Vad innebär FAIR data?

Foto på en laptopskärm med nacken på en person i förgrunden

Under de senaste åren har begreppet FAIR data vuxit sig starkare. Detta har delvis skett i och med att EU kräver att forskningsdata inom H2020 ska uppfylla FAIR-principerna.

FAIR står för Findable, Accessible, Interoperable och Reusable (sökbart, tillgängligt, kompatibelt och återanvändbart). Det handlar bland annat om att data ska vara förståeligt för både människor och maskiner, idag och i framtiden.

Med andra ord så handlar det om god datahantering och ökad kvalitet i vetenskaplig produktion, samt ökad möjlighet till återanvändning. Viktigt att påpeka är att forskningsdata som uppfyller dessa principer i hög grad inte nödvändigtvis behöver vara öppet tillgängliga. Å andra sidan så innebär inte det per automatik att öppen tillgänglig forskningsdata uppfyller FAIR. Det kan handla om att i det första fallet att forskningshuvudmannen begär att etikprövningsbeslut skickas in och i andra fallet kan det handla om att dokumentation saknas eller i format som är långtidsbeständigt.

Forskningsdata ska vara så öppen det bara går, med den säkerhet som krävs samt med korrekt dokumentation. Data kan vara FAIR i olika grader, det vill säga uppfylla principerna i olika utsträckning.

Mer information om FAIR hittar du på GO FAIR och mer information om principerna hittar du under FAIR Principles. Dessa principerna har utvecklats under ett par år nu, men har sitt ursprung i artikeln ”FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship” i Scientific Data, 2016.