This page in English

Nytt om publiceringsavtal, e-resurser och tjänster 2023

Arbetsbord med händer och datorer

Nya publiceringsavtal har ingåtts med ett par mindre förlag. Några forskarstödjande tjänster har tillkommit, och en del förändringar har skett i bibliotekets databasutbud.

Publiceringsavtal

Universitetsbiblioteket har ett tjugotal avtal med förlag där publicering med öppen tillgång ingår för korresponderande författare vid Örebro universitet. Information om samtliga publiceringsavtal finns på universitetets webbsidor för forskningsstöd.

Inför 2023 har nya avtal ingåtts med Medical Journals Sweden och John Benjamins. Avtalet med Wiley har utökats och inkluderar nu även tidskrifter på förlagsetiketten Hindawi.

Fortsatt fond för öppet tillgänglig publicering

Biblioteket administrerar fortsatt en fond för öppet tillgänglig publicering. Fonden är ett komplement till de publiceringsavtal som sluts med förlagen.

Forskarstödjande tjänster

Ett avtal har tecknats för Covidence, ett verktyg för systematiska litteraturöversikter. Verktyget underlättar urvalet av vilket material som ska inkluderas eller exkluderas i översikten.

Arbete pågår också med att ordna tillgång till tjänsten Cabell's Predatory Reports, ett verktyg som kan vara till hjälp vid bedömning av vetenskapliga tidskrifter. Mer information om Cabell's Predatory Reports kommer inom kort.

Databasförändringar

BrowZine, ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt kunna läsa, upptäcka och hålla dig uppdaterad om nytt innehåll i vetenskapliga tidskrifter, har nu en funktion för e-postnotifieringar. Du kan nu få daglig eller veckovis notifiering när artiklar publiceras i tidskrifter du följer.

Business Source Premier ersätts av det något mindre paketet Business Source Elite. Det finns en stor överlappning mellan paketen samt god fulltext-täckning av de mest använda tidskrifterna i Business Source Premier via andra resurser, framför allt de större förlagsavtalen.

ClinicalKey Student ersätter e-boksdatabaserna Access Medicine och Thieme MedOne.

PsycTherapy byter plattform och återfinns nu genom EBSCO. Innehållet är detsamma, och sökgränssnittet känns igen från EBSCOs övriga tjänster.

Nya e-bokspaket

Med kvarstående medel i 2022 års budget har följande resurser köpts in:

Taylor & Francis Climate Change and Sustainability

Ett e-bokspaket med ca 140 titlar med fokus på hållbarhet och klimatförändringar.

JSTOR Evidence-Based Acquisition

Via ett avtal med JSTOR ges tillgång till ca 70 000 e-böcker från ett hundratal förlag, till övervägande del universitetsförlag. Vid avtalets slut i juli 2024 analyseras användningen, varpå de mest använda titlarna övergår i bibliotekets bestående samling.

E-bokspaket från Springer

Från Springer har ett flertal e-bokspaket köpts in (se titellista) inom ämnesområdena Business & Management, Education, Intelligent Technologies and Robotics, Law & Criminology och Social Sciences.

Ett mindre antal e-böcker har köpts in då vi sett att många har försökt komma åt dessa titlar.

Alla böcker finns sökbara i bibliotekets söktjänst Primo.

Avslutade resurser

Under 2022 har fördjupade analyser avseende användningsgrad och kostnad genomförts. Som en följd av detta arbete har följande databaser sagts upp:

Academic Search Premier

Databasens innehåll täcks i hög grad av andra befintliga biblioteksresurser, främst via större förlagsavtal men också genom de tidskriftsarkiv biblioteket förvärvat genom åren.

Databaserna AMED, BMJ Best Practice, Leisure & Tourism och Naxos Music Library

Avslutas efter en samlad bedömning utifrån användningsgrad (flerårstrend) och kostnadsutveckling.

E-bokspaketen Access Medicine & Thieme MedOne

Avslutas för att istället ersättas med ClinicalKey Student (se längre upp i denna nyhet) efter jämförande analys i samråd med ansvariga för läkarprogrammet.

Kontakta oss

Om du eller din forskar-/lärargrupp vill ha en visning av en eller flera databaser inom ert område så kontakta gärna den bibliotekarie som är ansvarig för ditt ämne

Om du har några frågor om publiceringsavtalen, kontakta biblioteket på This is an email address.

För övriga frågor om databaser eller andra elektroniska resurser, kontakta oss på This is an email address.