenläcka, gasläcka samt risk för allvarlig skada/olycka)
 • Kontorstid: Universitetste växel tel 019-30 30 00
 • Icke-kontorstid: Securitas tel. 019-324 325

Ej akuta fel

Om du som student upptäcker fel, brister eller skador som inte är akuta ser vi gärna att du göra en felanmälan. Exempel på fel kan vara trasiga möbler och inredning, skyltning, blinkande lysrör, fel på skrivare, AV-utrustning och nätverk.

Till felanmälan

Skade och tillbudsanmälan

Om du under din vistelse i våra lokaler skadar dig vill vi att du gör en skade och tillbudsanmälan. Mer information om skade och tillbudsanmälan hittar du här.

Förebygg stölder

Tillfället gör tjuven – så även på universitetet där det årligen sker ett antal stölder. Det absolut enklaste sättet att undvika stölder är att inte lämna stöldbegärlig egendom obevakad. Lämna inte kvar din dator i föreläsningssalen eller i grupprummet då du går och fikar och lämna inte kvar värdesaker i jackfickan eller väskan då du inte har dem under uppsikt. Om du har saker som du inte vill bära runt under dagen kan du använda de förvaringsboxar som finns placerade i varje hus på Campus.

Även cyklar är stöldbegärlig egendom. Var noga med att låsa fast cykeln och använda lås av bra kvalitet.

Om du skulle utsättas för en stöld ska du alltid göra en polisanmälan.

Hittegods

Hittegods är saker som har kommit ur ägarens/innehavarens besittning. Saken kan exempelvis vara borttappad eller stulen. Om du hittar ett föremål ska du lämna in det till Studentcentrum i Långhuset eller lämna in det till polisens hittegodsavdelning. Om du förlorat något ska du vända dig till Studentcentrum och/eller polisens hittegodsavdelning.