This page in English

Forskningsdata

Närbild på dator där grafiska former syns på skärmen.

Örebro universitet erbjuder råd och stöd till forskare och forskarstuderande kring hantering, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata. Råd och stöd kan ges genom hela forskningsdataprocessen.

Om du redan nu har forskningsdata som ska tillgängliggöras kan du göra detta via Svensk nationell datatjänst eller annat ämnesspecifikt känt dataarkiv.

I de fall du ombeds av tidskrifter att i samband med publicering tillgängliggöra dina forskningsdata, kan detta med fördel ske via Svensk nationell datatjänst, eftersom forskningshuvudman då fortsatt har kvar ägandet av forskningsdatan istället för hos förlaget. 

Kontakta koordinatorn för Öppen vetenskap för rådgivning eller stöd kring hantering, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata, alternativt diskutera datahanteringsplan.

Du kan även boka in en föreläsning eller workshop kring tillgängliga forskningsdata och datahanteringsplaner.

 

Begreppet forskningsdata

Då olika discipliner använder olika begrepp för att beskriva det material som ligger till grund för resonemang, diskussion och uträkningar, kommer här en generell definition begreppet forskningsdata.

Forskningsdata innefattar digitalt material för att skapa en distinktion till det analoga materialet, det vill säga forskningsmaterial

För att hålla en generell begreppsförklaring samt koppla det till en existerande förklaring av begreppet är det lämpligt att se till finansiärernas begreppsförklaring av forskningsdata. I Europa kan den kopplas till den definition som finns från EU via Horizon 2020, då det inte finns någon direkt definition i en nationell kontext.

Defintionen av forskningsdata i Horizon 2020 är följande:

[Med forskningsdata] Avses information, i synnerhet fakta och siffror som samlats in för att granskas, betraktas och analyseras som en grund för [ett vetenskapligt] resonemang, diskussion eller beräkningar.

I en vetenskaplig kontext avses data med bland annat såsom statistik, experimentella resultat, mätvärde, fältobservation, enkätsvar, intervjumaterial, ljudinspelning, bilder och film. Forskningsdata fokuserar på material som finns tillgängliga i digitala format.

Användare/forskare kan vanligtvis få tillgång till, utforska, nyttja, repoducera och tillgängligggöra forskningsdata gratis. Observera att detta gäller om det inte finns några etiska, juridiska eller kommersiella aspekter som gör det svårt tillgängliggöra dessa öppet.

För mer information om forskningsdata, kontakta:

Mattias Persson

Tjänstetitel: Koordinator för öppen vetenskap Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Mattias Persson

E-post:

Telefon: 019 303375

Rum: U2126

Mattias Persson