Bibliometriska begrepp och definitioner

Bibliometriska nyckelbegrepp med förklaring.

Citering

När en forskare i sin publikation refererar till en annan publikation kallas detta citering. I databaserna Scopus och Web of Science finns, förutom bibliografisk information om vetenskapliga artiklar, också artiklarnas referenslistor, vilket gör det möjligt att räkna hur många citeringar en given artikel har fått av andra artiklar i databasen.

Fraktionalisering

En forskningsartikel har ofta mer än en författare, och författarna kommer ofta från mer än ett lärosäte. När man summerar antalet artiklar från till exempel ett lärosäte, ställs man därför inför frågan hur samförfattade artiklar ska hanteras? Det brukliga är att de olika lärosätena får dela på artikeln. Detta kallas fraktionalisering (fractionalised counting).

Artiklar brukar på motsvarande sätt fraktionaliseras för enskilda författare. Fem författare till en artikel tillräknas en femtedels artikel var.

Cocitering

innebär att två specifika publikationer eller författare citeras i samma senare utkomna publikation. Cociteringsanalys innebär granskning av publikationers inbördes samband. Sambandet innebär att de citerade publikationerna till sitt ämnesområde troligen liknar varandra. Ju fler gemensamma citeringar publikationerna får, desto större är likheten.

Bibliografisk koppling

Vetenskapliga publikationer har en inbördes relation (koppling), om de har en eller flera gemensamma källor - de citerar samma verk. Kopplingen är starkare ju fler gemensamma källor publikationerna innehåller. Med hjälp av bibliografisk koppling kan man gruppera vetenskapliga publikationer tematisk samt avspegla nätverk som beskriver publikationernas inbördes förhållande.

Top 5 %

Indikatorn Top 5 % anger hur stor andel av den analyserade enhetens publikationer som tillhör de 5 % mest citerade i förhållande till världsgenomsnittet inom samma ämnesområde och med samma dokumenttyp och ålder. Top5 % -indikatorn anges som ett decimaltal i relation till världsgenomsnittet 1, där ett värde högre än 1 betyder att enheten har fler publikationer än genomsnittet bland de 5 % högst citerade och ett värde mindre än 1 att den har färre.