This page in English

Stöd för open access-publicering

Open Access logotyp

Har du fått en artikel accepterad som du önskar publicera open access? Då kan du ha möjlighet att få författaravgiften betald via biblioteket.

Universitetsbiblioteket har i samråd med universitetsledningen beslutat att avsätta en del av de medel som frigörs på grund av det uppsagda avtalet med Elsevier, till att betala författaravgifter för universitetets forskare (Rektorsbeslut, ORU 2019/00788-1)

Syftet med detta är att stimulera övergången till öppen vetenskap. Enligt forskningspropositionen från 2016 är målbilden att alla offentligt finansierade vetenskapliga publikationer ska vara öppet tillgängliga omedelbart då de publiceras till år 2026.

Medlen finns tillgängliga som en följd av de minskade kostnader som det uppsagda Elsevier-avtalet medfört. Fonden fortsätter till och med 2019-06-30 och förlängs därefter med 6 månader i taget så länge inget nytt avtal träffas med Elsevier.

Om parterna når en överenskommelse, och ett nytt avtal med förlaget träder i kraft, upphör medlen för publicering i denna form. Stödet kan även upphöra om de avsatta medlen förbrukats.

Kriterier för finansiering av OA-publicering i denna form

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att universitetsbiblioteket ska stå för kostnaden:

  • Författaren ska vara corresponding author och vara knuten till Örebro universitet. (Affilierade forskare vid Region Örebro län hänvisas dock till regionens publiceringsfond.)
  • Örebro universitet ska framgå som en del av affilieringen i artikeln.
  • Artikeln ska vara antagen (accepted) för publicering, men fakturan ska inte vara betald.
  • Medel för publicering ska ej ha erhållits via forskningsfinansiär.
  • Publiceringen kan ske i en tidskrift som antingen är en renodlad open access-tidskrift eller i en hybridtidskrift (prenumerationsbaserade tidskrifter där enstaka artiklar görs fritt tillgängliga mot betalning). Renodlade open access-tidskrifter ska vara indexerade i Directory of Open Access Journals (DOAJ), som är ett index över kvalitetskontrollerade, fackgranskade, renodlade open access-tidskrifter.

Även andra publikationstyper (t.ex. bokkapitel) som publiceras med öppen tillgång kan beviljas finansiering ur fonden. Biblioteket täcker endast författaravgiften. Andra kostnader i samband med publicering ersätts inte.

Beslut om finansiering via fonden fattas av bibliotekschef i samråd med handläggare på universitetsbiblioteket.

Utöver fonden har biblioteket flera avtal där författaravgiften är förbetald. I de fallen behöver inte medel sökas ur fonden. Kontakta This is an email address om du har frågor om någon särskild tidskrift.

Ansök om stöd för open access-publicering

Jag är corresponding author
Jag har angett Örebro universitet som affiliering i artikeln
Artikeln är antagen för publicering (accepted)
Fakturan är betald
Jag har erhållit medel för publicering från forskningsfinansiär

Med denna ansökan samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som din ansökan administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.