Kodex för forskningsdata

ALLEA – All European Academics har tagit fram en kodex kring god forskningssed som består av fyra övergripande principer. Dessa principer ska vara vägledande i forskningen.

Principerna är tillförlitlighet, ärlighet, respekt samt ansvarighet. Vidare beskrivs forskningsseden inom åtta olika sammanhang, där datahanteringen är ett av sammanhangen.

Nedan följer de aspekter som explicit rör hantering av forskningsdata (primärmaterial).

  1. Forskare, forskningsinstitut och forskningsorganisationer ser till att alla uppgifter och allt forskningsmaterial förvaltas och bevaras på lämpligt sätt under en rimlig tid. Det gäller även opublicerade uppgifter och material.
  2. Forskare, forskningsinstitut och forskningsorganisationer ser till att tillgången till data är så öppen som möjligt och så begränsad som nödvändigt, och när så är tillämpligt i enlighet med FAIR principerna för datahantering (det vill säga att uppgifterna ska vara sökbara, tillgängliga, kompatibla och återanvändbara).
  3. Forskare, forskningsinstitut och forskningsorganisationer redovisar öppet hur en kan få tillgång till och använda deras uppgifter och forskningsmaterial.
  4. Forskare, forskningsinstitut och forskningsorganisationer betraktar funna data som ett legitimt resultat av forskningen som får citeras av andra.

Dessa aspekter av god forskningssed ska beaktas när det gäller hanteringen av forskningsdata, både digitala och analoga. Övriga sammanhang finns att läsa i skriften ”Den europeiska kodexen för forskningens integritet” (2018).