Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Örebro universitets webbplats godkänner du detta.

Undervisning i akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande är en viktig del av högre studier. Det är också en grundförutsättning för studenternas lärande.

Genom att läsa och skriva texter får studenterna en ökad förståelse av ämnets vetenskapliga diskurs och texternas formella uppbyggnad. De utvecklar även sitt kritiskt-analytiska tänkande och sin förmåga att uttrycka sig i skrift på universitetsnivå.

Forskning om akademiskt skrivande lyfter fram återkoppling och studentaktiv undervisning som särskilt betydelsefulla för studenternas skrivutveckling. En kombination av aktiverande undervisning om ämnets textnormer och tydlig återkoppling på studenternas skrivande hjälper dem att utveckla en akademisk skriftspråkskompetens. Även skrivträning tillmäts stor vikt i denna utveckling. Att tidigt i utbildningen introducera korta skrivuppgifter avdramatiserar skrivande och ger skrivvana. Dessutom ökar detta din möjlighet att tidigt upptäcka studenter som behöver extra stöd i sitt skrivande.

Samarbeta med Akademiskt skrivcentrum

Vi på Akademiskt skrivcentrum kan hjälpa dig att stödja dina studenter i deras akademiska skrivande. Hos oss erbjuds studenterna rådgivning, handledning och undervisning.

Välkommen att kontakta oss!