Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

Rättelse och omprövning av beslut

Rättelse av beslut

Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av universitetets eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får rättas av universitetet. Innan rättelse sker ska universitetet ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig. (26 § förvaltningslagen [FL])

Omprövning av beslut

Finner universitetet att ett beslut som har meddelats är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska universitetet ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär att beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition). Skyldigheten gäller inte, om universitetet har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet. (27 § FL).