Behandling av personuppgifter

Skyddade personuppgifter

Här kan du läsa mer om universitetets hantering av det som kallas för skyddade personuppgifter.

Studiedokumentation

Örebro universitet använder ett datorbaserat studiedokumentationssystem, Ladok. Registret är lokalt och innehåller uppgifter om dem som studerar vid universitetet. Bestämmelser om hur registret ska föras finns i Förordning om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). De uppgifter du lämnar vid din anmälan (namn, personnummer, adress, betyg, behörighet med mera) förs över till Ladok om du antas eller reservplaceras till utbildning vid Örebro universitet, och dina senare studieresultat kommer att föras in i registret.

Syftet med att behandla personuppgifter

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att Örebro universitet ska kunna dokumentera och administrera dina studier. Vissa uppgifter överförs senare till Statistiska centralbyrån (SCB), Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Örebro studentkår. Uppgift om betald studieavgift (gäller medborgare utanför EU, EES eller Schweiz) överförs till Migrationsverket. Uppgifter kan även komma att överföras till andra mottagare i enlighet med bestämmelser i ovan nämnda förordning.

Annan användning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan i övrigt komma att användas av lärare, utbildningsadministratörer, studievägledare eller motsvarande i samband med undervisning, examination, ärendehandläggning, rådgivning med mera. Exempel på sådana hanteringar kan vara upprättande av deltagarlistor, tjänsteanteckningar och informationsutskick. Dina personuppgifter kan också komma att användas om du nyttjar universitetets IT-tjänster, exempelvis datorsalar, e-post och trådlösa nätverk. Efter din studietid kan dina personuppgifter komma att användas för kontakt angående alumnaktiviteter med mera.

Önskar du information om vilka personuppgifter som universitetet använder kan du, skriftligt och egenhändigt undertecknat, begära detta hos Örebro universitet, Registrator, 701 82 Örebro. Upptäcker du några fel i de registrerade uppgifterna kan du begära att uppgifterna rättas. Rätten att erhålla registerutdrag regleras i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).