Diskriminering och kränkande särbehandling

Även om situationen kan upplevas lika jobbig för den som drabbas, är det i juridisk mening skillnad mellan att utsättas för diskriminering, kränkande särbehandling och andra former av oönskade beteenden. På den här sidan finns information om skillnaderna och om hur du går tillväga om du anser dig ha blivit orättvist behandlad under din studietid.

Diskriminering

Diskriminering kan föreligga när en person eller en grupp missgynnas eller kränks utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunder som anges i Diskrimineringslagen, det vill säga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.

Kränkande särbehandling

Om handlingen inte omfattas av någon av Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder kan agerandet falla under begreppet kränkande särbehandling. En kommentar eller handling som kan tyckas oskyldig, exempelvis ett skämt, kan övergå till att bli kränkande särbehandling eller trakasserier om det upprepas. Ibland kan ett enda tillfälle räcka om beteendet är mycket allvarligt. Anställda vid Örebro universitet har skyldighet att anmäla om de får kännedom om att någon blivit utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling. Universitet måste utreda ärendet skyndsamt.

Anmälan

Anmälan om diskriminering eller kränkande särbehandling görs via e-post till This is an email address eller via brev till Örebro universitet, Registrator, 701 82 Örebro. Det finns inga formaliakrav på en anmälan, men det är viktigt att du inledningsvis påtalar grunderna för din anmälan. Du kan anmäla att du själv eller någon annan blivit utsatt. Både studenter och medarbetare uppmanas anmäla vid kännedom om missförhållanden, men anmäler du i någon annans ställe kommer denne tillfrågas om att medverka i ärendet. Du kan göra en anonym anmälan, men sådana är generellt svåra att utreda eftersom informationen som då finns tillgänglig är bristfällig.

Örebro universitet har särskilda rutiner för hantering av diskriminering och kränkande särbehandling, dokumentet finns längre ned på den här sidan. Under hela processen kan du få stöd och råd av Örebro studentkårs student- och doktorandombud.

Andra former av oenigheter och konflikter

Det kan hända att du upplevt en situation som enligt texterna ovan inte definieras som diskriminering eller kränkande särbehandling, men ändå inte känns rätt. Till exempel:

  • Brister i undervisningen
  • Samarbete med lärare eller andra studenter fungerar dåligt
  • Kurslitteratur och studiematerial anses kränkande

I sådana här och liknande fall ska du i första hand vända dig till din lärare för att prata om den situation du upplevt. Känner du dig inte trygg med att prata med din lärare kan du vända dig direkt till kursansvarig eller enhetschef. Om ni inte lyckas lösa situationen kan du kontakta prefekten för den institution du studerar vid. Ditt ärende kommer då hanteras i enlighet med särskilda rutiner. Under hela processen kan du få stöd och råd av Örebro studentkårs student- och doktorandombud.