Undervisning i akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande är en viktig del av universitetsstudier. Det är också en grundförutsättning för studenters lärande.

Genom att läsa och skriva texter får studenter ökad förståelse av ämnets vetenskapliga diskurs och textgenrer. De utvecklar även sin kunskapshantering, sitt kritiskt-analytiska tänkande och sin förmåga att uttrycka sig i skrift på universitetsnivå.

Forskning om akademiskt skrivande lyfter fram återkoppling och studentaktiv undervisning som särskilt betydelsefulla för studenters skrivutveckling. Även skrivträning tillmäts stor vikt. Att tidigt i utbildningen introducera korta skrivuppgifter avdramatiserar nämligen skrivandet och ger skrivvana. Samtidigt ökar din möjlighet att tidigt upptäcka studenter som behöver extra stöd i sitt skrivande.

Samarbeta med Akademiskt skrivcentrum

Vi på Akademiskt skrivcentrum kan på olika sätt hjälpa dig att stödja dina studenter i deras skrivande. Hos oss erbjuds de rådgivning och handledning. Du är dessutom välkommen att boka undervisning i akademiskt skrivande åt dina studenter och länka till vår skrivguide.

Välkommen att kontakta oss!