Vad innebär FAIR data?

Under de senaste åren har begreppet FAIR data vuxit sig starkare, och det i och med att EU bland annat kräver att forskningsdata inom H2020 ska uppfylla FAIR principerna. I rekommendationerna som de även har ställt på öppen tillgång till forskningsinformation till medlemsstaterna skrivs det att FAIR principerna ska implementeras.

FAIR står för Findable, Accessible, Interoperable och Reusable (sökbart, tillgängligt, kompatibelt och återanvändbart). Det handlar bland annat om att data ska vara förståeligt för både människor och maskiner, idag och i framtiden.

Med andra ord, så handlar det om god datahantering och ökad kvalitet i vetenskaplig produktion, samt ökad möjlighet till återanvändning. Viktigt är att forskningsdata som uppfyller dessa principer i hög grad, inte behöver vara öppet tillgängliga. Å andra sidan så innebär inte det per automatik att öppen tillgänglig forskningsdata uppfyller FAIR. Det kan handla om att i det första fallet att forskningshuvudmannen begär att etikprövningsbeslut skickas in och i andra fallet kan det handla om att dokumentation saknas eller i format som är långtidsbeständigt.

Forskningsdata ska vara så öppen det bara går, med den säkerhet som krävs  samt med korrekt dokumentation. Den kan vara FAIR i olika grader, det vill säga uppfylla principer/krav i olika utsträckning.