This page in English

Undvik plagiering

Att plagiera innebär att med avsikt presentera någon annans idé eller text som sin egen. Plagiering betraktas som fusk och kan leda till avstängning från studierna. Det är därför viktigt att du lär dig hantera kunskap korrekt.

Att ärligt och öppet redovisa varifrån man hämtat fakta, teorier och modeller är grunden i vetenskapligt skrivande. Du kan bli anklagad för plagiering om du:

 • refererar eller citerar utan att ange källa
 • utger dig för att referera, men behåller källans text i stort sett intakt
 • översätter ordagrant en eller flera meningar från ett annat språk utan att markera översättningen som citat
 • lämnar in någon annans text som din egen
 • lämnar in samma text eller delar av samma text vid två olika examinationstillfällen.

Bristande kunskapshantering är i de flesta fall oavsiktlig. Anledningen kan vara felaktig referatteknik, osäkerhet om vad som bedöms som plagiering, tidsbrist eller lågt självförtroende i fråga om den egna skrivförmågan. Det har med andra ord stor betydelse för dina universitetsstudier att du övar dig i korrekt referat- och citatteknik och lär dig använda källor på ett genomtänkt och reflekterande sätt.

Tips för korrekt kunskapshantering

 • Lär av andra. Läs vetenskaplig litteratur i ditt ämne, för att se hur källor används, hur olika röster skiljs åt och var källhänvisningar placeras.
 • Använd egna ord och meningar när du sammanfattar eller omformulerar en text. Behåll dock facktermer och nyckelord.
 • Ange alltid källa vid referat och citat. Glöm inte att även tabeller och figurer som du lånat hos andra måste ha källhänvisning.
 • Markera citat grafiskt, korta med citattecken och långa som ett eget stycke.
 • Anteckna alltid varifrån du hämtar information.
 • Ta hjälp av ett referenshanteringsprogram.
 • Ta del av filmer och lärobjekt nedan.

Lästips

Ask, S. (2011). Hållbara texter - Grunderna i formellt skrivande. 2 uppl. Stockholm: Liber.
Erikson, M.G. (2015). Referera reflekterande. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

URKUND

Örebro universitet använder plagiatupptäckarsystemet URKUND för att förebygga plagiering. Systemet är webbaserat och används vid samtliga institutioner för kontroll av uppsatser, rapporter, pm och hemtentamina. URKUND jämför inskickade studenttexter med internetkällor, vissa slutna databaser, tidigare inskickade studentarbeten och visst förlagsmaterial. Syftet är att spåra eventuella likheter och förse läraren med ett underlag för bedömning av en text.

Du får veta mer om hur du ska använda URKUND på din kurs.

Fusk och disciplinärenden